Az Est, 1933. augusztus (24. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

2. oldal Pütsagaw« ^zFsr Kedd, 1933. augusztus I. k A FILLÉRES KLASSZIKUS REGÉNYEK SZELVÉNYE Négy különböző számú ilyen szelvény és 90 fillér befizetése ellenében Az Est minden példányvásárlója megkapja a Filléres Klasszikus Regé­nyek egy kötetét Minden héten más számú szelvény jelenik meg SZÁMÚ SZELVÉNY Tessék kivágni és eltenni A r'illéres Klasszikus Reg£ayehbSI havonta egy kötet jelenik meg. Az első kö­tet — Flaubert« Madame Bovary című világhírű regényét — a négy augusztusi szelvény bemutatása és 90 fillér befizetése ellenében kapják meg olvasóink. A szelvények beválthatók Ax Est fökiadóhivatalában, Erzsébet körút 18-20. és fiókkiadóhivatalában, Vilmos császár út 62., a dohánytözsdékben, IBUSz. ujságpavillónokban és a rikkancsoknál WWWWMHWWHWUtMMWHWWWWWWVWUWHVmWIWVtWVWW találkozót, de másnap képeslapot kaptam JJoriskától. Arra kért, hogy találkoz­zunk. Biesz Elemér a képeslapot be is csa­tolta az ügy irataihoz. — Nem igaz. — De arra is tanuk vannak, hogy amikor ő az ablakban kiáltozott se­gítségért, mert meg akarják gyil­kolni, akkor egy férfi állt mellette, és a leánynak sohasem volt ellene pa­nasza. .... Ki&aiigatás a Ma délben-12 órakór felkereste a Kókus-kórházban dr. Zilahy János rendőrfogalmazó Végvári Boriskát és kihallgatta őt az ügy minden részle­tére vonatkozóan. A kórház orvo­sainak jelentése szerint Végvári Bo­­riská sérülései nagyon súlyosak, keze, lába eltört, azonkívül belső sérüléseket is szenve­dett. A leány kihallgatása után dön­tenek Biesz Elemér további sorsáról. Ford nem fogadta el Roosevelt munkakodexét Ncwyork, július 3t Henry Ford nőm fogadta el az autóipar számára kidolgozott munka­kódexet, mert az abban meghatáro­zott munkabérnél magasabbat fizeti Azonban kijelentette, hogy külön munkakódexet alkot gyá­rai számára. Az autókirály, aki tegnap ülte het­venedik születésnapját, kijelentette, hogy hallani sem akar a nyugalomba­­vonulásról és élete utolsó percéig újításokon dolgozik. Megvan győződve ugyanis, hogy a mai autómodelléket néhány év múlva már csak a múzeumokban lehet majd, látni, mint teljesen elavult dolgokat. tmwnmunMtMMtuvmmmmmuuuuuiuwMMMwmfMmmmv — Ismét találkoztunk — folytatta vallomását a szobrász s ekkor sírva mondotta el, hogy kidobták állásából, mert későn ment haza. Arra kért, hogy segítsek rajta. Ekkor merült fel az a terv, hogy hozzám költözik. Én azt mondtam neki, hogy mint modelt tudnám al­kalmazni. Nagyon megörült, ruháit rögtön el is hozta lakásomra. Már négy napja lakott nálam, amikor az­zal állt elő, hogy nővérének nincs la­kása, vegyem őt is magamhoz. így került a dobuccai kétszobás laká­somba Végvári Juci is. Boriskával nem lett volna semmi baj, Juci azonban viselkedésével a ház lakóinak megbotránkozását váltotta ki. Későn járt haza, mindig nagyon hangos volt. emiatt határoztam el, hogy őt ki fogom tiltani a lakásból. Ez meg is törtért annak ellenére, hogy Boriska kért, ne tegyem ezt nő­vérével. Azután, hogy felszólítottam Végvári Jucit: ne lépje át küszöbö­met, mégis megtörtént egyszer-két­­ezer, hogy titokban feljött, és ilyen­kor Boriska elrejtette előlem. Veszekedés, kiutasítás ez pedig csak maga lehetett. — Nem igaz. A szobrászművész mindvégig meg­maradt eredeti vallomása melleit, hogy neki semmi köze sincs Végvári Boriska balesetéhez. Nem is veit a szobában, amikor a leány kizuhant a szobából. A főkapitányságon több tanút hall­gattak ki az üggyel kapcsolatban. Ezek részint a dobuccai ház, részint a szembenlevő ház lakói közül kerültek ki. Elmondták a tanuk, hogy az utób­bi hetekben állandó kiabálás és sikoltozás zaja hallatszott Biesz Elemér lakásából Elmondták, hogy Végvári Boriska sokat panaszkodott a szomszédoknak arról, hogy Biesz éhezteti és gyakran meg is veri. Azt mondta, hogy nagyon megbánta már, hogy hozzáköltözött. Amikor a tanuk vallomását Biesz elé tárták, a szobrászművész továbbra is kitartott amellett, hogy ez merő kitalálás, ő Végvári Boriskával na­gyon Ma megnyílt a hatodih szakszervezeti Kongresszus Brüsszel, július 31 {Az Est tudósítójának telefonjelentése) Antverpenben hétfőn megnyílt a hatodik nemzetközi szakszervezeti kongresszus, amelynek megnyitása előtt a belgiumi, hollandi és_ francia­­országi szocialisták küldöttei nagy tüntetést rendeztek a há­­oorú és a fasizmus ellen. A tüntető gyűlésre egyedül Hollan­diából mintegy 35.000 szocialista ér­kezett. A nemzetközi szakszervezeti kongresszus elnöke, az angol CUréne megnyitó beszédében utalt a nemzet­közi szakszgrvezeteknek a német szociáldemokrácia össze­omlása által okozott nehéz hely­­. zetére. A német szociáldemokrácia Össze­omlását — mondotta — bizonyos mértékig ellensúlyozza azonban az amerikai szakszervezetek csatlako­zása. Ázt első nyilvános beszédben V ander v elde belga miniszter éles szavakkal kelt ki a nemzeti szocializ­mus, a kapitalizmus és a háború el­len. (A. L.} Mussolini megköszönte a főváros születés­napi gratulációját — Az Est tudósítójától — Huszár Aladár főpolgármester teg­napelőtt üdvözlő táviratot _ küldött Mussolininek 50. születésnapja alkal­mából. Erre az üdvözlésié a D u oe ma a következő táviratban válaszolt : — i>Azok a jókívánságok, amelyeket fő­polgármester úr saját és a magyar fővá­ros nevében volt szives tolmácsol i, kü­lönösen kellemesen érintettek, mert azokat olyanoknak tekintem, hogy nem csupán egyszerű szokásból erednek, ha,;ém való. b(in szívből jÖ$Ő meg nyíl ván iilások. Én elsők között voltam, aki a trianoni szerződésnek igaz: díjtalanságát hirdettem, a világnak, amely szerződés oly tartós, n megcsonkította az önök nagy és nemes nemzetét. Biztosíthatom, hogy addig nem változtatom meg álláspontomat, amíg a szükséges jóvátétel nem érkezik meg. Fo­gadja főpolgármester úr az ön és szép Budapest népe iránti barátságom kifeje­zését. Mussolinid gyengéden bánt — Vasárnap reggel is ez történt Megtaláltam a lakásban Jucit, mire veszekedni kezdtünk. Végül is kiuta­sítottam. Kilenc óra tájban a rokkenő hőség elől menekülve, tussoltam ma­gam a fürdőszobában, Boriska pedig azt mondta, hogy átöltözik. — A fürdőszobában arra lettem figyelmes, hogy nagyon kiabál. Berontottam, de nem találtam sehol Boriskát. Az uocán nagy zaj volt, le­néztem és Boriska ekkor már ott feküdt az uccán, összetörtén. Azért volt meztelen, mert át akart öltözködni■. Lehet, hogy kiugróit az ablakon, lehet, hogy kiesett. — Tanuk vannak arra, — mondta Zilahy fogalmazó, — hogy maga állandóan ütötte-vertc Végvári Boriskát. Hévízre utazók! mhww—iwiw iirowEa—— Vendégeinket luxusautóval olcsón szállítjuk Poggyász szállításáról is gondoskodunk ! Bővebb felvilágosítást ad Ax Est Ulatásl Irodáié Tele fon. 45-5-57 J^Kaí JÉGPAÍYÁÍ.A %01* KÖZÖNSÉG **cS6Ly£\*Á Jj JH A magyar fogyasztó tizennégyféie adót fizet a bolettaalapnak — Az Est tudósítójától — A kormány vasárnap adta ki a bo-i . lcttarendelet végrehajtási utasítását, amely a többi között összefoglalja, hogy miből áll a mezőgazdaság meg­segítését célzó alap. A rendeletből ki- ", derül, hogy az úgynevezett boletta­­aláp 14-féle bevételből tevődik össze, ami azt jelenti, hogy a magyar fo­gyasztó 14-féle adót fizet a bolettaalap javára. A bolettaalap bevételei; ugyanis a következők: A gabonajegyek eladásából befolyó összegek, a lisztforgalmi adóváltság, a rizshántolók forgalmi adóváltságá,' a behozott rizs forgalmi adóváltságá, a társulati adó alá eső vállalatok hoz-' zájárulása. a kartelilletékből szár­mazó bevétel, a belföldi szénadó, a külföldi szén adója, a gyarmatáru ' forgalmi adóváltságának emeléséből származó bevételi többlet, a textiláru forgalmi adóváltságának emeléséből származó bevételi többlet, a textil- ! gyárak után fizetendő hozzájárulás, a külföldről behozott textiláruk után beszedett mezőgazda-sági hozzá bírálás, az élesztő fogyasztási adójának eme- ­­leséből származó bevételi többlet, vé­gül a tavalyi termelési évben létesí­tett bolettaalap e«etles-es fölöslege. üailom ffrfeéfe An, 30 illéi | KaphatA Az Est könyvesboltjában. Erzsébet kflnit 18-80

Next

/
Thumbnails
Contents