Az Est, 1937. október (28. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

A Ara IQ Előfizetési ár: Bz» hónapra , .................3 pengő Eg yes szám ára i0 fillér. Telefon {•455-59 (soroxatj t-464-Í9 (soroxatj Hitvalló Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JÍNDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kladőhloatats Olt. kér., Rákóczi út S4, Jegypénztár, hirdetési*, előfizet test*, utazási., és könyoosztályt VII,, Erzsébet körűt 18*20, Óriási felháborodás Ausztriában az osztrák nácik Mussolinihoz irt levele miatt beszédet mondott Pécsett dr. Kapi .Béla dunántúli evangélikus püs­pök, aki csak úgy, mint néhány nap előtt Böle Kornél szen(do­nion kosrendi atya, figyelmeztetett azokra a veszedelmekre, amelye­ket, ha nem is a hitre, amit nem le­ket elhaíkítani, de az egyházakra, azok papjaira, híveire, szerveze­teire jelentenek az újfajta dikta­túrák. A lélek szabadságát védel­mezte a katolikus szerzetes és a protestáns püspök. Megkérdez­zük: ki kényszeríti ezeket a férfia­kat és velük együtt másokat, a pécsi egyetem rektorát, a buda­pesti egyetem professzorát, a poli­tikában Eekliardtot, Zichyt, itas­sa yt és még igen sok más jelest, hogy így nyilatkozzanak, Hiszen hallgathatnának is, vagy választ­hatnának kényelmesebb, kevésbé színvalló, kevésbé próbatevő témát is. De nem! Jelentkeznek, hogy egész személyi és közéleti súlyuk­kal megcáfolják azt. a mestersége­sen koholt babonát, mintha miná- lunk diktatórikus törekvéseknek komoly népi, vagy társadalmi, vagy politikai talaja fenne. Vaut Hát akkor miért van mindenki el­lene! Mindenki, aki az országban név, szám, eredmény, erkölcsi és szellemi lehetőség. A miniszter- elnök egész lényével, nobilis csa­ládi hagyományaival, békebeli al­kotmányos iskolázottságával, ka­binetje, amelyben egytől-egyig gentlemanek ülnek, komoly és hig­gadt értékek, mint ritkán ennyien együtt egy kormányban, az összes parlamenti pártok vezetői, a ma­gyar közélet egész első garnitúrá­ja, főispánok, polgármesterek, az új főkapitány, megye- és város­háza, birtok és ipar, értelmiség és a falu küzdelmes népe. Mindenki ellene van. De ha ilyen egyhan­gúan és egyértelműen ellene, ak­kor miért kell mégis mindenun ta­lán jelentkezni a püspöknek, a pá­ternek, a miniszternek, a képvise­lőnek, hogy rácáfoljon arra a má­sikra, a földalatti politikára, a fe­lelőtlen és bujkáló uszításra, arra a politikai ponyvaregényre, amely idegesít és nyugtalanít. Nem vol­na 'százszor egyszerűbb sejtjeit felkutatni, szervezeteit felgön­gyölni, az egész zimankói? társasá­got úgy ahogy van átadni a szent- istváni Magyarország ítéletének, a nemzeti polgári társadalom egész­séges, erős gúnykacajának, kiszol­gáltatni őket a' nevetségességnek és pontosan megállapítani azt a nullát, amit jelentenek értékben és tartalomban. Becs, szeptember 30 (Az Est bécsi szerkesztőségének telefon jelentése) Az osztrák illegális nemzeti szocia­lista párt vezetői levelet írtak Mussolininak, amelyben az olasz kormány elnökét arra szólítják fel, hogy támogassa a z- osztrák nemzeti szocialista törek­véseket és hivatkozva a német és London, szeptember 30 (Az Est tudósítójától) Egész Anglia fokozott érdeklődés­sel néz Mussolini hazaérke­zése elé. A Duce megérkezése nagy- jelentőségű nemzetközi politikai ese­mények kiinduló pontja lesz. A németországi látoga­tás gyümölcseinek most kell m é g é v n i ö k Európa számár a. A berlin—római összefogás tudva­levőleg új hatalmi egyensúly alapján szeretne elrendezést te­remteni. olasz politika szolidaritására, s ü- lyos támadásokat intéznek az osztrák kormány ellen. Az osztrák illegális nemzeti szocia­lista párt vezetői azzal a kéréssel fordulnak az olasz kormány elnöké­hez, hogy segítse őket e g y né- há ny miniszteri székhez. Az osztrák közvéleményben teljes osztatlansággal, egyhangú a fel­Iia egy olyan négyhatalmi egyez­mény alapján, amely megfelel a mai tényleges helyzetnek, létrejöhet­ne az igazi megbéküiés, egy in e g nyugodott és elég- gé e.gységes Európa nyil­vánvalóan sokkal nagyobb súllyal léphetne fel a Tá­vol-Keleten is. Ez azonban igen távoli és meglehe­tősen reménytelen kilátás. Lehetsé­ges, hogy ilyen egyezmény hiányá­ban megmarad az eddigi európai helyzet a régi merevségében és még nagyobb lappangó feszültségekkel. háborodás, hogy az osztrák nem­zeti szocialista vezérek egy idegen kor­mányfő segítségét kérik politikai cél­jaik eléréséhez. Egész Ausztriában hazaárulás­nak m i n ős i t i k a nemzeti szocia­lista vezérek lépését és hangsúlyoz­zák. hogy Ausztria politikáját nem Berlinben és Rómában határozzák :eg, hanem Ausztriában. A közeljövő mindenesetre tisztázni fogja a helyzetet. Tisztázni fogja elsősorban az »aktuá­lis« kérdéseket: a lezárás előtt levő módosított n y o n i egyez­mény sorsát és a spa­nyol önkéntesek vissza­hívásának dóig á t. E kérdéseknek többféle megoldási lehetősége természetesen többféle kö­vetkezményekkel — köztük súlyossal is, mint például a francia beuem- avatkozás esetleges megszüntetése —< járhat. Mindezekre a távolabbi és egészed HHiiiiiiwiwwiwwwiwitwwwwwK.....____......----------------------------iwnwiWMMnwnwMiMwwnwimMi IT ÁLIA FÖLDJÉRE ÉRKEZETT MUSSOLINI Rendkívül feszült várakozás egész Európában

Next

/
Thumbnails
Contents