Az Est, 1936. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

évfolyam * 26. szám. * Szombat * február /. Budapest, 1930 előfizetést árt hónapra .... 3 o.ngé Egyes szám ára a fővárosban, a vidékenás a pályaudvarokon IOfi.lt. Tmle/ón ■ 4 SS—so-tól sí.tg, 464—18, 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 émerkesztóség és kiadóhtvataMé VII. kér., Rákóczi út 34. Jegypénztár, hirdetési», slő fl mos tésl». utazási» és ktinyoosztdlgé VII., Erzsébet kőrút !8»2Q. Szerkesztőség Bécsben• /., Kohlmarkt 7. Tizennégy éves az a szegény kisleány, aki tegnap egy Anarássy úti bérpalota maso- chü emeletéről levetette magát az udvarra. A másik gyerek, ennek a kisleánynak a bajtarsa, a szó fáj­dalmas értelmében bajtársa, az a fiú se több mint tizenöt esztendős: ő is egy halálugrással látta jónak menekülni bizonyítvány, vizsga, tanár és szülő elöl. Most még csak a tanév első félidejénél tartunk. A jó Isten tudja, viragos júniusra, mire a nagy vizsgák és a végleges bizonyítványok eljönnek, hány anya sikolya veri föl az udvaro­kat, hány zsenge fiú- meg leány- csemete teszi meg a borzalmas lé­pést a semmibe lefelé, hány viruló arcocskára rajzolja jégvirágait a hideg halál, hány láb' és gerinc­törik és tesz örök életükre nyomo­rékokká egészséges virgonc ne­bulókat meg csitriket. Mi ez, ir­galmas Atya, háború ez a tanulás, amelyben el kell esni ennek meg annak a gyereknek! Vagy diften- tisz ez az iskolázás, amely minden évben elkövetelheti a maga gyer­mekáldozatait! Vágj7 olyan súlyos, olyan végzetes vétség az a félévi meg egészévi rossz bizonyítvány, hogy a halálba kell futnia a diák­nak mint a megrettent sikkasztó- nak a becsülete s a szabadsága el­vesztése elől! Nem, emberek, a színjeles bizonyítványnál is di­csőbb valami az élet, és tizenkét szekunda miatt se szabad hogy katasztrófa fenyegesse azokat a lakásokat, ahol a gyerekek áldott tavaszi zsibolása hallatszik. Tanár urak és tanárnő asszonyok, fő­igazgató urak és legfőbb miniszter úr: itt valami hibának kell lenni. Tegyék össze kérjük a fejüket, mit kell tenni bizonyítványadás körül, gyerekek kezelése körül, hogy az iskola tragédiákkal ne szolgáljon az országnak. Az az iskola nem fő- foglalkozása a gyereknek, annak a legfőbb foglalkozása, hivatása az élet. A szülőknek se szabad talán oly babonásan tisztelni az osztá­lyozás számjegyeit. Rossz tanulók­ból nagyon derék, hasznos, sikeres emberek válhatnak. A végin attól se muszáj meghőkölni, hogy a ta­nulni nem hajlamos gyereket ipar­ra, kereskedésre adják. Nem sza­bad hogy a gyerek rettegjen a szü­lőktől, az idegei megtámadtassa- nak. Gyerekek, édes gyerekeink, ti pedig szedjétek össze magatokat, tartsatok ki míg meg nem könnyí­tik a dolgotokat, ne szökdössetek, ne lopjatok pisztolyt, ne ugorja- tok. Küzdjetek gyerekek, látjátok mink nagyok is milyen keservesen küzdünk az élet iskolájában. < Vili. EDWARD kibékíti Európát Első gondja a dunai probléma megoldása London, Január 31 (Az Est londoni szerkesztőségének telefonjelentése) V. György király temetésén nagy számban találkoztak Londonban Európa vezető külpolitiku- sai. A szomorú alkalom rendkívül érdekes és nagyjelentőségű megbe­szélések kiindulópontja lett. A különböző mi­niszterek nagy része a temetés után nem hagyta el Londont, ha­nem mindmáig itt tartózko­Különösen megemlítendő, hogy maga VIII. Edward király is belekapcsolódott a külpo­litikai tanácskozásokba. Ez valcozínűleg azzal függ össze, hogy a király megkoronázása után körül­belül tíz hónapra búcsút vesz Európától. Végigutazza a domí­niumokat és Indiát, az egyes főváro­sokban a domininmok és India uralkodójává koronáztatja magát. Edward király már eddig is az európai megegyezés élő- harcosának mutatkozott. Most megbékélt Európát óhajt itthon hagyni. Különös jelentőséget tulajdoníta­nak a király Litvinovval foly­tatott hosszú tanácskozásá­nak. Litvinov az első szovjet állam­férfi, aki hivatalos minőség, ben tartózkodik Londonban. Még inkább az első olyan szovjetdiplo­mata, akit a Bucking ham-palc- iában hivatalosan fogad, tak. Látogatása nyomán általában dik. Kedd óta szakadatlanul folynak a tanácskozások, megbeszélések, hiva­talosan és egészen bizalmas keretek között egyaránt. Már a tanácskozások résztvevőinek személyisége is tanúsítja, hogy Ma­gyarországot milyen közel­ről érdeklik ezek a londoni konferenciák, amelyekben a je­lek szerint Kánya Kálmán külügy­miniszternek is fontos szerepe van. Kánya Kálmán eredetileg csak csü­törtökig tervezte, de meghoszabbitotta lon­doni tartózkodását. további közeledést vár­nak Oroszország és Ang­lia között. Nagy érdeklődést keltettek Star- hemberg herceg, osztrák alkancel- lár megbeszélései. Starhemberg töb­Kánya Kálmán magyar külügy­miniszternek a királyhoz való meg­hívása újabb bizonyítéka VIII. Edward nagy rokon- szenvének Magyarország iránt. Az általános fogadáson sokat kommentált feltűnést keltett, hogy a legtöbb delegátusnak éppen csak a bemutatkozását fogadta a ki­rály, míg Kánya Kálmánnal szokat­lanul bosszú ideig beszél­getett. bek között Titulescuval Is ta­nácskozott. A román király Eden angol külügyminiszternél tett bősz* szabb látogatást. A Daily Telegraph éidesüléso szerint Edward király tanácskozásai­nak messze kiható jelentősége lesz. Kétségtelenül nagy szerepet játszott ezekben a megbeszélésekben a középeurópai helyzet új alakulása, amely Ausztriának a k 1 s a n- tanthozvaló közeledése ró- vén állott elő. A Morning Post-nak azt az ér­tesülését, mintha németellenes front körvonalai bontakoznának ki, politi­kai körökben nem látják indo­koltnak, sőt ellenkezőleg: rámu­tatnak arra, hogy báró Neurath német külügyminiszter a rajnai demilitarizált zónáról megnyugtató kijelenté­seket tett Eden előtt. A magyar külügyminiszternek Bald­win n á 1 való látogatása csak rövid ideig tartott, inkább udvariassági jellegű volt. Jóval hosszabb időt vett igénybe az Eden külügyminiszterrel és V a n- s 111 a r t államtitkárral, az angol kül­ügyminiszter állandó helyettesével folytatott megbeszélés. Érdekes volt a magyar külügyminiszter dezsö- néje Sir Austin Chamberlain-nel, a volt angol külügyminiszterrel, at Vili. Edward, a békítő király Kánya külügyminiszter sorozatos tanácskozásai

Next

/
Thumbnails
Contents