Az Est, 1933. szeptember (24. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

e OT v Filléres Klasszikus Regények szelvénye a 2, oldalon Budapest,1933. ^Pétitek * szeptember /. XXIV. évfolyam * J9&. szám. Előfizetést árt «*» hónapra .. 3 pens* Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 10/111. Telefon, 4SS—SO.t6l Sl.lg, 46*—IS. 464—19 Politikai napilap «• FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS UNDOR Smerkesmt őség» Oil. kér., Rákóczi át 54. Kind ó hivatalt Oil., Erzsébet körűt 18.20, Smerkesztöség Pécsben* /., Kohlmarkt 7. A börtönből elrabolt Hofer és szöktető! Olaszországba érkeztek Onnan a nürnbergi horogkeresztes gyűlésre repülnek Bosen, augusztus 31 (Az Est külön tudósítójától) Hofer délüroli körzetvezér és azok a férfiak, akik az innsbrucki fog­házból megszöktették, szerdán este tíz órakor a Brenneren lévő olasz határállomásra érkeztek. Itt az olasz hatóságok hivatalosjegyzőkönyvet vettek fel'érkezésükről és közléseikről, majd valamennyiüket rendőrtisztviselők kíséretében Brixenbe, illetve Bozenbe vitték. Hofer jobb térdén izomsebet szenvedett azoktól a golyóktól, ame­lyet osztrák csendőrök a gépkocsi után küldtek. ’ E sebesülés miatt a Brenner^hágón való átmcnekülés nagyon nehéz voltés sokidőveszteséggel járt. Hof ért az út legnagyobb részén támogatni, sőt vinni kellett. Megszöktető! sértetlenek maradtak. Bozenben úgy tudják, hogy Hofer és párthívei még ma Nürnbergbe szándékoznak repülni, hogy résztvegycnek a nemzeti szocialista párt birodalmi nagygyűlésén. Steidle nyilatkozata Fele se tréfa a harcnak, ami most itt a szom- fczéd úrnál, Ausztriában tombol. Bécs most már nem egy »propa­gandával« találja magát szemben, lianem egy lázadással; nem egy párttal, hanem egy permanens ál­lamcsínnyel. Klagenfurtban' bom­bák robbantak; Innsbruckban ki­szabadítanak egy merénylőt a fog­házból, hogy átszöktessék a hatá­ron; a postánál egész Ausztriában nagy horogkeresztes kémszolgála­tot lepleztek le és hír szerint az összes fontosabb telefonbeszélge­téseket kihallgatják s a hivatalos állami postát is felbontották és át­vizsgálták. A mosoly országának homlokán a legsötétebb felhők űzik egymást; a kedély népe kezd leszokni a nevetésről. Belülről ro­hanta meg Ausztriát — a külső tá­madás. Most már hosszú hónanok óta szakadatlan akcióban vannak a horogkeresztes akció ^ ostrom­gépei. Egyik összeesküvést a má­sik után leplezik le, de egyik le­leplezés se szünteti meg a többit. A barna lázadás nem respektálja a kedélyt, — a kedélytől csak akkor félnek, ha vasökle van. Mit akar Ausztriai Megmaradni. Semmi mást, mint megmaradni — Auszt­riának. Nem akar elmerülni a barna tenger hullámaiban. Ellen­kezőleg: hullámtórő szeretne ma­radni Gazda a maga portáján. Ür a maga leégett házában. Ez az, amit a náci nem tűr. A náci nem akarja megengedni Ausztriának, hogy osztrák maradjon. Hogy ön­álló legyen. Nem mer nyiltan kül­politikailag »Anschlussról« beszél­ni — óh, mert a nácik nem szere­tik a komplikációt. A kockázatot. Nem. Ók belülről akarják meghó­dítani, leverni és összekötözni Ausztriát. Ezt a szegény Auszt­riát, amelyet ilyen önvédelmi harcba kergettek, önvédelmi harci Nem is egészen az, mert Ausztria nemcsak önmagát védi, de vala­micskét Európát is. Mi barát­sággal, aggodalommal és rokon- szenvvel nézzük Ausztria küzdel­mét — a magyar minden szabad­ságharcot mindenha rokonszenv- vel nézett. Ma nincs ugyan közös- ügyünk Ausztriával, legalább is nem úgy, mint régen; de van egy új közösügyünk: a két nép őszinte barátságában. És van az egész Európának egy Icözösügye: min­den lázadás és minden reakció, minden anarchia, minden forrada­lom, minden bolsisásr és linden felforgatás ellen! :P * Bées, augusztus 31 f (Az Est külön tudósítójától) A hivatalos lap tegnap este telefonon felhívta Steidle tiroli biztonsági igazgatót hogy meginterjúvolja Franz ílofer szökéséről, aki tudvalévőén éppen ellene követett el merényletet. Steidle el­mondotta, hogy az innsbrucki törvény­széki fogház igazgatóját többízben figyelmeztették arra, hogy a foglyokhoz hozzá lehet férni, a fogházigazgató azonban ezeket a figyel­meztetéseket nem vette figyelem­be. A tettesek közül még mindig csak azé g y i kn ek ' k il é t é t - álla­pították meg. Ennek neve Siegfried Kusstatscher, az Innsbruck mel­letti Ilöztingből. Steidle kijelentette, hogy a lázas nyomozás még semmilyen eredménnyel nem járt, az a vidék azon­ban, ahol a szökevényeket keresik, any- nyira elhagyatott, hogy még jelenté­seket is nehéz onnan kapni. A menekülés sem könnyű ezen a terepen, n y o 1 c-t i z óra szükséges ahoz, hogy arról a pontról, ahol az autóból kiugrot­tak, tehát Gossensassról át lehessen jutni olasz terültre. Steidle azzal végezte nyi­latkozatát, hogy reméli, Innsbruck he. lyett o 1 y an h e 1 y en f og já k kon­centrálni a foglyokat, amelyet könnyebb őrizni és nehezebb megközelíteni. • A szökés miatt letartóztatottak száma nyolcvanra emelkedett. Dollfuss érdekes nyilatkozata a Né­metországgal Ml© KiSíílis illés feltételeiről Párizs, augusztus 31 (Az Est külön tudósítójától) A Revue des deux Mondes szeptem­beri száma részére Dollfuss osztrák kancellár rendkívül érdekes nyilatko­zatot adott, amelyből kiderül, hogy az osztrák kormány egyáltalán nem zárkózik el sem az osztrák nemzeti szocialistákkal, sem az új német kor­mányzattal való kibékülés elől. A nyiatkozatban Dollfuss kijelenti, hogy az osztrák nemzeti szocialistákkal való kibékülést két feltételtől teszi függővé: az osztrák nemzeti szocialis­táknak le kell mondaniok arról, hogy utasításaikat Németországból kapják és kötelezniük kell magukat arra, hogy nem követnek el többé terrorisz- tikus cselekedeteket. A német hitlerizmus ügye külön kér- dés. Dollfuss azután hangsúlyozza, hogy Németországgal szemben maga­tartása soha sem volt kihívó vagy hajthatatlan. Cselekedeteink — mond­ja az osztrák kancellár — nem kezde* ményezések, hanem visszahatások vol-

Next

/
Thumbnails
Contents