Az Est, 1935. augusztus (26. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám

Budapest. 1935 # Csütörtök # r*“sztust ja W fittér 335 Ä3 1. XXV iS év folyam 173. szám. Előfizetést dr : Bgy hónapra . 3 eengO Egyes szám ára a fővárosban, a vidékenés a pályaudvarokon li, fill. Tat.tón. óss—so.tet I7.,o. <64—/© Politikai napilap Főszerkesztő: Miklós Undor 1910—1933 Szerkesztőség és kladőtlloatais Vll. kér., Rákóczi út S3. Jegypénztár, hirdetési•. előfiu— tésiz. utazási• és könyvosztálys Vll., Erzsébet körút 18.20. Szerkeszt őség Bácsben. /., Kohlmarkt 7. Nem csodáljuk lio<?y Genfben olyan izgalo’ van> amilyenre' a legöregebb nérz°vet' segi aggastyánok sem 0mHoznc“k- Ügessünk csak végig a érképén, mi van ma a világba • Itt van Oroszország kívül ar emberi, a gazdasági és jogi r^den, száz­nyolcvanmillió émbe- kihullt a vi­lág életéből. Törökország ember- feszítő reformjaivá egyszerre ug­rott ezer évet. Ez pénzbe, emberbe, idegekbe került Szomszédja, Bul­gária vesztett láború, polgárhábo­rúk, puccsok hid0"leléses válságai­val, GörögorsiT - amely évente j változtatja álf -g ... máját, alkot-1 mányát, cseréli iLi ztereit. és po- j Ütikaí foglyait ;< politikai ‘élet olyan tempójának, amely csak asztmára vezethet. Románia kö­vérre hízott panamáival, elhullott valutájával, saját zsírjában ava- sodva. Jugoszlávia most rázott le magáról egy hetedféléves diktatú­rát, de ugyanakkor benne — meg- emésztetlen trianoni Örökség — újra élet-halál harcra keltek egy­mással szerbek, horvátok, szlové­nek. Magyarország harmadára le- csonkílva a legnagyobb történelmi igazságtalansággal való nemzedék­evő viaskodásban. Ausztria koldus­szegényen a német veszedelem magasnyomása alatt, a lehetetlen és tehetetlen Csehszlovákia, ahol az uralkodó nemzet késhegyig har­col a lakosság nem-cseh —- több­ségével. Németország társadalmi, gazdasági, felekezeti harcainak ko­hójában, a Harmadik Birodalom harmadéves szülési fájdalmaival. Olaszország drámai konfliktus előestéjén, Franciaország harcban pénzéért, szabadságáért, háborús hasznáért. Svájc, Hollandia, Bel­gium, Skandinávia megrekedt aranyaival, ingó valutáival, meg­torkolt gazdaságával. Lengyel- ország és a balti államok gazdasá­gi válságokban, Spanyolország sokéves forradalomban, Portugá­lia szűnni nem akaró nyomorával és államcsinyjeivel. Hol az az európai ország, ahol még nap süti Anglia! Ahol béke van, szabad­ság, gazdagság, .üzlet, kereset, jö­vedelem, készpénz a kasszában és fizetés elsején, nyugodt ágyak­ban sima párnák. De másutt"? Vi- tustánc, boszorkányok szombat éjszakája, Európa térképén ipa a kaland kóborol, szegénység haj­szolja a nyomorúságot, nyomorú­ság a szegénységet. Genfben izga­lom van. Nem csodáljuk. Inkább, azt csodáljuk, hogy még van Genf, még van kerekasztal, még van Európa. Az az Európa, amely már nines’. SÚLYOS ÓRÁK GENFBEN Titkos értekezleteken döntenek az abesszín háborús konfliktusról Milánó, július 31 A P o p o 1 o d’I t a 1 i a mai számában is hangsúlyozza, hogy Olaszországcsak teljes megoldást fogad hatel. A lap megállapítja, hogy az olasz terjeszkedés vagy fenhatóság katonaitámogatásnélkül éppen olyan ne- 1 gativ eredménnyel járna, mint annakide­jén az ukdsalli szerződés, amelyet Menc- j lik császárral kötöttek. Egyébként addig az olasz gyarmatok sem lennének biztosítva, amíg a katonai felügyelet nincs k i t er­jesztve Abesszínia fö lé. ezt az ülést, vagy legalább is elodázza időpontját. A Genf be évek óta járó újságírók is kijelentik, hogy mindenfelől igyekeznek megbíz­ható értesüléseket szerezni, de [ rr ' •'f í’| 1 • . p ­egyáltalán nincsenek tisz­tában a helyzettel. A Népszövetség Tanácsának első ülése rendes körülmények között csak formális szokott lenni, csupán a to­vábbi napirend megállapításának va a szentelve, — most azonban A gyarmatok biztonságának a mértékét azonban egyedül Olaszország határozhatja meg. éppen ez a napirend okoz­za a legnagyobb nehézsé­get. Veszély esetén az olaszok senkinél sem találnak majd támoga­tásra, sőt valószínűlege se tlegesháborúidejé a, ennek az’éllenkezője követ kezne be. — ^Katonai szempontból — folytatja a Popolo d’Italia — az o 1 a s üF-a besszin pr ob lé ma elképzelhetetlenül egy­szerű és teljesen 1 ogikus. Genffel, Genf nélkül vagy Genfen keresztül csupánegyetlenmegoldáslehetséges. Minden eddigi tárgyalás, amely az érdekelt kormányok miniszterelnökei között annyi héten keresztül folyt, ép­pen arra irányult, hogy meg lehes­sen állapodni a napirenden, amely természetesen érdem­leges munkaprogramot is je­lent. Eddig nem sikerült megálla­podni. Most is kérdéses, hogy A vita minden egyéb vonatkozása fontos ugyan, de n e m d ö n t ő és a fasiszta Olaszország politikája ebben a tényben talál ja megleg- teljesebb történelmi és emberi igazolását. Az Est ma délelőtti tudósítása Genf bői . . Genf, július 31 (Áz Est külön tudósítójától) Ma délután öt órára van kitűzve a Népszövetség Tanácsának első nyíl. vános ülése. A helyzet zavaros és bizonytalan voltát a legjobban jellemzi az. hogy délelőtt még az úgynevezett beavatott körökben és a Nép- szövetség vezetőségéhez leg közelebb állóhelyeken se ni tudják, hogy délután való­ban megtartjáke a tanács- ülést. Minden pillanatban olyan for. dulat következhet be, amely vagy egészen feleslegessé teszi délután öt óráig sikerű 1-e. A legfontosabb kérdés, amelyet köz­vetlen és közvetett tárgyalások során legutóbb unos-untalau nyaggattak, az, hogy a tanácsülés csu pán az ualuali határincidenssel és az Olaszország, valamint Abesszínia között megsza­kadt békéltető eljárás foly­tatásával foglalkozzé k-o (ahogy azt Olaszország akarja), vagy pedig belemen je n-e az egész nagy olasz—abesz- szin kérdéskomp le xum megvitatásába is (ahogy azt Abesszínia szeretné), A két eshetőség egymással homlok­egyenest szembenáll és súlyoséi-

Next

/
Thumbnails
Contents