Az Est, 1935. június (26. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

ára 10 ElCfizetési árt Bgy hónapra ................3 peng* Eg yes szám ára a fővárosban, a vldékenés a pályaudvarokon 1G fill. Telő fin, 4 SS—30-tól Shlg, 464—18, 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadó hlo at at a Vile ker„ Rákóczi út 54« Jegypénztár, hirdetési•, előflze» tésl*, utazási• és könyvosztály» ÜlL, Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Bécsben• l„ Kohlmarkt 7. CsiK Feri lett az első, halló világ! Az isme­retlen magyar fiú lehúzta, le úszta Ficket az amerikai fenomént, 58.6 mp: Csiké Európa rekordja. Csik, Csik, Csik, dehogy ismeretlen már, öt földrészre futott az éjszaka a neve, megint egy magyar gyerek nevét nyomtatták ki reggelre a nagyvilág minden lapjai. Csik, Csik, Csik! Sajnálhatja aki ott nem volt a Császáruszodában az áldozócsütörtöki gyönyörű vizi- csatán, aki nem élvezhette azt a lázat, azt a mámort az első pilla­natban mikor a vékony kis Csik Feri avval a tüneményes finish- sel megelőzte Ficket, Fiókét aki idejött ajándékba, aki idejött bá- multatni magát. Mintha Canisöt énekelte volna le valaha az Operá­ban egy szemtelen kis kórista. Ó de szép volt amint zengve csengve felhullámzott az az ezermegezer néző, viruló asszonynéppel virá­gozva s ölelkezett gyermeki bol­dogságban bolettai különbségek nélkül. Az egész város nevetett az örömtől a borús eget elfelejtve s adósságait gondjait bánatait. Gyere fényes kis esik, Csik Feri, húszéves pécsi tisztviselőgyerek, gyere hadd szorítsunk büszke szí­vünkre. Te bajnok aki mint Ki­nizsi a. két törökkel úgy járhatod diadaltáncod az elejtett Fickkel és Fischerrel. Anglia is megittasul, ha egy gyermeke remekelt a világ előtt, Anglia akié a tengerek ha­talma gazdagsága. Nekünk könny­ből van a tengerünk, nekünk nincs egyéb kincsünk és boldogságunk mint a hír, a becsület amit drága fiai szereznek a nemzetnek. Nem az izmot ünnepeljük, az izmokat villany ózó lelket, a villámló szán­dékot, azt a világratörő magyar géniuszt amely Bercsényi generá­list, Petőfit Madáchot, utazó Kö­rösi Csorna Sándort, tudós Biró Lajost, annyi ragyogó orvost mér­nököt, festőt szobrászt,' zenészt, rendezőt színésznőt, osztogat távol földeknek népeknek. Azt a géniuszt amely a Csik Feri finishének a tün­dér iramát rajzolta. Minden téren, minden polgári munkában libegni lelkendezni a cél utolsó milli­méteréig, kitartani a finislíig, az. a hódító finish emelhet föl és ment­het meg bennünket e világon! Küz­dés az egész pályán, szívvel, lélek­kel, minden erővel, de a győ^ni- akarás nagy erőtömegét a finisbbe kell vágni, mert mégis csak a vég­küzdelem teszi naggyá emberek,’ nemzetek. korszakok, világok sorsát. Gróf Bethlen István és Eckhardt Tibor li, levélváltása Voinovich távozott a Nemzeti Színház éléről MEGBUKOTT ma hajnalban a francia kormány Titáni küzdelem a frank megmentése érdekében Párizs, május íl (Az Est külön tudósítójától) Szenvedélyes és helyenkint viharos vita után a kamara ma hajnali félkét órakor 353 szavaz attal 202 ellen elvetette F1 ab din minisztere In ők pénzügyi és gazdasági felhatalmazási javaslatát. Az eredmény kihirdetése után a kormány tagjai Herriot vezetésével kivonultak a teremből és egyenesen az Elyséebe mentek, hogy benyújtsák az egész kabinet lemondását Lebrnn köztársasági elnöknek. (F1 a n d i n, aki részt vett ugyan a vitában, rosszul érezte magát s azért nem ment el az államfőhöz.) .. . . . . Éjfél után.2 órára járt az idő, mikor a miniszterek az elnöki palotába érkeztek. Az államfő az éjszakát ébren töltötte, hogy megvárja a döntő szavazást. Nyomban fogadta a minisztereket és tudomásul vette a lemondást, amelyet Herriot terjesztett eléje. A F1 a n d.i n-kormány tehát .amely 1934 november 8-án alakult meg, hathónapig és 21 napig élt-.: I >. * nyitotta, Flandin a szónoki emelvény­re lépett, hogy védelmezze a kormány javaslatát. A miniszterelnök emlékeztetett a felhatalmazási javaslat megokolására és a pénzügyminiszter technikai meg­jegyzéseire, majd erősen szembefordult a spekuláció­val. Beszélt azokról az okokról,, amelyek a bel- és külföldön előidézték a frank elleni támadást és hangsúlyozta, hogy a kamarának ma vagy a leértéke­lés mellett vagy ellene kell dön­tenie. Ezután, azt fejteo-eíte, hogy a kor­mány által kívánt felhatalmazások nem állanaji ellentétben a köztársa- sági alkotmánnyal. Beszéde végén bejelentette a minisz­terelnök, hogy Germain-Martin pénz­ügyminiszter éppen most ajánlotta fel lemondását és ö a lemordást elfo­gadta. ,, A pénzügyi táreát a miniszterel­nökség mellett ő maga veszi át. Flandin ezután felszólította a képvi­: ) . ... ■ ;o:. v Á képviselőház ülése leírhatatlan izgalomban kezdődött. Több képviselő felszólalása' után Reynattd' volt' pénz­I ügyminiszter kifejtette, hogy. bár híve a frank átértékelésének, a pánikot minden áron el kell kerülni. Ne legyenek gyávák a képviselők A második szünet után Flandin. mi­niszterelnök felkötött karral, orvosa* \ által kísérten bejött az ülésterembe. Amint az elnök az ülést újból meg­

Next

/
Thumbnails
Contents