Az Est, 1934. július (25. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

Budapest, 193á, * UdSCLrtlCip * július /. Ara 10 fiííér XX V. évfolyam *146. szám. Előfizetési árt •o hónapra .............3 pangó Eg yes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 70 filU Talafón, 4SS—SO-től 37-lg, 464—ia, 464—re Politikai napilap Főszerkesztő: Miklós JIndor 1910-1933 Szarkasatótógé VII. kér., Rákóczi út 94. Kladóhloatal. VII., Erzsébet körút 18*90. Szerkasztóaég Bicskán. /., Kohlmarkt 7. Ilyen nyüzsgés már régen volt vadméhek és vad- darazsak között az odvas faderék­ban. Mérgesen, vértől elöntött izemmel csaponganak ide-oda s teljesen megfeledkeznek a mézről, amely ezer és ezer virág ölében várja a diihöngcket. Feldühített vadméhek, izgalomtól izzó vad; darazsak rajának hasonlatát kelti fel az a lázas tevékenység, amit velünk szemben barátságtalan po­litikusok vertek föl Európában. Nagydobbal bejelentett találkozá­sok, titokzatos tanácskozások, ki- harsonázott elhatározások. Aztán képviselők, miniszterek, sőt feje­delmek kórusa, vendégségbe utazó államférfiak harsány kakas szóló­ja és oroszlánbőgdse. Vér, vér, vér, vér fog folyni patakokban, szi­szegi egyik; háború, háború, há­ború, rikoltozza a másik. És a vi­har zizegteti a sajtó papírlapjait. Keleten teljes és hangos mámor, olyan lármát csapnak az erdőben, hogy a gyávaság elmarad a sar­kuk mögül. De nyugaton más han­gok hallatszanak. Barthou apót nyikorgós hangok fogadják. Nem Volt értelme ennek a lármás ki­rándulásnak, — mondják — amely új barátokat nem szerzett, de el­riasztott régi jó barátokat. Azt mondja a másik, hogy a helyzet drámai. Kuvikol a harmadik: baj van Belgiummal, még nagyobb baj Angliával. Kemény leckézte- tés harsogja: kár volt megsérteni a magyarok szivét, amikor őket senki nem tartja ellenségnek Franciaországban. És ekkor Bar­thou, aki egyelőre eljátszotta olaszországi útjának lehetőségét, 'folytatja tájékozatlanságának dia­dalmenetét, amikor kijelenti, hogy Erdélyben alkalma volt találkozni a román lélekkel. A nagy zűr­zavarhoz hozzátartozik az angol szocialisták állásfoglalása a vé­delmi háború mellett s a teljes hadi felkészülésre, amely minden támadást vissza tudjon verni _s megvédje Anglia földjét. Mennyi­re beleillik ebbe a légkörbe, ebbe a súlyos beteg idegállapotba a Times volt főszerkesztőjének rém- regényfejezetre emlékeztető »le­leplezése«, hogy a németek bacil- lustámadásból tartottak főpróbát Párizsban. A mesterséges izgalom­nak olyan beteges túlzásai ezek, hogy fokozásuk már nem igen képzelhető. Hamarosan jön a be­csületes józan ész. csendet, rendet parancsol és sokak fájdalmára el­kezdődik a béke munkája s kiszol­gáltatja a kenyér és az igazság porcióit. Autós, revolveres rablótámadás á Széchenyi uccában — 'Az Est tudósítójától — Vakmerő autós banditák ma dél­előtt negyedtizenegy tájban rablást követtek el a Széchenyi uccában: nyomon követték a Hasai Bank egyik pénzbeszedőjét és amikor a pénzbeszedő kilépett a Beer és Társa gabonabizományos cég 10. számú ház­ban lévő irodájából, kikapták kezéből a táskáját, amelyben sok pénzt re­méltek, majd több lövést adtak le ,az ijedten kiáltozó ember felé, azután az autóval vadul elszáguldt k. Az ucea, közönsége üldözi h rette az autós banditákat. A Széchenyi uc- ca harsogott a »Fogják meg! fogják meg!« kiáltásoktól. Menekülés közben a banditák újabb lövéseket adtak le, nekihajtottak páni robogásnkban több autónak, végül is sikerült egér- utat nyerniük és eltűnniük a parlament irányában. A vakmerő rablásról a következő­ket állapította meg Az Est munka­társa: álbajusza van • - _ ■t: és a melegben leesni készülő bajuszt idegesen próbálja visszanyomkodni az orra alá. Ezért ment az ügynök a Hazai Bank portásához és így szó­lott: — Kérem, egy gyanús autót látok erre cirkálni. Jó lenne szólni a bank detektívjének, jöjjön le és igazoltassa az autó utasait __ Ezek készülnek va lamire... Gyanús szürke autó, álbajuszos utas Mint később megállapították, a por­tás szólt ugyan a bank detektívjének, de a detektív nem jött ]e. ■: . > • ■ i‘ 'i / ‘i Ezalatt a szürke autó — amelynek már a rendszámát is tudja a rendőr­ség: BE 544 — tovább körözött a Ná­dor ucca, Akadémia, ucea és Széche­nyi ucca körül. Három revolverlövés egy szürke autó és utasainak gyanús . viselkedése.,A szürke autóban ketten ültek: két fia­talember. Az autó hosszú percek óta cirkált a Hazai Bank, a Vörösmarty tér és a Nádor ucca körül. Meg-meg- állt, aztán vezetője rákapcsolt és nagysebesen újra megindult. Mintha lesett volna valakit. Tíz óra tájban kilépett a Hazai Bank kapuján Jobban István, a bank egyik pénzbeszedő altisztje. Táskája szíjjon lógott a vállán. A banditák nyomcnkövették az autón a Széchenyi ucca felé ballagó péuz- heszedőt, fii szemelték ki áldozatuk Amikor a pénzbeszedő a Széchenyi ucca 10. szániú házban levő Beer és Tárná gabonacég helyisége elé ért, a szürke autó utasai munkába léptek. Az autó lelassítva közvetlenül a gya­logjáró mellett haladt. Egyik utasa kiugrott az autóból, kiragadta a pénz- hfiszedő kezéből' a táskát és ugyan« Délelőtt féltíz tájban Haász Dezső ügynök odament a Hazai Bank 'portár $ához, hX ügynöknek feltűnt ■ Az ügynök azt is észrevette, hogy az autó egyik utasának

Next

/
Thumbnails
Contents