Az Est, 1936. április (27. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

/ Budapest, 1930 * Szerda * április /. pl ( I \ 'ft. Ara 10 fillér Előfizetést árt Cfy hónapra . 3 o«ofl Egyes szám ára a fővárosban, a vidékénél a pályaudvarokon lO/ilU T platón, óss-so-tsi 57*<j, 444—(1, 4«4—/» Politikai napilap ••• Főszerkesztő . Miklós Andor 1910—1933 dzorkosztőség és adó kló at at* UH. leeró, Rákóczi út 54* Jegypénztár, Hirdetést*. el 6 fi me» tésis. utazási» és ktinpoosztályt VII., Erzsébet körút l8‘20. Szerkeszt őség Bécsiben* I., Kohlmarkt 7 El 1400 üres ágy naponta vetetlenül áll a budapesti kórházakban. De rosszul teszed, ha most Örömödben tangót táncolsz azért, bogy a város milyen egész­séges. Kern. Sajnos, ott még nem tartunk, hogy túláradó egészség miatt le kelljen bontani a kór­házak falait és zsibvásáron eladni az ágyneműeket. Mert ha 1400 is az üres ágy, viszont ugyanakkor a mentők nem tudják elhelyezni a betegeket. Órákig kénytelenek ve­lük valóságos körkocsizást csinál­ni. Az Est éppen ma jelenti, hogy egy szegény beteg ember négy napig kínlódott az István-kórház előtt cg}- pádon. Pár lépésnyire a kórháztól és még sem tudott be­jutni. Vagy az, hogy mostanában többször is megesett, hogy nők az uccán szülték meg gyereküket. Az aszfalt mint gyerekágy, a kapu- alja mint bölcső. A beteg nem tud találkozni az ággyal. Oki Büro­kratikus viták a táppénz körül, vá­ros és OTT elvi állóharca az ápo­lási díj miatt. De kérem szépen! A beteg talán mégsem közigazga­tási vitatéma. Mi a mi nagyon egy­szerű polgári eszünkkel úgy gon­doljuk, bőgj’ ha valaki beteg, az már elég jogcím arra, hogy befe­küdhessék egy kórházba. Nem elég igazolvánv a betegség! Ha valakit a hideg ráz, fáj a melle, vagy cser­ben hagy a tüdeje, akkor az ne juthasson fehér párnához, meleg leveshez, hőmérőhöz, doktorhoz, patikához! Halálosan szégyeljiik, hogy erről még írni és magyaráz­kodni kell. Hogy sok esetben az orvosi bizonyítvány mellé sze­génységi bizonyítványt is kell sze­rezni! Istenem! Hát nem elég sze­génységi bizonyítvány maga a be­tegség! A láz, a kiütés, a szagga­tás, a görcs. Még külön érdemeket is kell felmutatni azért, hogy a beteg elkínzott tagjait vízszintesen elnyújthassa egy kórházi ágyon. Egyáltalán nem értjük az egészet. Talán bűn az, ha valaki beteg. Ezernégyszáz ágy üresen áll pará­déra a kórházakban. Kit kell kí­mélni: az ágyat, vagy a beteget! Végül a kórház nem kaszinó. Oda mindenkinek joga van bejutnia, aki beteg. A kórházakat azért épí­tettük és azért tartjuk, azért sze­reltük fel ágyakkal, műtővel. Röntgennel, hogy ott betegeket gyógyítsanak, nem pedig hogy azokat reggeltől estig közigazgas­sák. A kórház nem klub. Ha pedig nem az, akkor legyen oda elég ajánlás ez a legszomorúbb Protek­tor: a betegség. Hitler válasza MA ADJÁK ÁT LONDONBAN Felajánlja a rágnál erőd építések elhalasztását London, március 37 ADailyExpress szerint Hitler válaszának irányvonala a következő lesz: 1. Visszautasítja azt a felhívást, hogy a francia-szovjet egyez­mény elleni kifogásait a hágai nemzetközi bíróság elé vigye. 2. Visszautasítja azt a javaslatot, hogy a Rajnavidéken húsz­kilométeres katonamentes körzet létesüljön. 3. Bizonyos feltételek mellett felajánlja, hogy elha­lasztja egy időre a Rajna vidék megerősítését. 4. A huszonötéves támadást kizáró szerződésről szóló ajánlatát kibővíti azzal, hogy az t Ausztriára, Csehszlovákiára és Litvániárais kite r j e s z t i. Újra felbukkant a nemzetközi hadsereg öílete Párizs, március 31 (Az Est külön tudósitójától) A francia reggeli ■ sajtó terjedelme­sen foglalkozik azokkal a katonai tanácskozásokkal, amelyek hamarosan meg fognak in­dulni az angol, a francia és a belga vezérkar között, miután a londoni minisztertanács tegnap így határo­zott. Ezek a megbeszélések a francia nagyvezérkar lapja, az Echo de Pa­ris szerint, semmi új rendelkezést nem fognak fűzni azokhoz a kötele­zettségekhez, amelyeket Anglia már eddig is vállalt, egyszerűen végrehajtási intézkedések a locarnói szerződés érvényesítéséhez, amely így kölcsönös kezességi pak­tummá alakul át Franciaország, Anglia, Belgium és Olaszország kö­zött, Németország március 7-iki raj­nai bevonulásával önmagát rekesz- tette ki a nyugati hate Írnak köréből. Azt írják a ma reggeli párizsi la­pok, hogy az angol kormány csü­törtökön fogja megküldeni Párizs­nak és Brüsszelnek azt a levelet, amelyben kötelezettségeit megismétli és megerősíti. A francia sajtó a rosz- szalás hangján említi, hogy Anglia még mindig időt akar nyerni. Párizs, március 31 A francia lapok különböző talál­gatásokat közölnek a német javasla­tok várható tartalmáról. A Petit Párisién úgy véli, hogy Németország legfontosabb javaslata valószínűleg az lesz, hogy kössenek új locarnói szerződést, amely Anglia és Olaszország kezes­sége mellett támadást kizáró, egyez­ménnyel fűzné össze Franciaorszá­got, Belgiumot és Németországot. A szerződés huszonöt évre szólana. Ami Az Oeuvre szerinf a londoni francia nagykövet tegnap hosszasan tárgyalt a külügyminisztériumban Anthony Edennel és Vansittart helyettes ál­lamtitkárral s ez alkalommal a fran­cia kormánynak azt a kívánságát jut­tatta kifejezésre, hogy a locarnói ha­talmak még husvét előtt tartsanak újabb tanácskozást, még pedig Briisz- szelben. Az angol kormány szeretné ezt az összejövetelt legalább három hétre, de mindenesetre a francia parlamenti választok utánra halasztani. A francia külpolitika tö­rekvése ismét odairányul, hogy tér­jenek vissza a kollektív európai biz­tonság rendszeréhez. Ezekben a fran­cia körökben felvetik azit a kérdést, hogy nem volna-e a leginkább célra vezető, ha a khllektív biztonság rend­szerét Párizsra, Londonra és Moszk­vára építenék fel az 1924. évi genfi jegyzőkönyv megújítása által, amely azt a tervet pendítette meg, hogy nemzetközi haderőt kellene léte­síteni. Minden állam, amely a Népszövetség kötelékébe tartozik, egy külön had­osztályt szervezne és azt a Nápszö­I vétség rendelkezésére bocsátaná, mint ahogy azt Paul-Boncour javasolta Herriot miniszterelnöksége idején. (T) a keleti határokat illeti, Németor­szág azt javasolná, hogy kétoldalú megállapodásokat léte­sít Csehszlovákiákkal és Litvá­niával. A Journal valószínűnek tartja, hogy Németország március 7-én felvetett ajánlatát tovább fejleszti és Ausztriá­ra, valamint Csehszlovákiára is kiter­jeszti. A Jour értesülése szerint hétfőn este Berlinben hire járt, hogy a né» met kancellár Engedmények a Rajnán? Francia találgatás a német válaszról

Next

/
Thumbnails
Contents