Az Est, 1937. június (28. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

. évfolyam * /2/■ szám. Budapest, 1937,'* Kedd * junius /. Éra IO Előfizetési ár: Bgy hónapra •••••••• 3 pengő Politikai napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal * VII. kér., Rákóczi üt 54. Egyes szám ára tO fillér. Telefon I-45S-59 (soromat) 1-464-19 (sorozat) Főszerkesztő : Mjkeós JIndor 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési*, előfizet tési*, utazási*, és könyoosztálya Vll., Erzsébet körút 18‘20. FÉLELMES ESEMÉNYEK a spanyol vizeken Sok halottja és sebesültje van a „Deutschland” légi bombázásának és egy elsüllyesztett spanyol gőzösnek Nagy izgalom Berlinként Londonban* Párizsban és Rómában Berlin, május 31 A Német Távirati Iroda jelenti: Hallatlan és alig elképzelhető eset történt: Spanyol bolsevista repülőgépek minden ok nélkül bombáztak egy n é ni e t h a d i- h a j ó t, amely nyugodtan horgonyozott a spanyol vizeken, A bombá­zás alkalmával 20 német tengerész hősi halált halt. A nőmetbirodalmi kormány az esettel kapcsolatban a következő nyilatkozatot tette: A Képviselő úr beszámolót mondott, de ez a be­számoló nemcsak arról szólt, ho­gyan gazdálkodott a követ a nagy- kanizsai választókerület bizalmá­val — ez a beszámoló mindenről szólt, ami Magyarországon és a nagyvilágban harmadfél esztende­je történt. Szinte példátlanul tisz­ta, világos és éles ez a helyzetkép, sok részében valóságos — lelet, amely megmutatja, mi, hogyan, miért történt, vagy nem történt a magyar élet szervezőiében és mi az, aminek történnie kellene, hogy. az a szervezet diadalmasan megerő­södjön. A szónok mögött nem volt párt, ő magában is egy egész párt, persze klub, szervezet, pártjelvény, pártigazolvány nélkül — szavaló­kórusról aztán nem is beszélünk, mert ez már a NEP-nek sincs. Egy minden idegében, sejtjében magyar államférfi beszélt Nagykanizsán, ez a beszéd az egész magyar társa­dalom lángoló hűségnyilatkozata az alkotmányos és demokratikus politika iránt, amelyet most — na ne bolygassuk miért — szíveseb­ben mondanak »népinek«. Ki vál­tozott itt. mi változott itt1? Beth­len? A NÉP? Nem Bethlen válto­zott — az egész légkör megválto­zott. Ma mar csak mosolyognak azon, hogy ettől a politikustól fél­tették a reformokat — ezt vették eélba egy módszerében, sőt lelküle­tűben is vadidegen propaganda ostromgépei, mint »a reformok el­lenségét«. A láthatatlan front utolsó szárnypróbálgatásairól is szólt Bethlen remek beszéde. Való­ban . utolsó szárnypróbálgatásai ezek — a szélső jobbszárnynak. A nemzeti egység jelszavát a nem­zeti egység valóságának kell elfog­lalni, amint ezt Bethlen messze- hangzóan hirdeti Kanizsán, össze­fogást hirdet ez a szózat: a jóakaró és haladó magyaroknak, l^areot hir­det: a szélsőségeknek. A beszéd óriási sikerének titka: hogy azt mondja, amit minden jó magyar ember gondol. Ezt a földnyelvet, amelyen élünk, nem boríthatja cl sem a vörös, sem a barna tenger hullámverése. Igen, a világnézetek »színes« tengereinek hullámverései fölött ármentes terület legyen ez a föld, viruló és termékeny magyar élettel. Ezt hirdeti, sürgeti., köve­teli Bethlen beszéde — világító torony a hullámtörő fölött! Olyan beszéd ez, amely által esemény ment végbe, olyan beszéd, amely­nek nincs vége — utolsó szavával, olyan beszéd, amelynek folytatása van és lesz az eseményekben. Mivel néhány nappal ezelőtt vörös repülőgépek a Mallorca kikötőié­ben borgonyzó angol, német és olasz hajókat bombázni kezdték és ez alkalommal az egyik olasz hajón 6 tisztet a bombák megöltek, a német hajóknak megtiltották a további tartózkodást Mallorca kikötőjében- Szomba­ton, május 29-én, a Deutschland páncélosba jó az ibízni kikötő előtt horgonyzott. A hajó a spanyol vize ke n nemzetközi ellenőrzést gyakorló tengeri haderő­höz tartozik. Ennek ellenére este hat és hét' óra között a valenciai vörös kormány két repülőgépe egészen alacsonyra szállva bombá­kat dobott a német hadiha­jóra. Mivel a hajó mozdulatlanul horgonyzott, a legénység a hajó elő- részén lévő védtelen legénységi he­lyiségben tartózkodott. A vörös re­pülőgépek egyik bombája — mint legutóbb is az olasz hadihajó bom­bázása alkalmával történt, amikor tudvalévőén a bomba a hajó tiszt­jeinek étkezőhelyiségébe csapott be — a legénységi étkezőhelyi­séget találta el. Húsz halálos és 27 sebesült á 1 d o z a t a v a n ennek a bűnös me­rényletnek. Egy másik bomba az ol­dalfedélzetet találta el, de csak cse­kélyebb károkat okozott. A hajó. mely teljesen harcképes állapotban maradt, Gibraltárba ment, hogy ott a sebesülteket partra rakják. A német hadihajóról egy ét­ién lövést sem tettek a vö­rös repülőgépekre. Mivel a vörös valenciai kormáuyt a semlegességi bizottság és a német kormány kétszer is figyel' meztette arra, hogy tartózkodjék a nemzetközi ellenőrzésben résztvevő hajók elleni támadástól, ez a német hajó ellen irányuló újabb bűnös merénylet a német birodalmi kor­mányt rendszabályokra kényszeríti, amelyeket haladéktalanul közölni fog a semlegességi bizottsággal. (MTI.) 25 haCott, 83 sebesült ? Berlin, május 31 Legújabb jelentések szerint a Deutschland ellen intézett vörös tá­madásnak nem húsz, hanem haszon- három halálos áldozata van. Ezenkí­vül fizcnldlcnccn súlyosan, hatvan-

Next

/
Thumbnails
Contents