Az Est, 1936. december (27. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-01 / 275. szám

Apa 10 tUtér Budapest, 1036. * Jf^Gctd * december /.. XXVI1. évfolyam* 27ö* sÉánt. Előfizetési ár: Bg\ Hó napra . . 3 Egyes szám ára fO fillér. Telefon I-<55-59I-45S-50W« fsorosat J | •464‘19't6i 1-464-17-if fsorozatj Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhivatal • VII kér.. Rákóczi út 54 Jegypénztár, hirdetési*. előHzm» tésl*, utazási*. és könyvosztályé Vll,. Erzsébet körút lS‘20­Jmerkessteség Béé,ben• j /.. Kohlmarkt 7 a A béKe ünnepe lett Magyarország kormányzójá­nak, Horthy Miklósnak páratlanul fényes útja, a bizalom és megértés európai szellemének diadalmeneta A felejthetetlen itáliai napok után, amelyeknek minden perce a két nemzet géniuszának testvériségé­ben izzótt, most Becs, Ausztria népe ünnepli a kormányzót s benne a magyar nemzetet. Miklas elnök­nek és Horthy Miklós kormányzó­nak tegnapi beszéde kifejezi a két nép barátságát, de kifejezi a cél­nak — és az. litnak egységét is, amelyet a két nép Európa újjáépí­tésében, legelsősorban Közép- Európa uj jáépftés£bcn követ. A független Magyarország államfője Becsben! — önmagában is törté­nelmi jelentőségű tény ez. A múlt­ban, a háború előtt nem egy félre­értés volt Budapest és Bécs közt a közösügyek miatt, de az a közös­ügy, amelyet Horthy Miklós bécsi látogatása kifejez, az már egy új közösség — ez a közösügy a két nép lelkében gyökerezik, szabályo­zója: a két szomszéd életérdeke. Amit a kormányzó a továbbiak­ban Közép-Európa békéjének meg­óvásáról, a megoldás reálpolitikai alapjairól, Közép-Európa normá­lis viszonyainak helyreállításáról mondott, amikor arról szólt, hogy Közép-Európa békéjére irányuló célkitűzései nem összeférhetetle­nek más államok iránti barátság­gal, az monumentális békeműként hat az egész világon. E beszédben a béke nagy eszméje a reálpolitika alapjává lesz, mérhetetlenül ma­gasan minden úgynevezett »poli­tikum« fölött. A távol jövő ködé­ből az élő, eleven, küszködő jelen­be hozta ez a beszéd — de a kor­mányzó egész külföldi útja a béke szellemét, eszméjét és valóságát. S a kommentátoroknak — mert hi­szen minden nagy európai tény­nek vannak kommentátorai, jó- hiszeműek és rosszhiszeműek egy­formán — meg kell győződniük róla, hogy a lélek, amely ezt az utat vezérelte, nem mérhető és nem méregethető a politikai utak szo­kott mértékével. Ez nem politikai út volt, ez az út: a történelemé. Hatása nem a kommünikékben vagy jelentésekben összefoglalható olyan esemény, amely egy- vagy ‘kétmilliméternyi elhajlást mutat a világpolitikai erők hullámzásában, ennek az útnak eredménye, jelen­tősége, hatása, dicsősége: egy vi­lágrész megbékélésében, legelsősor­ban egy szebb és egészségesebb Közép-Európában fejeződik ki. Békebeszédet mondott Miklós elnök és Horthy kormányzó a schönbrunni esfebéden Rossz idő miatt elmaradt a ma délelőtti katonai parádé • K ' \ > “ " ~ Niklas elnök a közös, békés célokról — Főméltóságú Uram! Hála a régi szép szokásnak, örvendetes alkalmam nyílik ma arra, hogy ebben a ragyogó körben, a z ü n- nepi asztalnál kiváló és különösen kedves vendé­geket üdvözölhessek po­hárköszöntőmben. Főniéltóságod és fenkölt felesége megtiszteltek az­zal. hogy látogatást tettek Auszt­riában. Mind a magam, mind az osztrák nép nevében kijelenthetem, hogy Főméi lóságod ezzel bennünket a leg­nagyobb köszönetre kötelezett. Egészen kivételes tisztesség szá­momra és legőszintébb örömömre szolgál, hogy Főmélíóságodat és fenkölt hitvesét ma Becsben, az osztrák szövetségi fővárosban a legmelgebben köszönthe­tem és a legszivélyesebb üdvözlettel fogadhatom. — Főméltósáaod hivatalos és ünnepélyes látogatásában n e in csupánazAusztriaés Ma­gyarország között fenn­álló baráti kapcsolatok eklatáns megnyilatkozá­sát látom. Ennek a látogatás­iak a történelmi szemlé­let szempontjából, de érzelmileg is egészen különleges jelentősé­ge v a n. Egészen különös örömet kelt vala­mennyiünkben, hogy ideérkezése- kor köszöntésünk éppen ama ma­gyar királyság államfejének szól, amelyet évszázados törté­nelem, sok közös dicső tett, öröm és bánat köt össze velünk és amellyel a jelenben csaj övőben a nagy világpolitika terén messzemenően egyirány ú 'v r d e k e k tartanak össze. — Ürömteljes üdvözlésem szól ezért mindenekelőtt a szellem és a kedély oly gazdag ajándékaival megáldott Iovagias magyar nemzet legfőbb reprezentáns áj nak. Ez a nemzet Ausztria népi részéről ősidőktől fogva a barát­ság és a mély lelki megér­tés legőszintébb érzel­meivel találkozott, nem i? be­I vasárnapi esti ünnepélyes díszva­csorán Miklas köztársasági elnök a következő beszédet mondta: Bécs november 30 A schönbrunni kastély úgyneve­zett »nagy galériájában« rendezett

Next

/
Thumbnails
Contents