Az Est, 1935. március (26. évfolyam, 51-74. szám)

1935-03-02 / 51. szám

ff Budapest, 1935 * Szombat * XXVI. évfolyam * 51. szám Előfizetési ár: . Egy hónapra .... 3 pengd Egyes szám ára a fővárosban, a viCákenés a pályaudvarokon lOfill. Teleti ni 4ss—SO-től SÍ.lg, 464—lg, 464—19 Politikai napilap ••• FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR 1910—1955 Szerkesztőség és kiadóhivatal9 VII. kér., Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetési», előfize» tési•, utazási• és könyvosztály s VII., Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Bécsben» I., Kohlmarkt 7. Dísz nélkül és ünnepi külsőségek nélkül vir­radt és világít reánk ez a mai nap, amelyen tizenötödszörre fordult az esztendő, mióta 1920 március havának első napján a nemzet- gyűlés nagybányai vitéz Horthy Miklós urat Magyarország kor­mányzójává választotta. 0 maga rendelte így, a kormányzó, hogy csendben és hivalkodó fény nélkül teljen el ennek a történelmi év­fordulónak a napja. Olyan gesztus ez, amellyel a kormányzó elhárí­totta az Ő ünnepe elől a kürtöket és a zászlókat, olyan nemes és olyan emberi gesztus, amely előtt kalapot kell a nemzetnek emelni. Bársony sátrat és dobszót leparan­csolt, de a magyarok piros bár­sony szivének a megdobbanását, azt le nem parancsolhatta. Mennél kevesebb az ünnep- az ünnepen, annál ünnepibb fényt kap a tisz­telet, amivel ma Neve és Személye félé-tekintünk. Annál ünnepibb a gondolat amely ma újra föleszmél arra a 'történelmi, szerencsére, amit a Horthy Miklós megjelenése s államfővé való emelkedése ennek az országnak jelentett. Az Ö neve hűségesen odasínnilt a magyar al­kotmány fogalmához, igen,, úgy tekinthetünk Magyarország kor­mányzójára, Horthy Miklósra, mint a mi ezeréves alkotmányunk őrére és letéteményesére. A szent- seges ős alkotmány leikéből 1 ejke- zett ebben a tizejnöt esztendőben a Horthy Miklós mindén szava, minden cselekede|te. Bírálatnak meg kell torpanni, panasznak szü­netet rendelni ma, mikor visszapil­lantunk abba az ítélete® időbe, mély­ítői idáig, a mai csendes ünnepig elvezette Horthy Miklós Magyar- országot.: Csak arra a vérre, arra a zűrzavarra, a szétszakított ország­ra és a cafattá tépett nemzetre gondoljunk'. Rend lett, nyugalom, Európa lett itt megint, hazája tör­vénynek, tisztességnek, munká­nak. Nincs ember ezen á szenvedő és álmodó kis magyar földön, aki fejet ne hajthatna az előtt, a , be­csület, jellem, méltóság előtt, ami Horthy Miklóst jelenti. Az előtt a férfi előtt, aki éppen úgy elhiva­tottnak találtatott az országba jó- ra, amilyen elhivatott ura volt a hadas hajónak a tengeren. Aki legmagasabban áll felettünk, hogy múltba, jelenbe, jövendőbe tekint­sen. Aki minden osztályé, minden felckezeté, gazdagé szegényé, minden magyaroké. Isten tartsa meg Horthy Miklóst, Magyar- ország kormányzóját. Megkerüli az eltűnt Wieder ügyvéd a sanrentói kórházban Rejtélyes fenyegetőzéseh a Szepes-ügyben a>Wm»WtWWMWtH*WWWWtWlWWmWWtWVWWWWVWWW1WWMWWMWWWWWWMWHWWHII Váratlanul megtiltotta a kormány á politikai népgyűléseket az egész országban óii j > . ■ .0 : ’s — Zéz Est tudósítójától — A Budapesti Közlöny ma reggeli számának második oldalán rendelet jelent meg, amely a politikai életben kétségtelenül nagy feltűnést kelt. A kormány általános tilalmat ren­delt el politikai népgyűlésekre, felvonulásokra, körmenetekre. A 2300 M. E. számot viselő rendelet Gömbös miniszterelnök aláírásával jelent meg és a következőképpen szól: — A magyar királyi minisztérium a gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4980/1931. M. E. számú rendeletet módo­sító és kiegészítő 6070/1933. M. E. számú rendeletet hatályon kívül helyezi. En­nek megfelelően az idézett 4980/1931. M. E. számú rendelet értelmében politikai jellegű népgyülésck, felvonulások, kör­menetek slb. tartása további intézke­désig tilos. Megtartásukat karhatalom­mal is meg kell akadályozni. Ez a ren­delet azonnal hatályba lép. Budapest, 1935.- évi február 28-án. vitéz Gömbös Gyula, m. kir. miniszterelnök. A kormány nagy feltűnést keltő rendeletéről ma délelőttig nem voltak tájékozva a politikai,körök, mert. a hivatalos lap a reggeli lapokkal egy- időben jelenik meg és a rendeleteket ismertető Budapesti Közlönyt a poli­tikai világ kevésbé kíséri figyelem­mel. Csak a délelőtti órákban terjedt él a szenzációként ható hír. A gyűléstilalmat először a biator- bágyi merénylet után, 1931 szeptem­ber közepén statáriummal rendelte el a Károlyi-kormány. A parlament­ben az ellenzék rendkívül sokat tá­madta a gyűléstilalmi rendelkezést, Ezzel 'kapcsolatban, többször való­ságos pergőtüzet indított a kormány, főleg Keresztes-Fischcr belügymi­niszter ellen. A Gömbös-kormány hivatalbalépéso alkalmával eltörölte a statáriumot és rövidesen felfüggesztette a .gyűlésti­lalmi rendeletet is. Gömbös miniszter­elnök a parlamentben kijelentette, hogy a politikai életben a, szabad küz- délem híve, ezért a gyűléstilalom fen- tartásáit sem tartja szükség esnek. Azóta akadálytalanul tartottak gyűlésekét az ellenzéki pártok: Miért rendelték el a gyűléstilalmat? Most szükségesnek tartja a gyűlés­tilalom visszaállítását a kormány. A gyűléstilalom újabb elrendelésé­nek okát értesülésünk szerint első­sorban a legutóbbi hetek politikai eseményeiben, főleg a szentesi és csongrádi gyűlésekben kell keresni. ■ Mint ismeretes, á szentesi, csongrá­di; legutóbb pedig a gyöngyösi gyűlé­sen olyan felszólalások hangzottak el, amelyek a legmesszebbmenöle g felkavarták a politikai életet; pro és kontra nyilatkozatok sorozatát indí­tották meg és kétségtelenül a politi­kai „ helyzet olyan elmérgesedéséhez vezethettek. volna, amilyenre hosszú évek óta nem volt a magyar közélet­ben példa.' ■ Értesülésünk szerint a kormányt a rendelkezés kiadásánál az a megfon­tolás is befolyásolta, hogy a parlament rövidesen összeül s a politikai küzdelem méltó és igazi színtere ott van, nem pedig a nép- gyűléseken. De íekintelbe vették azt a körül­ményt is, hogy a vidéken most indul meg a tavaszi mezőgazdasági munka, éppen a legszorgosabb munkaidő kö­vetkezik és így rendkívül fontos, hogy a vidék nyugodt és békés lég­körét ne kavarják fel olyan hangok, amelyek a köznyugalom megzavará­sára alkalmasak­Hír szerint az illetékes körök úgy látták, hogy voltak olyan jelenségek, ame­lyekre az ország egyes részein

Next

/
Thumbnails
Contents