Az Est, 1933. október (24. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-01 / 223. szám

Fillére s Klasszikus Regények szelvénye a oldalon XXIV. évfolyam * 223. szám, * Vasárnap október /, Budapest, 1933 Előfizetési ár t kr» fi ónapra .. 3 pangd Egyes szám ára a fővárosban, a vidékénél a pálya udvarokon lO fiit. Telefon, 4SS-S0-t6l Sí, lg, 464— IS. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS Undor Smarkasat Őség» Oil kér., Rákóczi át 54. Kiadóhivatal» VII., Erzsébet körűt IS.30, Szerkesztőség Bécsb&n, /., Kohlmarkt 1. 03 EB Felrepült a sztratoszférába ma reggel három orosz tudós A léggömb három óra alatt megdöntötte a világrekordot A sajtó témakör lett a Népszövetség poli­tikai __ bizottságában. A témakör előadót is kapott, a francia Tes- san-t, aki gyönyörű előadást tar­tott a sajtó hivatásáról. Az emberi és a polgári jogok védelmében, a békéért való munkálkodásban s abban, hogy a népek tisztán lás­sák a világ eseményeit s az esz­mék küzdelmét, óriási fontosságú hivatása van a szabad sajtónak. Az emberiség küzdelmeinek, ame­lyeket jobb jelenért és szebb jö­vőért folytat a szellem és a lelki­ismeret fegyvereivel, egyik leg­fontosabb fegyvere a sajtó. A meg­beszélés és megvitatás szabadsága, az érvek és ellenérvek lovagias, korrekt mérkőzése. El sem képzel­hető enélkül azoknak a bonyodal­maknak tisztázása, amelyek most megbénítják a népek viszonyát, gazdasági és politikai életét. A szabad közlés és a szabad bírálat minden nagy ország sajtójának lényege. A nagy nemzetek féltéke­nyen őrködnek sajtójuk független­ségére, mert az nagyságuknak egyik lényeges része. Semmi sem pótolhatja a szellemi küzdőtérnek fehér porondját és semmi sem he­lyettesítheti az emberiség minden­napi szellemi kenyerét, az újságot. Az újságíró tolla, ha becsület, mű­veltség, igazságérzet és emberség vezeti, hatalmas fegyver. De mi­helyt hozzányúlnak, hogy vezes­sék, irányítsák és olyan célok szol­gálatára kényszerítsék, amely cé­lokkal lelke, szelleme és erkölcse nem ért egyet, rögtön elveszti va­rázsát. Egy ország lakossága a legkülönbözőbb felfogású emberek tömege, bár egy pontban, abban, hogy hazájuk viruljon, gyarapod­jon, erős, boldog és szabad legyen, csaknem mind egyetértenek. Min­den becsületes, épeszű ember azt akarja, hogy gazdag és boldog or­szág fia legyen. A sokféle gondol­kozásig de egy célra törő jóravaló hazafi látni akarja eszméinek mű­vészi, tisztult kifejezését'lapjai­ban, vagy ellenérveket keres, irá­nyíthatni, felvilágosíttatni, meg­győzeim akarja magát. Izgalmait, kétségeit, szorongásait a nyomta­tott betűvel akarja feloldatni, mert az erkölcsből öntött betű orvosság és varázsló: megszabadítja az agyat és a lelket a beszivárgott mérgektől. A Népszövetség lassan, botorkálva keresi az utat az álta­lános megértés nagy célia felé. Most a világsajtó fáklyáját vette kezébe, hogy megtalálja : az igaz­sághoz vezető ösvényt... Moszkva, szeptember 30 (Az Est külön tudósítójától) (United Press) A legnagyobb titokban indult ma reggel 8 óra 43 perckor (helyi idő­számítás) első sztratoszféra útjára az USSR szovjetorosz sztratoszféra léghajó. Hat nappal ezelőtt már egyszer star­tolt, de az időjársis akkor nem ked­vezett. Ma felhőtlen volt az ég, alig fújt szél és Fidojesenko tanár hir­telen elhatározta, hogy fe 1 s z á 11. A léghajó 8000 köbláb ürtartalmú, te­hát a legnagyobb minden eddig építteti sztratoszfé­ra ballon között. Hajnali négy órakor láttak az elő­készületekhez nagy fényszórók vilá­gánál. A vöröshadsereg néhány száz katonája segített a léghajó gömbjét megtölteni, amivel 6 óra 30 perckor készültek cl. A ballant hidrogénnel töltötték meg A vezető Fidojesenko tanárral együtt szállott fel Wasenko mér­nök, a léghajó tervezője és építője, harmadiknak pedig U s i s k i n tanár, az ismertnevű orosz fizikus. A start­nál csak kevesen voltak- jelen, néhány hivatalos ember és hírlapíró. Az USSR világrekordot állít ott fel a sztratosz­féra repülésben. Délelőtt 9 óra 35 perckor szikratáv­irat jött a léghajóról a rádióállomás­ra, hogy már 17.500 méter magas­ságban van, tehát megdön­tötte Piccard tanár rekprd- ját, me.rt az ő léghajója ciak 16.000 méter magasságig ju­tott fel. 9 óra 58 perckor jött a második rádiójelentés: 17.900 méter magasságban vagyunk, az időjárás rendkívül kedvező, még magasabbra szállunk fel. A sztratoszférarepülők a Marconi készüléken szakadatlanul adják le je­lentéseiket a rádióállomásra, — leír­ják megfigyeléseiket és ada­tokat közölnek tudományos észleleteikről. A kedvező start után a ballon csak lassan emelkedett, 1000 méternél még- I ávizs. szeptember 30 A Matin genfi tudósítója hozzá­jutott azokhoz az iigydajabokhoz, amelyeket Motelnek el■ norvég külügy­miniszter, a népszövetségi tanács el­nöke,- az ukrajnai éhirigfg kérdésének' zárt ülésen való tárgyalása sorún a tanács elé terjesztett, , Az egyik irat Kuíguin, az utolsó ukrán demokrata miniszterelnök le­mindig az indulás pontja fölött volt, de félóra múlva hatalmas szökkenésekkel jutott mind magasabbra s akkor már az óriási gömb csak egy fehér kis p on t n a k lát­szott a tiszta égbolton. A harmadik jelentés közölte, hogy mindén levegörétegben kedvező a szél áramlása és semmi sem akadá­lyozza a tudományos meg- fig ^eléseket. 17.909 méter magasságból je­lentik a sztratoszféra repülők, hogy az oxigén belégző készülé­kek jól működnek, ők maguk kitűnő hangulatban vannak, a gondolában a hőmérő 14 fok meleget mutat, de a külső hő­mérőről 61 fok hideget olvas­nak le. Vele, amely közli, hogy Ukrajnában az emberek százezrei, sőt milliói éheznek, egész közsé­gek elnéptelenednek, s az országot teljes pusztulás fenyeget: A lap szerint a népszövetségi ta-ács hosszasan megvitatta a kérdést- de végül is úgy döntött, hogy név' átt módjában közvetlenül közbeié mi. MHWHtUtWHVHUVkUUUHHUMUMmWWmtHlMUmUUUHml« Éhhalál fenyegeti Ukrajna lakosságát

Next

/
Thumbnails
Contents