Az Est, 1934. június (25. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

Apa Hú fiííép Budapest. 1934. * Szombat * junius 2. atve'QES' XXV. évfolyam * /22- szám Előfizetési árt •r> hónapra . 3 pang* Egyes szám ára a fővárosban, a vidékenis a pályaudvarokon lOJllU Teteit n, 4 ss—so.ttl 57'tg, 464—IS. 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNBOR 1910—1933 Szerkesztőség» VII. kér., Rákóczi út Sá, fCi adó hivatal * Üti., Erzsébet körút 19.20, Szerkesztőség Béesben * /., Kohlmarkt 1. Itt van a szanáló főpolgármester — reméljük, most már rövidesen itt lesz a szanálás is. Igen ánl, de mi az, ami szaná-; lásra vár? Egy pozíció? — ugyan! az nem szorul szanálásra! Buda­pest autonómiája? Budapest auto­nómiája alapos szanálásra szorul, de »tévedés a tárgyban« azt hinni, hogy az új főpolgármester ép azért jött volna, ép azért és csak azért, hogy Budapest autonómiá­ját szanálja — azáltal, hogy visz- szaadja. Mit kell hát szanálni? A .városházát? Nem. Nem-annyira Budapest vár itt szanálásra, mint a ■— budapesti; a budapesti em­ber, Budapest nem fejlődhet ad­dig, amíg nem lesz fejlődésképe- sebb a budapesti polgár. Budapest nem lehet nagy —. Budapest pol­gárságának nagysága nélkül. Bu­dapest polgára naggyá tette Bu­dapestet, most Budapestnek nag­gyá kell tenni a budapesti polgárt. Azt olvassuk most mindenfelé, hogy az összes pártok túlteszik magukat mindenféle személyi kérdésen. Szép és ritka tüne­mény. Szép és ritka tünemény, bár hisz az úgynevezett »sze­mélyi kérdés« egyáltalában nem jelenti a személyeskedés kérdését — végre az elvnek is van személyi kérdése és miután nem földiekkel játszó égi tünemények intéznek, tárgyalnak^ alkotnak, hanem em­berek, a legeszményibb kérdés el­döntésénél sem közömbös: hogy ki hát az ember,, akinek személyi kérdéséről szó van. Megmondjuk. A budapesti polgár. Akinek millió neve van és egy lelke. Akinek szá mára ez a város nemcsak telep-, hely, hanem otthon is. A szanáló főpolgármester csak akkor lesz igazán szanáló főpolgármester, ha ennek: a budapesti polgárnak élet- színvonalát felemeli, mindenek­előtt azáltal, hogy a ránehezedő tarifákat leszállítja. Ha a szanálás láthatatlan testőrként halad olda­lán az egész községi életben. Ha a szanálás hatását nemcsak líeszé dekből veszi tudomásul a főváros polgára — de tudomásul veszi sa­ját költségvetésének, igen, a ma­gánháztartások költségvetésének javulásában, kilátásainak tisztu­lásában, terheinek csökkenésében. Ha ezt hozza a szanáló főpolgár­mester, akkor az valóban szanálás lesz, ha nem ezt hozza — akkor, nos, hát akkor igazán csak sze- • mélyi kérdésről beszélhetünk, mert akkor nem történt más, mint személy változás — akkor nem tör tént más, mint hogy egy nlpolgár mesterből főpolgármester lett. Jlz Est külön tudósítása a bolognai osztrák*magyar meccsről Óriási ű| fegyverkezés Franciaországban Három milliárdot szavaztak meg tegnap szárazföldi, vízi és légi fegyverekre — 'Az Est tudósitójától — ’A francia kamara pénzügyi bizottságának tegnapi ülésén több mint 3 milliárd frankot szavaztak meg a fegyverkezés fokozására. Ez a szavazat méltó kiegészítője annak a beszédnek, amelyet B arthou külügyminiszter Genf ben mondott. Ebben a beszédben B arthou bejelentetté, hogy Francia- ország nem ismeri el Németország fegyverkezését s körömszakadtáig ragasz­kodik a versaillesi szerződés minden betűjéhez. A kamara pénzügyi bizott­ságának tegnapi ülése bebizonyította, hogy B arthou szava nem egyszerű szólam; Franciaország csakugyan el van szánva rá, hogy »érvényt szerezzen o versaillesi szerződés minden betűjének«. Petain francia hadügy­miniszter riasztó beszéde Párizs, június 1 (A United Press telefonjelentése) , (Az Est külön tudósítójától) A kamara pénzügyi bizottságának csütörtöki ülésen Denain légügyi miniszter és Pietri tengerészeti mi­niszter javaslatát tárgyalta. A javas­latban a honvédelmi'miniszterek a hadügyi, tengerészeti és légügyi nem­zeti védelem fejlesztésére a jövő évi költségvetésben 3100 millió f r a n- kal nagyobb összeget kér­nek, hogy ki lehessen építeni Franciaország északi és ke­leti határvédclmét, tökéle­tes fokra lehessen fejleszte­ni a légi haderőt és hogy új vízi repülőrajokat állítson fel a kormány. A terv szerint a tengerészeti mi­nisztérium új hadikikötőket, tengeré­szeti bázisokat és repülőállomásokat kiván létesíteni s háború esetére olyan hadiraktárakat, ame­lyek a repülőrajokat és a tankokat mindenkor üzem­anyaggal láthassák el. Pe­tain tábornagy, hadügyminiszter ki­fejtette azokat az okokat, amelyek őt és munkatársait arra késztették, hogy ilyen nagy összegekben ál­lapítsák meg a honvédelem költségeit s kötelességévé tette a bizottság tagjainak, hogy habozás nélkül szavaz­zák mega 3100 millió több­letet. — Ez feltétlenül szükséges, — mon­dotta Petain — mert a kormánynak hiteles értesülései vannak, hogy N é- metország minden erejét megfeszítve fegyverkezik. A honvédelem minisztériumainak le­véltáraiban részletes jelentések van­nak arról, hogy mi 1 y e n n agy hadi készülődéseket tesz Németország, tehát min­den haza szerető' francia gondoljon erre és eszerint cselekedjék. A pénzügyi bizottság elfogadta a javaslatot, amely már keresztülment a hadügyi bizottságon és a j ö v ő h é- ten a kamara teljes ülése elé kerül. Kormánykörökben bizonyos­ra veszik, hogy a Denain-félc javas­latnak a kamarában is nagy többsé­ge lesz. Magyar delegátusok megbeszélései Genf ben Genf, június 1 (Magyar Távirati Iroda) A inagyar leszerelési küldöttség tagjai az utóbbi időben több informa­I tív jellegű tárgyalást folytattak. így legutóbb Tánezos Gábor főmeghizott Politisszal n leszerelési értekezlet al- I elnökével folytatott hosszabb megbe-

Next

/
Thumbnails
Contents