Az Est, 1933. május (24. évfolyam, 99-122. szám)

1933-05-03 / 99. szám

z rvn im Szerda * XXIF, évfolyam V-\ ­/ Budapest, 1933 99 • szám. Előfizetési ár: Egy hónapra .... 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidékénél a pályaudvarokon lOfiill. Tetefóm. 4SS—SO-tűl 57. lg. 464— IS, 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JÍNDOR Szerkesztőség* UH. kér., Rákóczi út S4. Kiadóhivatal* VII,, Erzsébet körút 18*20% Szerkesztőség Béesben* /., Kohlmarkt 7. ES E3 m Városokat pusztított és 250 embert megölt a tornádó Amerikában T üzijáték fejezte be a barna májusegyet Berlinben. Kancellári szózat, sok­száz villanykörtéből szerkesztett liorogkereszt és egymillió ember mint hallgató, mint néző, mint fel­vonuló, mint ünneplő, mint heilozó, közöttük kétségkívül kíváncsiak és kényszerünneplők is, de mégis egy­millió ember a hitleri lobogó alatt csak Berlinben. Ez szám. És a kancellár bejelentette az általános munkaszolgálati kötelezettséget és beszélt a birodalom elszigeteltsé­géről is. Közben a Farbenindustrie, nemcsak Németországnak, hanem az egész világnak ez a legnagyobb festék-, vegyi- és gyógyszertröszt­je bejelenti, hogy forgalma és ki­vitele csökken, a Farbenindustrie,! a német ipar világhódító elit­csapata üzleti zsugorodást mutat ki. És a végén a tűzijáték, mint óriási felkiáltójel, mint világra­szóló csattanó a barna májusegy estéjén. A német eget bevilágítot­ták a transzparensek, a holdnak konkurenciát csinált a horog­kereszt, a rakéták puffogása pedig fölverte a német erdők mitologi­kus csendjét diadal ünnepén egy mozgalomnak, amelynek már is­merjük mítoszát és amelynek — reméljük — nem marad sokáig titokban logikája sem. A legszebb tűzijáték füstje, a legbarnább májusegy füstje sem érhet fel a legszürkébb hétköznap füstjével sem. Azzal a füsttel, amtt szorgal­masan termelnek dolgozó gyárak kazánjai, rendben levő háztartások tűzhelyei. Tűzhelyek, amelyeket nem osztályoznak márt, születés, szavazat szerint. Tűzhelyek, ame­lyeket nem oltottak ki erőhatalom­mal. Majd ha minden német ál­la mpolgárnak joga lesz dolgoz#i, módja kenyerét megkeresni, majd ha nem lesznek első-és másod- osztályú tűzhelyek, majd ha nem úgy osztogatnak állást és hivatalt, hogv előbb kiűzik onnan, ki évtize­dekig becsülettel dolgozott, akkor igen ... Majális, tüzijátékos nagy majális. És az éjszaka elmúlik. A legszebb, a legtiizesebb. a legjáté­kosabb éjszaka is elmúlik és reg­gelre beleni a földet a hamu és a pernye. Keserű ízű hamu. Jaj, csak fejüket meg ne kelljen hinte­niük azoknak, akik olv hangosan vigadtak. Egy nagy népnek, amely dolgozni akar és amely. íme, tűzi­játékot kanott. És a német »nem­zeti fölemelkedés« is csak akkor Ksz erős, ha hangosabb benne a kazánok •'<? motorok zaja, mint a rakéták durrogása. Kewyork, május 2 ■ (Az Est tudósí. ójától) A Mississippi-területről hétfőn' el­indult tornádó hétfőn estefelé Jl/is- souri, Arkanzas és Louisiana álla­mok területére is átterjedt. Mindenütt emberpusztítással és nagyarányú vagyonrongálással járt. Kecskemét, május 2 (Az Est tudósilójának telefonjelentése) Megdöbbentő öngyilkosság történt az éjszaka Kecskeméten, ahol Pert is Kálmán tüzérfőhadnagy lakásán a fő­hadnagy katonai revolverével agyon­lőtte magát Czegényi Mária 21 éves gyulai úrilány és meghalt. A leány már két és félév óta Kecs­keméten lakott és csak akkor uta­zott Gyulára ott lakó ismertnevű csa­ládjához, amikor a főhadnagyot nya- rankint nagygyakorlatra rendelték. A főhadnagynak most rövidesen is­mét Hajmáskérre kellett volna men­nie két hónapra. Ügylátszik, a leány a válás gondolatát nem tudta elvisel­A római közgazdasági konferencia, melyen 28 állam parlamentjének 223 tagja vett részt, sokkal nyugodtabb mederben folyt le, mint kezdetben várai lehetett volna. A rendezőség ugyanis annak hírére, hogy egyes ál­lamok képviselői politikai nyilatko- ' zatokat akarnak tenni, felkérte vala­A halottak száma az említett szövet­ségi országokban újabb száz, úgy­hogy a tegnapiakkal együtt mintegy 250 halottról lehet eddig beszélni. A halottak legtöbbje néger. A pusz­títás középpontja Minden louisiauai ■ városka, ahol 55 ember halt meg. ni és ez érlelte meg benne végzetes elhatározását. A főhadnagy tegnap reggel gyanút­lanul távozott el lakásáról. Este nyolc órakor tért vissza a laktanyából. A szomszédok egy óra múlva hangos dörrenést hallottak a lakásból, amit izgatott sürgés-forgás követett. A fő­hadnagy a rendőrségre rohant és je­lentést tett az esetről, addig a lakást szolgája őrizte. Rövidesen megérkezett a rendőri bi- zotság, amely megállapította, hogy Czegényi Mária a főhadnagy ka­tonai ismétlőpisztolyával lőtte ma­gát fejbe. mennyi delegáció vezetőjét: tartózkodjanak minden olyan nem gazdasági jellegű kijelentéstől, amelyek akármelyik résztvevő ér­zékenységét sérthetnék. így aztán legfeljebb barátságos jel­legű kijelentések hangzottak eb Már az első teljes ülés után meg lehetett állapítani, hogy a bizottságok jelcn­A mindeni néger városnegyed a földdel egyenlő. Több más város is elpusztult. A se­besültek száma mintegy háromszáza A viharkatasztrófától sújtott helye­ken milícia, orvosok és vöröskeresztes különítmények jelentek meg és meg­kezdték a segélynyújtást. A golyó a halántékán át hatolt a fe­jébe és azonnali halált okozottA fel­tűnően csinos leány két búcsúlevelet hagyott hátra. Az egyik levelet a fő­hadnagynak, a másikat peig Gyulán 51ő szüleinek címezte. A tüzérfőhadnagyot ma délelőtt ki­hallgatták a rendőrségen. Kielentette, hogy nem tudja magyarázatát adni an­nak, hogy a leány miért lett ön­gyilkos? Czegényi Mária holttestét a kecske­méti kórház halottaskamrájában he­lyezték el és értesítették a szülőket a további intézkedésekre vonatkozóan. tcsei alapján a revízió kérdése igen nagy lökéssel haladt előre, minthogy a legtöbb — tisztán gazdasági jellegű előterjesztésbe — valahogy be kellett venni a mai válság egyik főokozóját: a párizskörnyéki békeszerződése­ket. " Különösen Sir Sandeman Allen, a nagynevű angol gazdaságpolitikus, a brit parlament legfontosabb bizott­Feltűnő és fontos nyilatkozat a magyar revízióról Kóma, április végén (Az Est tudósítójától) Agyonlőtte magát egy főhadnagy lakásán egy űrilány

Next

/
Thumbnails
Contents