Az Est, 1933. március (24. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

7tz Osztáívsovsfáték teljes avorsílstáíáí közöltük t Budapest, 1933. * SZGrdd * március /, XXIV. évfolyam *49. szám. Előfizetési ár ; •o hónapra . 3 pengé Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO fill* r Olef On, 4SS—zonől $7 *ig, 464-IS. 464—19 Politikai napilap «• FŐSZERKESZTŐ; MIKLÓS ANDOR Szerkesztisifi üli. kér.. Rákóczi df 54. vn. Kiadóhivatal. , Erzsébet kőrút IS. 20. Szerkeszt Sséf Bécsbem. /., Kohlmarkt 7. Ez már nem párt kérdés és nem világnézeti kérdés, a lángokban, amelyek a német birodalmi gyűlés palotája fölött összecsaptak, nem párt állt szembe párttal, nem politika állt szembe politikával, nem világ- nézlet nézett farkasszemet világ­át zlettet, de a bestia nézett szembe az emberrel. A bestia feltört a szá­zad dsungeleiből és hadat üzent az embernek. És ne mondja senki, hogy hja, ez most apoüiikai had­viselés Németországban — a bol­sevik gyújtogatás éppúgy nem po­litikai hadviselés, mint ahogy nem politikai hadviselő fél a sakál. A politikai harc fegyvere & szó, a gondolat, az érv, az agitáció, de a politikai harcnak nem fegyver a terror, amellyel Moszkva dolgozik. A politikának nem lehet terrorja, a terrornak pedig nincs politikája. S amint a. politika, mint Moszkváé, gyújtogat, az már nem politika, hanem az bűncselekmény — és ez a bűncselekmény nem lesz kisebb, de nagyobb lesz, ha külön pártja van. S az, hogy ép egy parlament palotájában raktak máglyát, az általános támadást is jelent a parlamentarizmus ellen - az áz ülésterein, amelynek lángjai olyan borzalmas fénnyel ' csaptak fel a berlini éjszakában, nemcsak tölgy- i apu dókból, emelvényekből, kar­zatokból állt, az^az ülésterem ha­gyományokból állt; az az ülés­terem: a német nép .millióinak székhelye, az az ülésterem, főleg szociálpolitikájával akárhányszor az egész földkerekségnek szabott irányt, 'Nemcsak anyag égett ott a máglyán, de égy szellemet is el akartak égetni, — a demokráciá­nak és rendnek szellemét, az egész modern törvényhozás szeli élűét, azt a szellemet,, amely a politikai idők áramlatainak, hullámverései- nek megfelelően vál.tozhatik és hajladozhat jobbra vagy balra, de egészében és rendszerében: az em­ber szelleme. Az. ember ellen in­dult pirömanikus hadjáratára a bestia, á kör' fenevadja. 'A Keílrni* birodalmi gyűlés lobogó, rémes fáklyája rávilágít arra, hogy mi közben birodalmak »biztonságá­ról« tárgyalnak, aközben'magának; az embernek, az emberségnek és az emberiségnek biztonságára is vigyázni kellene. Az ‘emberiség, biztonságára a bolsevik bestiali- tássál szemben, amely nemhogy hazát, rendet, jogot, törvényt és szellemet nem ismer, de még em­bert sem. Vas ököllel verik le a német kommunista forradalmat Az isi Udiai szecUesztííséfyí* t Berlin, február 28 A .német birodalmi gyűlés pai-Ja? menti palotáját az éjszaka fclgyuj- tották és a tanácskozó terem teljesen elpusztult. De azért, ha a sok száz­ezer berlini közül valaki, aki. még Ugm tudná, hogy a parlament palo­tája az éjszaka órákon keresztül. lán­gokban állott, ma reggel elhalad a Reichstag előtt, — talán észre sem venné a rettenetes ka­tasztrófa nyomait. Csak a rendőrkordon, amely az egész kör­nyéket elzárja, figyelmezteti arra, hogy valami olyan szörnyű­ség történt, ami párját rit­k í t j a E ú r ó p a tör te n etében. Hatalmas az a kár, amit a tűzvész okozott, de a z a n y a g i kár el t ö r- pül a Reichstag tű z kát ász t- rőfájánák politikai hatása: mellett. . A porosz kormány nia hajnalban kiadott rendelete az első megtorló lé*? pés. Ez a rendelet többek közt az egész kommunista és szociáldemokra­ta sajtó betiltását tartalmazza, továb­bá a n y o i cyan t a g ú k o ip m u * nista p a r la m ép fi f rá keld, valamint a kommunistapárt vezérei­nek fogságbavetését rendeli el. Minden jel arra mutat, hogy Né­metország politikai élete legválságo- »sabb óráihoz érkezett. Az eszeve­szett gyújtogató rémtette beláthatatlan esc m én ye k kiinduló pontját jelenti. A tűzvész, bár a birodalmi gyűlés palotáját hosszú időre használhatat­lanná tette s romhalmazzá pusztította a nagytermet, valamint a vele szom­szédos helyiséget — a tűzoltóság csO'dával határos munkája következtében nem terjed­hetett végzetes rombolássá. A Re lehat ag é.pülcte vál­tozatlanul áll. A kupola, amelynek belső tartó vas­gerendái a nagy hőségben meghajol­tak, elkerülte végzetét. Éjjel tizenegy óra tájban még az volt a helyzet, hogy a kupola beomlása csak pilla­natok kérdése, végül is sikerült úgy a kupolát mint a parlament négy szárnyát megmenteni, ahová a lán­gok már nem tudtak el ha tolni. A tűzoltóság erre annál in kább vigyázott, mert itt van na k f e 1 h aj m o z v a Németország történeté­nek legfontosabb okmá­nyai, iratai. Itt van a hatalmas Reichstag-könyv tár, amelynek száraz könyveiben, pa­pirosaiban a tűz veszedelmes táplá­lékot kapott volna. A nagytermet, az úgynevezett »P 1 e- u ár s áalt« nem lehetett megmenté- nit a ké p v is e 1 ők f ap a d jai, az olt felhalmozott papiros, a három évtizedes száraz -fa­burkolatok, a padlózatot hurkoló vörös futók, in i ifd' a t ű z m a r.t a lék á v a lét f ék. J : Éjjel tizenkét órakor a Reichstag épülete úgy hatott, mint egy ostrom­lott vár. Az üvegtetőzet kísérte­ties vörös fényben izzótt. Lápgnyelvck csaptak ki az épülethöl és körülnyaldosták a hatalmas kupo­lát. A lángbaborult aranykupola ár­nyait visszatükrözték a szomszédos háztetők. A fojtogató füst.'ttttiyly a nagyterem felöl minden ablakon és résen keresztül kigomplygott, , be- vönta az egész környéket és elhatolt egészen a Tiergartenig, ahol ezrek és ezrek álltak pán-i féle­lemben. A rettenetes tűzkatasztrófa hírére Berlin minden- réstébÜf Wh^e* 'tegén; tódultak a -Reichstag kornyé­kére. A riadókészültség legmagasabb foka A riadókészültség autóin érkezett rendőrök százai és g vágtató lovas- rendőrök már féltizkor zárták el a pa­lota környékét. Ncgyedtizeuegykor azután egy hatalmas páncél­autó robogott át a kordonon és a lángokkal megvilágí­tott páncéloskocsi fenyege­tő zordsággal helyezkedett el a nagykapu előtt. Vészesen harsogtak a Tűz, láng, füst

Next

/
Thumbnails
Contents