Az Est, 1934. május (25. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

Budepest, 1931. * Rfidd * május /. * 97. szám Ifr. ' Ara fO ftitér XXV. évfolyam Előfizetési ár: Kgy hónapra ..... 3 pengi Egyes szánt ára a fővárosban, a vldékenés a pályaudvarokon lO fill. T Platón i 4SS—SO.ttl SJ.Ig, 464—IS, 464—10 Politikai napilap ••• FŐSZERKESZTŐ : Miklós JlNDOR 1910—1935 Sserkesattiigt VII. kér., Rákóczi út 54» Kiadóhivatalt OH., Erzsébet körút /<>2A Szerkesztőség Bécsben • Kohlmarkt 7. Felzúdultak az újságírók és a nyomdai munká­sok az ujság-dömping ellen. A sajtó életének az a két tényezője tiltakozott először a dömping- Éajtó ellen, amelynek kenyerét elsősorban veszélyezteti az Ázsiá­ból ideplántált dömping-rendszer. A dömping lényege az áron alul adott áru. Minden dömping-áru torpedó, amely halálos sebet akar ejteni egy iparágon. Az orosz döm- pinggel a kommunisták akarták megtorpedózni a búza árát és a kapitalista termelést. A japán dömping a fehér emberek gazda­gági rendszerét akarta levegőbe röpíteni a sárga rabszolgák rab- munkájával. Egyiket az orosz, másikat a japán állam kincstára pénzelte. Mert a dömping, noha időbérekért gyártja silány portéká­ját, veszteségre dolgozik s egy ha­talmas pénztárnak kell pótolnia a [veszteséget. A dömping természe­téhez tartozik a támadás, a pusztí­tani akarás. Éppen ezért védeke­zik ellene minden ország s ezért járt el helyesen a magyar kor­mány, amikor az ázsiai erőszak jelien megvédte a magyar föld­művelést és a. magyar ipart. Védte ezzel a magyar munkás, a magyar vállalkozó és a magyar kereskedő kenyerét. És védte a jót a silány lellen. El sem képzelhető tehát, hogy Gömbös Gyula kormánya a magyar sajtó szellemi és fizikai munkásai­nak kenyerét s a gyönyörű magyar nyomdai ipar létalapját védel­mébe ne vegye. A kívülről irá­nyított dömping-torpedót kivéd- tiik. Többek között nemzetgazda­sági érdek, hogy a belső döm- ping-támadás is erre a sorsra jusson. A dömping-sajtó betöré­se máris újságírók és nyomdai munkások kenyerébe került,. nem tűrheti hát a kormány, hogy ez a pusztulás tovább terjedjen. Göm­bös Gyula 95 pontjában, minden beszédében és nyilatkozatában az építő és alkotó munka mellett tett hitet. Minden magyartól jót. köve­tel. Kik azok, akik a hivatalosság látszatával a miniszterelnök elvei­nek romján, azokkal ellentétes gyakorlatot akarnak folytatni? És honnan erednek a pénzforrások, amelyék ezt lehetővé teszik? A nagy magyar nyomdaipar és a ha­talmas tőkékkel, nagy kockázatta dolgozó ujságkiadás joggal kíván­csi erre. Es kíváncsi a közönség, mert egy lojális, hazafias, művelt és művészi sajtó hangversenyében bántja a fülét a dömping-morék gincogása. Fegyveres védelem alatt tartotta meg ma utolsó ülését az osztrák parlament A nagynémetek szónoka szerint törvénytelenség és alkotmány­sértés történt Bécs, április 30 (Az Est bécsi szerkesztőségének telefonjelentése) Páratlan érdeklődés mellett ült ösz- szo ma a Nemzeti Tanács a parla­ment utolsó ülésére. Ez a parlamen­táris rendszer temetése, mert holnap már életbelép az új alkotmány, amely nem ismeri a. parlamentárizmust és a törvényhozást egészen új. alapokra fekteti. A Nemzeti Tanácsnak neve­zett alsóház ülése délelőtt 10 órára, a sző ve t.ségta n ácsé délután két órára van kitűzve- Jóval reggeli 10 óra előtt, népes csoportok vették körül a parlamenti palotát. Mindenki látni akarta, amint a kormány tagjai és a képviselők az utolsó ülésre felvonul­nak. Köröskörül gyalogos és lovasreiid- őrök. Az utolsó ülés alkalmából a legmesz- szebbmenő óvatossági intézkedéseket foganatosították, Mindenkit, aki az ülésre igyekszik, a parlament hivatal­nokait, a gyorsírókat, a sajtó képvise­lőit, a jegyekkel érkező közönséget, sőt a képviselőket is háromszorosan, egyes kapuknál négyszeresen igazoltatják. Bent a parlament épületében feszült a hangulat^ A folyosókon rendkívül mozgalmas az élet. Senki sem tudja, mit fog hozni az utolsó ülés. Miután a régi alkotmány szerint a képviselőknek legalább fele kell hogy jelen legyen és kétharmad többség szükséges az alkotmány módosítás­hoz, a helyzet kulcsa a nagynemet és a Landbundnak nevezett kisgazdapárt kezében van, amelyek reggel 7 óra óta hol külön-külön, hol együttesen ta­nácskoznak a követendő taktikáról. Magában az ülístci smben '0 óra előtt még csend van. A termet újjáfestef- ték, kitakarították és a képviselők helyein a vadra új névjegyeket he­lyeztek el. % A baloldalon, az egykori szociálde­mokrata képviselők padjain a réz- keretes tartókba nem tettek névjegye­ket, mert ' v a kormány a szocialista képviselő­ket annakidején megfosztotta mandátumuktól.- A jobb középen a második és ;l ’'ne­gyedik sorban■ egy-egy gyászszalagos koszorút helyeztek el az időközben el­hunyt egyik keresztény szocialista és egy nagynéniét képviselő emlékére. Az első és a második emeleti karzatok zsúfolva vannak. Az egyik páholyban foglalt helyet Dollfuss kancellár fele­sége, a mellette levőben Preciosi olasz követ Morei követségi sajtófőnök tár­saságában, a középső, nagy4 páholyban ülnek a hadsereg mgQásrángú tisztjei összes, kitüntetéseikkel. A bécsi és a külföldi sajtó képviselőinek páholyai szoróngásik megteltek: Megkezdődik a költöz­ködés a parlamentből Már elmúlt tíz óra, mikor bevonul­nak testületileg a keresztényszocia­lista képviselők, akik a Szent . István-tcniplomban az utolsó parlamenti ülés alkalmá­ból istentiszteleten voltak. Ekkor vált ismeretessé a nagynémet párt és a Landbund határozata, amely szerint a nagynéniét, párt elnöke és ügyvezető elnöke. Hampel és Poppá képviselők megjelennek áz ülésen. Egyébként a párt távol marad, a kis­gazdapárt pedig úgy határozott, hogy nem vesz részt az utolsó ülésen,. de megengedi, hogy egj/ik tagja, Tau- schitz képviselő, aki jelenleg berlini követ, kivonhassa magát a párthatá­rozat alól és mint meghatalmazott miniszter jelen légyen. Negyedtizenegy órakor megszólal-, nak a csengetyűk minden folyosón.' Addig valamennyi karzat roskadásig megtelt. Szállingózva jönnek be a te­rembe a képviselők és elfoglalják he­lyeiket. Mindenki siet kiszedni pad­jának fiókjaiból iratait, könyveit és egyéb tárgyait, összecsomagolja: megkezdődik a költözködés a par­lamentből. A keres'ztényszocialisták padsorai­ban, senki sem hiányzik, ellenben a nagynémetek számára fen tartott he­lyekén csak ketten Miiek és megje­lenít a Ucimwchr öt képviselőkig ja is egyenruhásán, akik a szélső 'jobbol­dalon foglalnak helye'. Pontosan féltizenegy, amikor Re­mek Rezső volt szövetségi kancellár a régi parlameut jegyzője minden feltűnés nélkül megjelenik az elnöki emelvényen, mellette két jegyző fog­lal helyet. A kormány padsora telje- spn, iirpé. Csak Stockinaer Frigyes ke­reskedelemügyi miniszter ül ott ak­táiba méiyedve. Ramelc elnök féltizenegy után meg-

Next

/
Thumbnails
Contents