Az Est, 1937. február (28. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

ára 10 fillér 26 szám. Budapest. 1937• * JfQectd * február 2. XXVI11. évfolyam • Előfizetési ár: Egy hónapra .... 3 pengő Egyes szám ára ÍO fillér. T.lefon 1-455-59.*«. 1-455-50-lg (soromat) t-464-!9-t6l 1-464-17..« (sorozati Politikai napilap ••• FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS UNDOR 1910—19SS Szerkesztőség és kiadóhivatal a VII. kérRákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetési*, előHze• tésl•, utazási•, és könyvosztály: VII,, Erzsébet körút IS- 20. Szerkesztőség Bécsben: /., Kohlmarkt 7. 6B Kozma Miklós LEMONDOTT A lemondást : kormányzó is elfoga d! á CsaK jöjjön be az az idegen eszme is, amellyel a külföldön nagy eredményeket ér­tek el. Ki bocsátja ki ezt a meg­hívót! Ki invitálja ilyen derek vendégszeretettel az importesz­mét ! -Egyik álvezére a pártnak, amelyben Zichy János és Ernszt Sándor, Friedrich István és Muk- ray Lajos is tettekkel tényezők. Olyasmit mond a szónok, legalább is az előttünk levő beszédkivonat szerint — mennyiben hiteleit, nem tudjuk — hogy éppen a teljes szó­lásszabadság követeli meg, hogy idegen eszméket, például a nemzeti szocializmust, amellyel külföldön nagy . eredményeket értek el, hozzánk ia be kell engedni. A nemzeti szocializmust hivatott illet'V* nér né* képviselői sohasem szánták exportgondolat­nak, ellenkezőleg, határozottan kijelentették, hogy nem az. És akkor jelentkezik egy magyar politikus és, hogy úgy mondjuk, politikai vámmentességet köve­tel ennek az irányzatnak. Oly esz­méket kell beengedni, amelyek külföldön »eredményeket értek el«. JDe bocsánatot kérünk: miért nem fordul akkor a rajongó szó­nok Anglia felé, ahol nagy ered­ményeket ért el — szintén kül­földi példa — a miénkkel egy lé­lek parlamentarizmus! Ez a példa nem vonzó! — csak az a példa vonzó! Nem tudjuk, mi teszi von­zóvá épp a Zichy János és az Ernszt Sándor pártjában azt a példát, mikor hiszen az ottani Zichy Jánosok és Ernszt Sándo­rok politikai helyzete talán még a szónok szerint sem mondható ideálisnak, vagy épp a szólássza­badság apotheozisának! Vagy ta­lán a gazdasági eredmények olyan csábítók, hogy azokat okaikkal együtt át kell hozni — szemben például megint Angliával, amely nem egy gazdasági válság leküz­désének, hanem egy prosperitás felhasználásának szenteli tevé­kenységét. A magyarság párt­különbség nélkül örvend a nagy német nép külpolitikai felemelke­désének, ebbeli sikereinek, impo­záns teljesítményeinek. Közös szenvedéstörténetünk is mindenha mély kapocs marad. De azért Né­metországban természetesen senki sincs, aki erre való tekintettel a magyar alkotmányos élet örökölt nagv szabadságait akarná ott be­vezetni. Nálunk, lám, van. aki lel­kesedik az imncríért. És énp azért az importért! S épp az újjáalakult kereszténypártban! Épp Zichy és Ernszt pártjában! S épp a szólás- szabadság nevében! — ~Az Est tudósítójától — Napok óta részleges kormányvál­ság híreit terjesztik* A különböző ta­lálgatások és híresztelések most már annyifa kuszálttá és zavarossá teszik az általános helyzetet, hogy sürgős­nek látszik a közvélemény helyes tá­jékoztatása. A parlament és a politikai élet lég­körére igen erős nyomás nehezedett az elmúlt hetekben. Az erőviszonyok új alakulását várták, a politikai élet­nek bizonyos mértékű átállítását és Darányi Kálmán miniszterelnök ré­széről egészen új politikai koncepciók megvalósítását. Az Est nap-nap után hírt adott a politikai élet e jelenségeiről, most pedig jó forrásból származó értesü­lés alapján a következő tényeket kö­zölheti: — Kozma Miklós belügyminiszter lemondott. A belügyminiszter távo­zási szándéka nem -újkeletű és an­nak realizálása sem most történt. Már a múlt hetek nagy politikai csa­táinak középpntjában állott a bel­ügyminiszter, aki egyidőbén hadako­zott a nemzeti egység pártjának szél­sőjobboldali csoportjával és a füg­getlen kisgazdapárt támadásaival. Kozma Miklós belügyminiszter kö­rülbelül tíz nappal ezelőtt határozta e Imagát véglegesen arra, hogy meg­könnyítendő Darányi Kálmán kor­mányzati munkáját, a nyugodt kormányzati légkör megteremtése érdekében félreáll és kikapcsolja személyét a meg­újuló harcok középpontjából. Mielőtt azonban a döntőlépést meg­tette volna, nyíltan, határozottan tisztázni akarta mindazokat a kérdé­seket, amelyek személyével kapcso­latban az utóbbi időben felmerültek. Ez meg is történt. Miután Darányi' Kálmán minisz­terelnök látta, hogy Kozma Miklós belügyminiszter szándéka most már meg nem változtatható, maga is min­dent elkövetett, hogy a kormány egyik legerősebb tagjának a kormányból való kiválása minden lehetőség sze­rint simán, rázkódtatás nélkül és fő­képpen a távozó miniszter presztízs- sérelme nélkül történjék, A miniszterelnök többizben ellen­állott már Kozma lemondási szán­dékának. A belügyminiszter elkedvetlenedése ugyanis korántsem újkeletű. Kozma Miklós kezdettől fogva rendkívül nehéz helyzetben érezte magát, mert látta és tudta, hogy bizonyos körök részéről az ő személyét helyezik a kormány ellen indítandó támadások előtérébe. kedvetlenedéit cl Kozma NlkEés ? Az akció a belügyminiszter ellen megindult már akkor, amikor a Göm­bös-kormányban tárcát vállalt. Emlé- ' kezetes, milyen hosszú ideig ellenál­KOZMA MIKLÓS

Next

/
Thumbnails
Contents