Az Est, 1936. szeptember (27. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

2. oldat 'az€st Kedd, 1936 szeptember 1. tanácsost jelölte ki, aki az autonómia felfüggesztéséről szóló végzéssel már meg is jelent a Színészszövetség he­lyiségében. A miniszteri biztos első látogatása mindössze pár percig tartott. Közölte a legfelsőbb felügyeleti hatóság vég­zését, átvette a szövetség pecsétjeit és végül felszólította a vezetőséget és a tisztviselőket, hogy irányítása mel­lett folytassák tovább munkájukat az egyesülés újjászervezésére. A belügy­minisztérium a szövetség közgyűlési jogát nem függesztette fel, úgyhogy a három évre választott tisztikar mandátumának lejárta után november elsején megválasztják az új vezetősé­get és a miniszteri biztos minden valószínűség szerint átadja az elnök­ségnek az irányítást. IwwwvwwvmwHmwwvMwwwwwHWWWMwwmWMvwwv Szentes házat ad Lőrincz olimpiai bajnoKnak és fiának fogadja Szentes, augusztus ül ' {Az Est tudósítójának telefonjelentései Vasárnap délelőtt Szentes város közönsége nagy ünnepléssel fogadta Lőrincz Márton, Zombori, Ödön olim­£ iai birkózóbajnokokat és dr. Papp láfizló Európabajnokot. Dr. Lakos István polgármesterhelyettes üdvö­zölte az olimpiai bajnokokat. A lel­kes ünneplés hatása alatt Lőrincz Márton közölte a szentesiekkel, hogy olimpiai tölgyfacsemetéjét Szentesen kívánja elültetni. Ö ugyanis az el­szakított területen lévő Ónodról szár­mazik és így tölgyfacsemetéjét nem tudja hazavinni szülővárosába. A szentesi sportközönség az iparosok­ból álló FMTK akciójára elhatároz­ta, hogy cserébe a tölgyfacsemetéért és Lőrincz érdemeinek elismerése- képen gyűjtés útján házát építenek az olimpikonnak és Szentes város fia* közé fogadják. A gyűjtést nagy lel­kesedéssel már meg is kezdték. WWHWWWMMWWWIWWWiMMWWI Vili. Edvárd Athénben Athén, augusztus 31 (Az Est külön tudósítójától) Edvárd király szombaton délután sétát tett a görög fővárosban, betért több könyvkereskedésbe és azokban értékes régi könyveket vásárolt. Este fogadta Melas külügyminisztériumi igazgató tisztelgő látogatását, majd visszatért jachtjára, mely féltíz óra­kor elhagyta a faleroni ' kikötőt és tovább haladt Chios sziget irányá­ban. Az egyik görög flotilla éjjel fél- tizenkét órakor Sunion sziget közelé­ben találkozott a Nahlinnal. (T) VVWWVWWWWSA^VWWVWVWW\A<VWWWVWWWWWWWW Nyilttér E rovatban közöltelsért nem villa] felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Ebben • rovatban a hirdetések ára milHinétersoronként hétköznap 70. vasárnap 80 fillér. A legkisebb hirdetés ára 7, illetve 8 pengő. Akinek gyakran fáj a gyomra, bélműködése renyhe, mája duzzadt, emésztése gyengült, nyelve fehéres­sárga, étvágya megcsappant, annak a természetes Ferenc József kóserü- víz csakhamar szabályozza a székle­téit, rendbehozza az emésztését, élén­kíti a vérkeringését és jó ' ""érzetet teremt. Az orvosok ajánlják. „BiBiR-rsr*' teljesen szagtalan fehér habarcsszigeftelő! Talajvíz, ialnedvessóg, salótrom és gomba ellen. SyiöiT* hazai g/yAftmAny ! Csak eredeti plombáit dobozokban fogadja ol l Gyártja: »BIBÉK«-Müvekr.-t., Budapest. Iskola eteti gyzciiuk a EPIŐS BOX iSKOLACIFS 31 TOL 35 SZÁMIG 4V5Q Berlini tér 4 CHAPEAU ROUGE • szeptember 1-én, kedden este nyitja meg kapuit, ragyogóan átépítve Emeleti erhélyeh JlhvArium Sxöhöhűt Világvárosi műsor | D&nl Tibor• zenekarba | UdüHthely D"HORVÁTH szanatórium és penzió A RR A 71A Meleg tengeri gyógyfürdők, or- I HtEWußAeLwiMi vosi diéták, árnyas park, saját I strandfürdő, Jutányos utószezónáraíc. Felvilágosí- 1 tás : Britannia-szalloda, d. e. 11-5-ig. Tel. 1-206-46 I Népszínház u. 11 Piaésjcáity OIÄKSAPKA az összes iskolák részére a legolcsóbban EGYENRUHÁZATNÁL aCrj. BAROSS Tik NiaSt AUTÓVEZETÉST legjobban a FODOR Sportmtézetbenj TANULHAT ahol a Bslvarosi üiveztiti iskola szakszerűen es biztosan kiképzi, IV., Petőfi Sándor ucm 3.Tel 397*01 Beiratások a FODOR zeneiskolába szept. 1., 2. és 3-án vannak délelőtt 11—12-ig és délután 4—5-ig az intézet igazgatósági irodájá­ban, Andrássy út 40. sz, alatt. Új jelentkezők részére díjtalan felvételi vizsgák: szept. 7. és 9-én. Az iskola lelvesz kezdő és haladó növen­dékeket a zongora, hegedű, gordonka, ének, énekkorrepetició, kamarazene és jazz-zongora tanszakokra. Az új tanévvel kezdi meg működé­sét a külföldi útjáról visszatért S. Gervay Er­zsébet énekművésznő és a kibővített jazz-tanszak új tanára : Adler OszHár jazz-zongoraművész és zeneszerző. Beiratási díj : 12.— P, tandíj : havi 12 pengőtől 30.50 pengőig. Tájékoztatót díjtala npl küld az igazgatóság. Siófokén legkellemesebti a nyárutója II Most igazán pihenhet. Áraink napi 8.— lMől. 3 napi tartóz­kodás után ingyen utazik vissza. Felvilágosítás és szoba- rendelés: Fürdőigazgatósági iroda. Károly körút 3/a. szám Telefon: 1-452-02 és 1-306-54 Ez összeesküvés! kiáltott fel Titulescu, mikor megtudta, hogy kihagyták az új kormányból Az európai diplomácia szenzációja a Titulescu-eset Bukarest, augusztus 31 {Az Est külön tudósítójától) A Tuturescu-kormány újjáalakítása és Titulescunak, Kománia »örökös külügyminiszterének« mellőzése szom­baton a késő esti órákban vált isme­retessé, úgyhogy a' román sajtónak alig volt ideje ennek az eseménynek jelentőségével foglalkoznia. A poli­tikai pártok is csak vasárnap szerez­tek tudomást Titulescu mellőzéséről, mely valósággal hideg zuhanyként hatott politikai barátaira. Tataresou miniszterelnök elhatározásának az a színezete van, hogy összeesküvés történt Titulescu ellen és az egész kormánylemondást egye­dül azért rendezte meg, "hogy meg­szabaduljon hatalmas ellenfelétől, aki már régen rossz szemmel nézi a mi­niszterelnök németbarátságát. Erre vall az a lázas gyorsaság is, mellyel Tatarescu váratlan lemondása után újjáalakította kabinetjét. Az új kor­mány vasárnapra virradó hajnalon szokatlan időben jelent meg eskü­tételre a király előtt. A hajnali órák­ban kiadott nyilatkozat, melyben Ta­tarescu megnyugtatni igyekszik a közvéleményt arról, hogy új kormá­nyának kül- és belpolitikai iránya a régi marad, egyáltalán nem nyugtatta meg az ellenzéket és a Titidescuhoz közelálló sajtói. A »Dimineata« szerint Titulescu ki­hagyása Franciaországban és a kis- antantnál mindenféle találgatásra fog okul szolgálni. A volt külügyminisz­terhez közelálló Universul azt kérdi, milyen súlyos eset történt, mely erkölcsi alapot ad a kormánynak. hogy Igazolhassa Titulescu kiha­gyását? A kormánynak kötelessége megma­gyarázni ezt a rejtélyt. Szövetsége­seink joggal kérdezhetik, milyen ok­ból mellőzték Titulescut éppen olyan mozgalmas időszakban és a kisaniant értekezletének előestéjén? A francia sajtót is meglepte Titu­lescu elejtése. A külügyminisztérium­hoz közelálló Le Temvs így ír: — Az a gyorsaság, ahogy az új kor­mányt megalakították és az a tény, hogy Titulescu az egyedüli áldozat, azt bizonyltja, hogy ezt a kormány­változást gondosan előkészítették. Titulescu azonban nem az az ember, aki lemond terveiről. A Paris Soirban igen érdekesen em­lékezik meg az eseményről Sauerwein: — Titulescu sohasem hitte volna, hogy távollétében és megkérdezése nélkül ilyen brutálisan elrabolják tárcáját. Amikor hírül adták neki, hogy kimaradt a kormányból, állító­lag így kiáltott fel a volt külügymi­niszter: Ez összeesküvés! Az Intransigeant azzal a mélabús akkorddal végzi a Ttulescutól búcsú­zó cikkét, hogy Antonescu, az új kül­ügyminiszter is jó barátja Francia- országnak. A Petit Journal nyíltan elégedetlen az új kor­mánnyal és ezt írja: A Franciaországot fenye­gető veszélyekre való tokintettel a bukaresti kormány összetétele nem olyan, hogy teljes biztosítékot nyújt­hatna számunkra: Belgrádban is meglepői est okozott Titulescu mellőzés«. Kómában leple­zetlen örömmel fogadják Titulescu bukását. Titulescut Cap Martinban érte a hír, hogy kihagyták az új Tatarescu-kor- mányból. Kögtön csomagolt és eluta­zott Monte Carlóba. A Havas-ügynök­ség jelentése szerint a volt külügymi­niszter egyébként néhány nap óta mocsárlázrohamokban szenved. Vasárnap este környezete nyugtalan­kodott is állapota miatt, mert láza hirtelenül felemelkedett. Politikai körökben úgy tudják, hogy Titulescut londoni követté nevezik ki és ezenkívül továbbra is ő lesz Romá­nia népszövetségi főmegbizottja­Párizs irányváltozástól fél, még pe­dig Németország és Lengyelország felé. A lapok szerint Titulescu bosz- szúra készül és máris felkeresték őt politikai barátai, akiknek titkos utasí­tásokat adott. Chiappe megint képviselő, mégpedig Párizsban Búrizs. augusztus 31 Chiappeot, a párizsi "özségtanács volt elnökét, a párizsi XVI. kerület­ben képviselővé választották. Mint ismeretes, Chiappe előző ajacciói meg­választását a kamara megsemmisí­tette. A jobboldal igen erős harcossal gazdagodott.

Next

/
Thumbnails
Contents