Az Est, 1933. augusztus (24. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

Előfizetési árt Saprkpantőaég» €gy h ónapra .. 3 pengé Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOflll, r elefánt tSS-SO-től 57.ij, ««4—13, 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JiNDOR OH- kér., Rákóczi út 54. Kiadó Hivatal» UH., Erzsébet körút l8‘20. SzerkesMtőség Bécsben* /., Kohlmarkt 7. C^j$H®S85B®H®SaSaaBraEaíaiHEB2 ■RM Messzebb van-e {Szabadkától Locarno, mint — Lada pest! Ez a kérdés. Hogy L-iiet ilyet kérdezni! Meg kell kérdezni, mert míg Locarno felé, ngy a keleti, mint a nyugati Locarno felé, Locarnónak úgy Keleti, mint nyugati pályaudvara lóié korlátlan a jelszavak utas- forgalma Jugoszláviából, Buda­pestre nem adnak útlevelet a magyaroknak Belgrúdban. Miért nem! Ezt a kérdést a közönség [vetette fel először a Pesti Napló hasábjain, azóta a kérdés körfor­gást tesz mindenütt és most már íi belgrádi parlamentben is vissz­hangja támadt. »Hogyan lehet a kereskedelmet felélénkíteni a két ország közt, kérdezte valaki a belgrádi szenátusban, ha azok, íkik a kereskedelemmel foglalkoz-' nak, nem találkozhatnak egymás­sal?«^ De nemcsak a kereskedőt [vágják el a kereskedőtől és az lárutói. Elvágják a beteget az or­mostól vagy gyógyintézetétől. El­vágják a rokont a rokontól. El­vágják a művészt közönségétől, a könyvet az olvasótól, az utast — ív/j utazástól. Egy amerikai repülő hét nap alatt köiülrepüli a Földet os ez a szegény jugoszláviai ma­gyar évszámra sem juthat el Bu­dapestre. Mindenütt a világon el­fogy a távolság, közelebb hoznak egymáshoz világrészeket, ugyan­akkor Belgrádban azon vannak, hogy pár száz kilométeres távol­ságok is a végtelenségbe vessze­nek? A világpolitikában mindenütt a nemzetközi együttműködés jel­szavai csilingelnek s odaát ugyan­akkor nem adnak útlevelet Buda­pestre. Nézzék csak. Itt most mi- nálunk hallatlan munka indult meg^ mindenki azon van, hogy fel­lendítsük a magyar tenger, a Balaton forgalmát... a magyar tengerét, amelynek tündéri igéze­tében poéta lesz a filiszter is. De ugyanakkor, amikor fel akarjuk lendíteni a magyar tenger forgal­mát, már fel is lendült a jugoszláv tengerparté... a magyar üdülők ezreitől. Mi nem tagadjuk meg senkitől az útlevelet, akár a jugo­szláv tengerparton akar pihenni, akár másutt, mi komolyan vettük azt a bizonyos közeledést. De bocsánatot kérünk, talán mégis túl egyoldalú az a közeledés, amelynek csak az egyik fél látja hasznát. S talán mégsem felel meg »Locarno szellemének« az a belgrádi — útlevélpolitika, amely elzárja Budapestet. S talán mégis rosszul tudja a földrajzot, alá Locarnót csak Svájcban keresi és nem önmagában is. Huszár főpolgármester nyilatkozik a pizsamaafférról uu. -:nir... I.J m-jif ■■■^niw ni-Jir;.* wii ».i i.jl 1,1 r .Hn -nrarr -a nT-rr-^n in u» — au m w iirniir * Kirepült az emeleti ablakon a szép, meztelen módiéi — "Az Est tudósítójától — — Segítség, meggyilkolnak, mentse­nek meg! — ezeket a kiáltásokát 'hal­ottak vasárnap reggel 9 óra tájban a Dob ucoa 21. számú ház lakói. Az udvarra siettek, bogy megtudják, mi történt. A ház előtt is megálltak a já­rókelők. Egyszerre az egyik első eme­let ablakkeretében megjelent egy fiatal leány, aki­nek felsőteste teljesen ruhátlan volt. A következő pillanatban a fiatal lány előrebukott az alrakból és véresen, összetört tagokkal terült el a járdán.. Egy szomszédos üzletből papírt hoz­tak ki, letakarták a kétségbeesetten siránkozó, vérző nőt, akit néhány perccel később a mentők első segély­ben részesítettek. — Ledobtak az emeletről! — ezt tudta csak mondani a mentőorvosnak a 20—22 évesnek látszó leány és ezt mondta a Eókus-kórh lz~ban is, ahová bevitték az első segélynyújtás után. A titokzatos baleset ügyében a rend­őrség kezdett nyomozni. Első sorban kihallgatták Biesz Elemér 29 éves szobrász- művészt. Övó a lakás, amelynek ablakán a fia­tal leány kizuhant. A sovány, beesett areg fiatalember elmondotta, hogy Végvári Boriskának hívják azt a leányt, aki az ablakon kizuhant. A leány modellje volt, néhány bét óta nála lakott. — Hogyan történt a baleset? —kér­dezték a szobrásztól. Erre a kérdésre nem tudott vála­szolni. Azt mondotta, hogy ő Vasárnap délután a Rókus kórház­ban kihallgatták Végvári Boriskát, aki a szobrászművész vallomásával szemben azt mondotta, hogy őt Biesz Elemér lökte ki az ablakon. Végvári Boriska vallomása alapján Bieszt őrizetbe is ve'ték a VI. kerü­leti rendőrkapitányságon és a szob­rászművész az éjszakát már a főka­— Körülbelül egy hónappal ezelőtt — kezdett beszélni a szobrászművész — az Erzsébet körúton sétálva. figyelmes lettem egy csinos fated leányra, aki egy másik, nálánál né­hány évvel idősebb nő társaságában ment a körúton. Nekem a leánynak szobrászszempontból érdekes arca tűnt fel. Hosszasan néztem is, ezt észrevette és rámmosolygott. Ennek a mosolynak nem tulajdon Holtam je­lentőség t. — El is felejtettem az egész jelene­tet, de két nappal később este az Ipar­csarnok környékén sétáltam és a Bu-. dapesti Hangversenyzenekar játékát hallgattam. Egyszrre megláttam a körúti fiatal leányt. Odamentem hozzá, megmondtam neki, ki vagyok. Összeismerkedtünk. a fürdőszobában tartózkodott, amikor a baleset történt. pitányság őrizetes cellájában töltötte. Ma reggel dr. Zilahy János rendőr-« fogalmazó maga elé vezettette Bieszt* hogy az ügyre vonatkozóan részlete­sen kihallgassa. A szobrász elmon-« dotta Végvári Boriskával való meg­ismerkedésének, majd kapcsolatának részletes történetét a rendőrfogaN mazó előtt. Elmondotta, hogy a Vásár ucca 2. sz. házban van alkalmazásban, niint sza­kácsnő. Azért lett belőle szakácsnő, mert sokáig nélkülözések között él, semmi munkához nem. tudott jutni, míg végül már cselédmunkát is elvál­lalt. Amint beszélgettünk, odajött hozzánk nővére. Megtudtam, hogy Végvári Boriskának hívják, a nővére pedig Végvári Juci. — Hármasban sétálgattunk, Juci azután elbúcsúzott tőlünk. Mi bemen­tünk a városba. A Rákóczi téren lei ültünk egy padra és ott sokáig be­szélgettünk. Már nagyon későre járt az idő és Boriska attól félve, hogy álkalmaztatási helyén megszidják, hazament. Nem beszéltünk meg újabbi Hogyan esett Sei az ablakon Végvári Boriska? Egy ismeretség története

Next

/
Thumbnails
Contents