Az Est, 1937. november (28. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

* Éva IOfittéP »3 7 m Budapest. 1937. * Szerda * november 3. XX Vili. évfolyam * 249 szám. Előfizetést árt f» hónapra .... $ pangó Egyes szám ára ÍO fillér. Tatafan 1-455-59 (saramat) 1-464-19 (soromat) Politikai napilap Szerkesztéség és kiadóhivatal» VII kér.. Rákóczi út 54. FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési», előfizet tésl•, utazásié, és könyoosztályt Vll,. Erzsébet körút 18.20■ Hol van a konjunktúra, hol van hát, kérded — és hiába kérded, nem kapsz rá választ, a szerencsés megtaláló nem jelentkezik. Tudjuk, hogy konjunktúra van, tudjuk, de nem — érezzük. Már pedig a kon­junktúra, ha igazi, nemcsak úgy­nevezett tárgyi tény, hanem érzé­kelhető tünet is. Ez a mostani kon­junktúra olyasféle, mintha valaki azt mondaná, hogy: azt olvasom, hogy remekül érzem magam. Most a Tyler-féle jelentés, amely mindig pontos és hű tényálladékfelvétel — világosan megmondja, hogy mi a helyzet: »A belföldi termelés és forgalom még mindig emelkedik, n nagy tömegek életstándardjában azonban lényeges javulás még nem mutatkozik«. Erről van szó; és ezen kell segíteni. Más szóval, a konjunktúrát láthatóvá kell tenni; tapasztulhatóvá tenni. A meg­tevő konjunktúrát fel kell fedezni. Nem egy vezércikk keretébe tarto­zik persze annak kifejtése, hogy ennek mi a módja. De egész biztos, hogy Darányi szociálpolitikai in­tézkedései végül ezen a téren is éreztetik hatásukat. Mostanság egy demagógia a maga lelkiisme­retlen ígéreteinek és jelszavainak versenyfutásában mindent elkö­vet, hogy megingassa az emberek­ben a szociálpolitikai intézkedések értékét. Egy szociálpolitikai mun­ka nem máról holnapra érezteti hatását. Nem arra való, hogy káp­ráztasson és szédítsen, nem jö’ »huszonnégyórás« eredményekkel. A szélsőséges demagógiának persze nem kell szociálpolitikai munka — ő mindent kévéséi, ő mindennél többet,igér... teheti! a demagógia erkölcsi és szellemi költségmentes­sége mellett. De hiába, mindhiába ■ a demagóg frázisát elfujja a szél, vagy a következő frázis, a szociál­politikai mű azonban tartósan és maradandóan segít és használ az országnak. Segítsen és használjon is, ezt kívánja minden komoly és felelősségérző magyar ember, ezt kívánja ép most, a választójogi re­form előestéjén. Annyit keresik most azt a bizonyos »kautélát« ' titkos választójog körül. De van-e jobb, van-e szilárdabb, van-e meg­bízhatóbb kautéla, mint egy mesz- szetekintő szociálpolitika! A Dará­nyi-kormány a maga szociális in­tézkedéseiben már a választójogi reform útját is egyengeti. És ha ezek az intézkedések éreztetni fog­ják hatásukat, akkor meglesz a válasz arra a kérdésre is, hogy hol van a konjunktúra"! London, november 2 (As Est külön tudósítójától) Japán háborús politikája, döntő fordulatot vett. Az angol sajtó és niás beavatott körök Tokióból szár­mazó információi szerint a békepárti kormány és a háborúpárti hadvezető- ség- közötti nagy birkózás a kor­mány és a diplomácia ve­reségével fejeződött be, aminek néhány napon belül látható jele lesz a császári főhadiszállás felállítása. Ez az új szerv, amely az orosz-japán háborúban szerepelt először és rend­kívül sikeresen intézte a flotta és a hadsereg egységes vezetését, most még nagyobb hatalmat kap, mint az orosz-japán háború­ban. A császári főhadiszállás nem­csak minden hadműveletre és flotta- műveletre kiterjedő hatáskör birto­kába jut, hanem korlátlan hatalommal fogja irányítani az egész gazdasági életet és ren­delkezése alá lesz vetve a japán birodalom egész polgári lakossága is. Ilyen körülmények között Japánban néhány napon belül a csá­szári diktatúrát prokla- m á 1 j á k, ami arra mutat, hogy a kínai háború elhúzódására számítanak és az egész birodalom rendkívüli erőfeszí­tésekre készül, hogy a hadjáratot si­keres befejezésig tudják végigküzdeni. Az angol sajtó jelentései szerint a katonai párt elsősorban azokat a poli­tikusokat és diplomatákat akarja ki­zárni az ügyek viteléből, akiket a n- goiba rútsággal gyanúsítanak. ffö.nzs. november 2 (As Est és a United Press tudósítójától) A politikai helyzetre és a Földközi tengeri feszülségre rendkívül jellem­ző a következő algíri jelentés: Azt a 123 tengerészt és utast, akik a Cabo Santo Tome spanyol gő­zös elsüllyesztésekor megmenekültek, innen hajón Marseillebe akarták tegnap szállítani, de az erre rendelt gőzös személyzete nem akart addig indulni, amíg biztonságukra h a d i­Amerika mértékadó köreiben rendkívül komolyan ítélik meg a Csendesóeiáni helyzetet. A wa­ll a j ó t nem küldenek. A francia hatóságok erre azt Ígér­ték, hogy repülőgép fogja kísérni a hajót, a személyzet azonban ezzel néni érte be. így a francia gőzös a spa­nyol menekültek nélkül indult el. A francia hajóstársaságok kivétel nél­kül kijelentették, hogy csak akkor já­ratják hajóikat a Földközi-tengeren, ha repülőgép és tengeralattjáró na­szád gondoskodik biztonságukról. shingtoni diplomácia több forrásból hirt kapott arról, hogy Ja pá nbail császári diktatúra áll küszö* bőn és hogy erről a lépésről b i z oí mos európai hatalmakna) Indulásra kész Amerika flotfája Washington, november 'i fAs Est külön tudósitójától/ T, Császári diktatúra Japánban Repülő és tenger­alattjáróvédelem nélkül nem indulnak francia hajók Ezek közé tartozik Kouoye minisz- | tefelnök és elsősorban H i r o t a küí* ügy miniszter. A katonai párt minden fontos kormányzati és gazdasási po- I Izícióba saját embereit küldi és I programján szerepel az Angliával Jvain diplomáciai viszony I megszakítás a is. I I —■■■I

Next

/
Thumbnails
Contents