Az Est, 1935. április (26. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

Budapest, 1935 * Kedd* április 2. Ära 1Q_ fitté XXVI. évfolyam * 75, szám Előfizetési ár: Zgy h ónapra . ■ 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidékénél a pályaudvarokon 1ltfl.ll, Tele fin, 403—00,161 37-lg, 40«—IS, 404—10 A harc eldőlt, a vasárnapi választásod a mandá­tumok túlnyomó része a kormány­párté lett. A Gömbös-kormány na­gyobb többséggel lér vissza a Ház­ba, mint amekkorával azt elhagy­ta, hogy a választási csatatérre in­duljon. A rivilt választás elöntötte el a küzdelmet 1 A régi Választó­jog, vagy az - új- reformprogram ? A nagyobb szervezettség? .Hát ezekre a kérdésekre minden párt a maga saját külön véleménye, ta­pasztalatai szerint válaszol -—a ténynek azonban nincs pártállása, nincs véleménye, nincs világnézete, a tény pedig a maga hatalmas egy­szerűségében az, hogy a Görnhös- kormány óriási győzelmet aratott. Ma még persze tüzesen éa szenve­délyesen vitatják a győzelem oMi> — de holnap és holnapután már csak az lesz a kérdés, hogy mi a győzelem következménye. Ha csak több mandátum —nos hát, akkor a győzelem minden múló nappal meg fogy átkozik, de ha több alko­tás, ha több munka, löbb kenyér, ha több demokrácia, ha mindaz a több, amit a reformpolitika már címében is hirdet — akkor a győ­zelem csak megnő minden múló nappal. Az biztos, hogy most már semmi sem állhatja útját annak, hogy a kormány reformmunkája az ősi magyar alkotmány szellemé­ben meginduljon. De biztos az is, hogy az egész ország sze­rint ez az első lépés nem lehet más, mint a választójogi reform. Minél hamarabb valósítja meg az új többség az új választójogot, an­nál gyorsabban tudja elfelejtetni, hogy a régiből született, akárcsak az 1926-os és 1931 -es választások többségei. Ismételjük, most tények­kel állunk szemben, a tény pedig a kormány roppant győzelme. A kormány megkaota a többséget, a nemzet megkapja — reméljük — a reformokat. A választási hadjá­rat. amelynek hullámai fölött a reformpolitika csillaga ragyogott, a jelszavakból, programokból, ér­vekből lassan: mandátumokká ala­kult át. De most azt várja az or- sz'-g, hogy a mandátumok az egész ciklus munkájában reformokká alakul innak át s a reformok által magyar munkává, magyar jólétté, magyar üé’-e^sséggé am^vn°k ígé­rete a legtöbbet hódított Gömbös Gyula miniszterelnök programjá­ban. Ehhez a refoimmun kához szükség van a nagy többségre, ampiv'P a pnfrtr'ny megszerzett, bán Q-ui-eég lett volna e^v na­gyobb ellenzékre is, mint amilyent a kormány eddig kapott.­Politikai napilap Főszerkesztő: Miklós Andor 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhivatala UH. kér,, Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetési*, elő fine* tésiz, utazási• és könyvosztály• UH., Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Béesben• I., Kohlmarkt 7 A VÁLASZTÁS nagy többséget hozott a Gömbös kormánynak — 'Az Est tudósítójától — Ä képviselőválasztások első része tegnap lezajlott. A pestkörnyéki, a győri és pécsi titkos kerületekben '-'ff a szavazás még ma is folyik. 175 nyíltan szerzett mandátum sorsa dőlt el tegnap. A végleges hivatalos összeál­lítás szerint-ezek a mandátumok pártok szerint a következőképpen oszlanak meg: nemzeti egység pártja független kisgazdapárt keresztény gazdasági párt pártonkE vilitek reformnemzedék legitimista néppárt nem hivatalos nemzeti egységpárti nemzeti szocialista pétváfasztás lesz Toifes beszámoló a vasárnapi 175 mandátum sorsáról Pestkörnyéken,, Pécsett és Győrben ma is szavaznak ABAUJ-TORNA VARMEGYE Garbócbogdány: egyhangúan megválasztott kép- viselő: Mejezer Lilla. Nép. Göncz: Választók száma: 12.659. Megválasztott képviselő: Bárczay János, Nép., 6512. Per ley Lajos független kisgazda, 3703. Szepsi: Egyhangúan megválasztott kép­viselő: Szalay László. Nép. Szikszó: Egyhangúan megválasztott kép­viselő: Farkasfalvi Farkas Géza, pártonk írüli. Torna: Választók száma: 4615. Megválasztott képviselő: Vitéz Ár­pád Nép. 2745. Horváth Olivér, Fkg. 1298. BARANYA VARMEGYE Dárda: Választók számai 2464. Pótválasztás Schmidt Miklós Nép. és Mándy Sándor nemin v. Ncp. között. Schmidt Miklós Nép. 1061. Mándy Sándor nemhiv. Nép. 936. Teppert József Fkg. 293. Mohács: Választók száma: 11.390. Megválasztott képviselő: Sehaáüí 3 130 18 3 8 1 1 2 ' fi 11 kerületben Lajos pártónkív. 5308. Mihályfy Vilmos Nép. 3939. Pécsvárad: Választók száma: 16.097. Megválasztott képviselő: Czirják Antal Fkg. 8277. Bodó János Nép. 3916. Perlaky György nemhiv. Nép. 1227. Sásd: Választók száma: 14.698. Megválasztott képviselő: Szily Márton Nép. 7174. Schaff Kárcly Fkg. 5112. Siklós: Választók száma: 12.783. Megválasztott képviselő: Dr. Bél- dy Béla Nép. 5798. Nagy Ferenc Fkg. 5479. Szalánta: Választók száma: 16.417. Megválasztott képviselő: Brogly József Nép. 6753. Ferencsy Mihály Fkg. 5023. Villány: Választók száma: 11.984. Megválasztott képviselő: Iíiesz Ádám Fkg. 7319. Heckcnbcrger 7 ' :td Nép. 4751. 1: rille: Egyliaiigáán .... , > 'rJ±. .[.-»n.

Next

/
Thumbnails
Contents