Az Est, 1937. július (28. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

Budapest, 1937. * Csütörtök * julius /. Ára IO fillér / ./ Előfizetést ár: 4gy hónapra......................5 pangó Egyes szám ára JO fillér. Telefon 1-455-59 fsoroeatj 1-464-19 fsoroeatj Politikai napilap ••• FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Smarkesztéség és kiadóhivatal« Ull. kér., Rákóczi út 54. Jegypénetdr, hirdetési«, elóflxo. téslataeáslés könyvosetdlyt VII., Erzsébet körút 18-20. A beteg béke sorsáról van szó mindenütt, a vi­lág minden tájáról ránk zúduló hírek, események, szenzációk rop­pant kavargásában. Egy világrész lázrohama tombol a francia kama­ra emésztő izgalmaiban, akárcsak a boldogtalan spanyol föld izzó ko­hóiban, de a világrész talp ráállá­sáért utazik, tárgyal, vitatkozik Van Zeeland Amerikában és erről van szó a »parlamentek anyjá­nak«, az angol alsóháznak világra­szóló disputáiban. A francia de­mokrácia most majdnem diktátori felhatalmazást kapott pénzügyi téren, az állam hitele ellen irányu­ló támadások letörésére, a speku­láció megzabolázására, illetve meg­gátolására. Ott az államháztartás egyensúlyát akarják, törik-szakad biztosítani, Londonban: Európa egyensúlyát, Newyorkban talán a világgazdaságét. Mindez külön kü­lön, egymástól függetlenül. És mégis összefügg minden, mert az egész világ sorsa összefügg — mert minden ember az egész világ életét éli és a legkisebb kikötő, a legkisebb egzisztencia kikötője is megremeg az óceán rengésében. A béke be­teg és meg akarják gyógyítani. De csupa szakadás az egész földrész. A békeszerződésekben feldarabolták háborúnyertesek és háborúvesztesek Európájára. Az­után jött a pártokra való szét­hullás :— még a nemzetközi poli­tikában is — és mindennek a tete­jébe, mintha semmi más nem "hiányzott volna, jött az a törek­vés, amely »világnézetileg« akarja kettétépni Európát. Gyönyörűsé­ges kép is volna: Európa térképe világnézeti színfoltokban, mondjuk például: a mai francia politika hadállásai — az egész földrészre ráméretezve. A Van Zeeland tár­gyalásai mintha Európa gazdasá­gi szervezetének talpraállításával akarnák Európát békeképessé ten­ni. Sikere lesz-e — ki tudja! Az biztos, hogy a politika nem tudta a gazdasági bajokat meggyógyí­tani — talán a közgazdásznak sikerül megfordítva. De biztos még valami. Az, hogy újabb világkatasztrófa nem jöhet. S a szörnyű pártválságok, parlamenti válságok, diplomáciai válságok, világgazdasági válságok zűrzava­rán át mégis csak a béke tör ma­gának utat előre. Európa nem le­het a világrészek »betegembere«. A válságok Európájára el kell jönni: a béke-Európámrk. az igaz­ságtalanságok Európájára: az igazság Európájának. Szenzációs fordulat Londonban a spanyol ügyben Devalváció, moratórium, véres kamarai ülés Párizsban Felmentették szolgálatától Czvetkovits Ferenc miniszteri osztályfőnököt és Józsa Béla miniszteri osztálytanácsost — Az Est tudósítóidtól — Napok óta foglalkoztatja az ország közvéleményét a földművelésügyi mi­nisztériumban kipattant súlyos visz- szaélések ügye. Ügyészség, rendőrség folytatja a nyomozást, a miniszté­rium összes illetékes tényezői erélye­sen vizsgálják a sikkasztások és egyéb visszaélések ügyét, egyik fe­gyelmi vizsgálat indul a másik után, tisztviselőket függesztenek fel, az or­szág egyik nagyrangú mezőgazdasági felügyelője ellen elfogatási 'parancsot bocsátanak ki: mindezek a szomorú események magától értetődően nem maradnak meg a maguk szőkébb bűn­ügyi határai mögött, hanem bizonyos vonatkozásokban politikai térre is át­csapnak. Ezzel kapcslatban valamennyi párt­ban megállapítják, hogy Darányi Kálmán földmívelésügyi miniszter­sége óta indult meg az a nagy tisztí­tási folyamat, amely minden feltalál­ható bűnt, szabálytalanságot ki akar nyomozni és meg akar torolni ebben a minisztériumban. Egyik legelső intézkedése az volt, hogy a gyógynövény forgalmi irodát, amelyben súlyos szabálytalansá­gok fordultak elő. egyszerűen meg­szüntette és az iroda főtisztviselőit rangra való tekintet nélkül nyugalomba küldte. Azóta is szünet nélkül folyik az egyes ágazatoknak felülvizsgálata és ellen­őrzése. Így jutott el a minisztérium a gazdasági szakoktatás ügyosztályá­hoz, de még ezt megelőzően a vidéki gazdasági felügyelőségek ügykezelé­sének felülvizsgálatához, ami azután! a Torday-ügy kipattanásához veze­tett. Értesülés szerint Darányi Kálmán elrendelte az összes mezőgazdasá­gi felügyelőségek ügykezelésének megvizsgálását. gy jutott el a vizsgálat Surgoth Je- ő országos mezőgazdasági írnek, a vidéki gazdasági égek revizorának szeméf 0 ez’ aZ ® gyeinek és ellenőr^' metédusai- ak felülvizsgálat-'' T7, ... nég nem tudják a* E pillanatba, hogJ a Heteket, tfllenőrzéséből milyen süt eno la&rmészetű visszaélések szár- r°sa, és hogy ezekben Surgolhnah Országos körözés Surgoth Jenő gazdasági főtanácsos ellen

Next

/
Thumbnails
Contents