Az Est, 1936. október (27. évfolyam, 224-250. szám)

1936-10-01 / 224. szám

Ara 10 /mér Budapest 1936*. * Csütörtök * október /. 2L2LV11. évfolyam* 224, szám. S9/9Z. Előfizetési árt Egy hónapra ..............$ pangó Eg yes szám ára 10 fillér. Telefon 1-453-59-tói i-SSS-SO-lfr tsoroxatj 1 464-19-tttl i-464-l7.lt (sorozatJ Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JfNDOR 1910—1955 Szerkesztőség és kiadóhivatal« Vlt. kér., Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetési*, elóflze» tésle, utazásié, és könyv osztály 9 üli,, Erzsébet körút 18,20. Szerkeszt őség Béesbens Kohlmarkt 7. Félve bujiK Ki az ember az ágyából minden reg­gel és szinte nem mer az új nap arcába nézni. Rendszerint szörnyű tekintettel mered rá a ma. Brutá­lis és torz vonások, kegyetlen, rossz szemek: borzasztó arca van napjainknak. Ha már a keddet el­temettük s megkönnyebbülve só­hajtunk fel, hogy ezen is túlestünk, szorongva gondolunk a szerdára. Alvadt vér bűzével, szenvedések sikoltozásával van tele minden íiuszonnégy óra levegője. Erő­szakos, megvadult és elvadult ko­misz világ ez, édes testvéreim 1 Néha úgy elsötétedik az ember lá­tása, hogy nem is hiszi, hogy más is van az életben, mint rossz. Igaz, fiiR var* orvé (\t rnoíns «sem* ikviviiiak egy­nap k^miKajában. Olvastunk •gnap egy budapesti orvosról, aki gy olyan vegyiszert talált fel, mellyel megtrágyázva a növé­nyek talaját, azok a növények óriási virágot adnak és sokszoros termést hoznak. A vegyiszer arra eszi képessé a növényeket, hogy sokkal jobban ki tudják használni ■ nap sugarát. Hamarabb kifejlőd­nek, hamarabb virágoznak, hama­rabb teremnek. Forró égövi növé­nyeket is termeszthetünk magyar földön ennek a vegyiszerüek a se­Amerika pénzügyminiszterének szenzációs felhívása a világ összes államaihoz rmnmnunTnimimmnv-—1 m—rí rnnmim m fi vmivirirnrTU Tinim Fontos tanácskozás a gyülekező», tilalomról Illetékes magyarázat a rendeletről gítségével. A földművelésnek és a kertészetnek hatalmas lehetőségeit nyitja meg a magyar orvos talál­mánya. Ezzel egvidőben hallot­tunk a szegedi rabbi találmányá­ról, egy tökéletesen működő írás­továbbító gépről. Jóleső üdülés, hogy ilyesmi is van és duplán jól­esik, hogy magyar embereknek kö­szönhetjük a jóérzést. Mi dúl kö­rülöttünk a világon, milyen sötét vihar? Hány tudós töri a fejét em­berpusztító szerkezetek, szerek és módszerek kitalálásán. Óriási va­gyonokat ölnek bele a kísérletekbe, a^vat, ideget; időt áldoznak rá bő­ven. Hát nem jólesik-e, hogy ebben a kis országban akadnak emberek, — és bizonyára nemcsak az a kettő, akiről itt megemlékeztünk — akik azért törik magukat, hogy szépet és jót ajándékozzanak embertár­saiknak! Akik Istentől kapott te­hetségüket arra akarják felhasz­nálni, hogy szebbé tegyék a vilá­got, kellemesebbé az életet. Orvo­sok, mérnökök, vegyészek munkál­kodnak itten, hogy használjanak az emberiségnek világot javűó életet szépítő alkotásaikkal. Re­méljük. hogy az alkotó lángész az egész világon legyőzi a rombolás zsenijét. — Az Est tudósitójától — ~ " A hivatalos lap mai számában kormányrendelet jelent meg a gyülekezési jog korlátozásáról. A rendelet szerint politikai jelegű népgyűlések — kivéve az ország- gyűlési képviselők által saját kerü­letükben , tartandó beszámológyűlé­seket — továbbá mindennemű poli­tikai jellegű felvonulást, körmenet, stb. tartása további intézkedésig tilos. Megtartásukat karhatalommal is meg kell akadályozni. Ennek megfe­lelően a kormánynak a gyülekezési jog tárgyában kiadott 2500—1935 ME. sz. rendeletnek hatályát további in­tézkedésig felfüggesztették. A rende­let azonnal hatályba lépett. Politikai körökben nagy feltűnést keltett a gyüleke­zési jog korlátozásáról váratla­nul kiadott kormányrendelet. Kozma Miklós belügyminiszter múlt hét pénteken mondott nyilatkozatá­ban ugyan már oélzást tett arra, hogy b'zonyos jelenségek esetleg kénysze­ríti étik a kormányt preventív intéz­kedések m~gt 'telére, do a politikai pártok egyáltalában nem gondoltak arra, hogy ilyen rövid idő múltán már sor kerülhet a gyülekezési jog lé­nyeges korlátozására. Különbözőkép­pen magyarázták a rendeletet, amely­nek végrehatjására vonatkozóan ma délelőtt a pártok körében még teljes tájékozatlanság uralkodott. A déli órákban Kozma Miklós bel­ügyminiszternél fontos tanácsko­zás kezdődött a gyűléstilalmi rendelet végrehajtá­sa dolgában. A konferencián részt- vett Preszly Elemér, a belügyminisz­térium politikai államtitkára, Tom- csányi Kálmán adminisztratív állam­titkár, továbbá Boór Aladár minisz­teri osztályfőnök, a belügyminiszté rium közbiztonsági osztályának veze­tője, Szemarjay-Kovács Dénes mi­niszteri tanácsos, a rendőri főosztály vezetője és Ferenczy Tibor, Budapest főkapitánya. A gyűléstilalmi rendeletről, illetőleg annak értelmezéséről, kiadásának okairól és céljáról Az Est munka­társa előtt beavatott helyen a kö­vetkezőket közölték; — A rendelet kimondja hogy poli­tikai nrpgyűléseket tartani nem le­het, az országgyűlés tagjai azonban természetszerűen saját kerületeikben továbbra is megtarthatják beszámoló gyűléseiket, amelyeken más képvise lök is felszólalhatnak. Csupán arról nem lehet sző a rendelet értelmében, hogy ellenzéki képviselők NÉP kerüle­tekben, vagy NÉP képviselők el­lenzéki kerületekben tartsanak szervező vagy vrovag'gnda gyűléseket, tilos ezenkívül minden­nemű politikai felvonulás, vagy poli­tikai körmenet. Nem vonatkozik tehát a rendelet egyházi körmenetekre, vagy egyházi jellegű gyűlésekre, üsz- szejövetelekre. — Kétségtelen, — folytatták beava­tott helyen — hogy a politikai életben fokozott jelentősége van a mai viszo nyok között annak, hogy békés han­gulatot teremtsenek az egyes pártok, másreszt az ország öss .es dolgozó osz­tályai kőzett. Az állandó propaganda, amely az ország közvéleménye fele irányul a pártok részéről, most nyug­talanítóan hatna. A másik kérdés, amely itt feltétlenül figyelembe veen­dő, hogy 4 sok kommentárra adnának alkal­mat az egyes külföldi államokban történő események, a a valuta át­értékelések, amelyeknek egy felületes propaganda keretében való tárgyalása ugyancsak felesleges nyugtalanságot idézhetni elő. A rendelet szövegéből is kitűnik.

Next

/
Thumbnails
Contents