Az Est, 1936. augusztus (27. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám

Ara IQ fillér Budapest, 1936. * Szombat * augusztus t. X.X. Vll. évfolyam * 173< szám. Előfizetési árt Egy hónapra . ....... $ pangó Egyes szám ára 10 fillér. Telefon i-4S5-59'től I-455-50W, FŐSZERKESZTŐ: MlKLŐS JINDOR feoromatj 1-464-19-lSI 1-464-17-1, (soromat) 1910—1933 Politikai napilap ••• Szerkesztőség és kiad6hivatal* VII. kér., Rákóczi út 54* Jegypénztár, hirdetési*, előfizz* tésl•, utazási#, é« könyoosztály* VII,, Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Bécsben• /.. Kohlmarkt 7. Nagy politikai beszélgetés J gróf Zichy Jánossal Aggasztóan bonyolódik a spanyol repülőgép szállítások ügye Jl francia kormány ma nyilatkozik a kamarában Gratulálunk a paprikának, amely ilyen szép karriert csinált. Üj rendelet öt is besorolja az egykézrendszerbe, kü­lön a szegedi, külön a kalocsai, de egyformán mind a két paprikáf, amit most majd csak a Hangya szövetkezet vihet ki. Eddig a ke­reskedő vihette. Vitte is. Yala- mennyi európai államba, de tenge­rentúlra is a fehér erezetes, fehér magházas, édes, friss zöld papri­kát, vagy a. szárított, porba tört pirosat és nem tudunk esetet arra, hogy akár a londoni előkelő hotel, akár az üszkübi kurtakocsma visz- szautasította volna a magyar pap­rikát, csak azért, mert kereskedő kezén ment át. Aránylag kevesen' is lettek öngyilkosok úgy Kanadá­tól Kínáig azért, mert nem a Han­gya csomagolta a magyar export­paprikát. Valahogy a nagyvilág meg tudott lenni a Hangya nélkül, amiről annál is kevésbé tudhattak odakint, mert hiszen a kereskedő kutatott és talált piacot. Az ő munkája volt. Viszont a Hangya most beleül a készbe, örököl anél­kül, hogy rokona meghalt volna. Mindez meglehetősen mámorító, de mondunk valamit: hol akad majd itt legközelebb tücsök, aki valami új árucikket felfedez, azt piacokra helyezi, dolgozik és törő­dik vele csak azért, hogy bizonyos idő múlva az egészet megkapja nászajándékba a Hangya. Miért dolgozzon a két kéz, amikor a si­kert az egykéz aratja le, a mono- póliumos szövetkezet. A sikert, azt átveszi. Viszont ha valami kísér­let nem sikerül, az marad szépen a kereskedő nyakán. Ráfizetni, azt szabad neki, ott nem igen töri ma­gát a Hangya, hogy átvegye a veszteséget. Ott nem. segít. Arról is a legritkább esetben hallottunk, hogy a Hangya beállított vala­melyik kereskedőhöz és a legna­gyobb fenyegetések közt vitte el az adókönyvet, hogy majd ő ki­fizeti helyette a hátralékot. Ezek aránylag ritka, mérnök mondani:1 szórványos esetek. Viszont, hogy miből fizessen rá a kereskedő, amikor így sorra felélik előle a munka és kereseti lehetőségeket, más kérdés. De ez a kérdés viszont nem szerepel a NÉP híres kérdő­ívein, amely annyi más mindenre kíváncsi. Ráfizetni — helyes. De miből és főként meddig lehet! Meddig még, annak^ a szegény, küszködő, ötletes, fáradhatatlan magyar kereskedőnek? Megenge­dik neki ezt a fényűzést, végkime­rülésig, összerogyásig. Casablanca, július 31 (Az Est és a United Press tudósítójától) Marokkó francia és spanyol hatá­rán tegnap 5 három motoros repülőgépet láttak, amint nyugati irányban Melilla felé tar­tottak. Az öt gép egyike, mint utóbb kiderült, az olajvezeték meprepedése következtében Saida mellett kényszerleszállást végzett. Két repülő meghalt és kettő súlyosan megsebesült. Be van bizonyítva, hogy a repülőgép szerencsétlenül járt uta­sai olasz tisztek polgári ruhában. A repülőgép négy gép­puskával volt felfegyverezve. Egy második repülőgép üzem­anyaga elfogyott, úgyhogy a Muluya folyó mellett, amely a határt alkotja Marokkó spanyol és francia területe között, kénytelen volt 1 e s z á 11 a n i. Ezen a repülőgépen öt olasz tiszt volt, szintén polgári ruhá­ban. Minthogy a repülőgép francia területen ért földet, az olasz tisz­teket a francia hatóságok őri­zetbe vették. Mind az öt olasz repülőgép Franco tábornok ellenforradalmi seregéhez igyekezett. Algírból jelentik, hogy három repülőgép az orani kerület Udja nevű helysége mellett volt kénytelen leszállni. Ezeken a gépeken szintén gépfegyve­rek és bombavető készülékek vannak beszerelve. Bebizonyosodott, hogy a marokkói spanyol felkelőknek voltak szánva, olasz tisztek vezették polgári ruhában. # Ebben a táviratban több olyan tény szerepel, amely erősen gondolkodóba ejt min­denkit, aki csak egy kicsit is ismeri a világ katonai amsti- kájának mai állását. A jelen­tés szerint a gépeket és piló­tákat sorozatosan érteik olyan balesetek, amelyek a techni­kai előkészítés hibáiból s a gépet vezető repülők alkal­matlanságából származhat­tak. Már pedig az olasz kato­nai aviatika Donatelli és An- gello világrekordjain, Balbo legendás tömeges óceánrepü­lésén s az abesszin háború példátlan teljesítményein át mindenki előtt bebizonyí­totta, hogy szervezettségben, felkészü íts égben, hozzáértés­ben a legelső helyén áll. Tel­jesen és tökéletesen kizártnak kell tartani, hogy olasz ka­tonai gépeket és pilótákat sorozatosan érhessenek ilyen felkészültségi hibák. Éppen ezeknek a baleseteknek soro­zata bizonyítja, hogy a táv­iratban DCivilruhás olasz tisz- te/c«-ként szereplő személyek polgári pilóták vagy olyan nemzetközi gépiWynökök le­hettek, akik zavaros helyze­tekben mindig felbukkannak

Next

/
Thumbnails
Contents