Az Est, 1937. december (28. évfolyam, 273-297. szám)

1937-12-01 / 273. szám

Ára IQ Budapest, 1937. * Szerda * december /. Jji/l 11. évfolyam * 273- szám. Előfizetési ár. Egy hónapra 3 pengő Egyes szám ára 10 fillér. Telefon 1-455*59 (sorozat) 1-464-19 (sorozat) Politikai napilap ••• FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhioatat: VII. kér., Rákóczi át 54. Jegypénztár, hirdetési•, előfize­tési*. utazási•, és könyoosztálys VII,, Erzsébet körút 13*20. Jelentkezünk AI ESI JELESiTI' Londonból s Anglia gyarmatokat ad Németországnak, ha... Párizsból: Delbos Nyugat-Európa megbízásából tisztázza a dunai helyzetet Rómából: Japán nagy koncessziókat. adott Németországnak és Olaszországnak Kínában CHAUTEMPS nyilatkozata a világsajtónak mi is, ez az ország a Dunavölgyé- ben, most hogy Londoniján megint rendbe akarják hozni a világ szé­náját és legalább negyedszázadra biztosítani azt a békét, amelynek 1919 óta, fájdalom, nem volt öt iga­zán biztos és nyugodt perce. Mert a nyugtalanság ágyába fektették akkor a világot. A térképet átraj­zolták karikatúrává, az. erőszakot megtették törvénnyé, a bolondsá­got okossággá és az okosságot bo­londsággá. Nemzeteket kivetettek határukból, társadalmakat munká­jukból, embereket kenyerükből, hogy szabad utat vágjanak a lelki tanácstalanságnak, kísérletezés­nek, Ígérgetésnek és azoknak a hu- szonnégyórás átmeneteknek, ame lyekből a történelmet azóta is tol­dozzák és, foldozzák. Mindig és'új­ra és újra kell biztosítani a békét, szakadatlan konferenciák, a törté- nelemcsinálás egy pillanatig Wg nem áll a sifertáviratokban, inter- urbántelefonvonalakon, szalónko- csikban, repülőgépeken, hotel­szobákban és hallókban. Az államférfi ma- éppen úgy nem megy ki az uccára útinecesszer, mint a szép asszony retikül, zseb­tükör és rúzspálcika nélkül. Étke­ző- és hálókocsikban él és mahol­nap arcról jobban fogja ismerni a nagyvárosi divatos hotelek portá­sait, mint tulajdoni honfitársait,, az étkezőben a pincért, a háló­kocsiban a kalauzt, mint hivatalá­ban az ajtónállót. örökös konfe­renciák. í)e miért? Mert hibás volt az az első. Mindig és mindig és újra és újra le kell ülni a zöld asz­tal mellé, mert akkor olyan rosszul és olyan gőgösen ültek le mellé és nem kínálták meg hellyel, de az előszobában várakoztatták a le­győzőiteket azok, akik azt hitték magukról, hogy győzők. Át és át kell írni a békét, mert nem írták meg becsületesen először. Akkor, amikor véget ért az a háború, amelynek sosem lett volna szabad elkezdődnie és amelv hogy befeje­ződött, nem tanácskoztak, hanem diktáltak. A háború, amelvnek ma már csak mártírjai vannak. Mind köpött, akivel iegivazságtale^ab- bul bántak el, ez a vértanú nép a Dunavölgyében, amelv most je­lentkezik jogaival és fájdalmával. Most jelentkezik, mert akkor nem hallgatták meg. Nem adták meo- neki a szót. A szó most ismét kitör a magyar nemzet torkán. Dörögve, gőgösen, nemesen remii az égnek, helyet, igazságot, revíziót sürget és követel. ZiOMlon. noverttbei 30 (Az Est londoni szerkesztőségének telefon Mentése. A londoni tanácskozáson résztvevő francia és angol államférfiak szor­galma e 11 en semmi kifogást nem lehet emelni. Először 11-től 7-ig ta­nácskoztak, majd az Ede n magán- házáhan elköltött vacsora után tovább konferenciáztak éjfélig. A francia miniszterek a megeről­*­tető nap ellenére rendkívül frissek és jókedvűek vol­tak, mikor visszatértek hoteljükbe. Chautemps arca nagy megelége­dettséget sugárzott és teljes megelé­gedést tükrözött vissza nekünk adott nyilatkozata is, amely talán in ég egy fokkal melegebbre volt hangolva, mint a Foreign Of­fice hasonló szellemű információja. * — El vagyok ragadtatva attól a fogadtatástól, amely­ben a brit kormány részesített bennünket, — mondotta Chau­temps a körülötte álló újság­íróknak. — Beszélgetésünk során minden témát megvitat­tunk. Nemcsak a láthatárra rándultunk ki, hanem va'ctrgn , világkörüli utat tettünk és mindenütt, amerre jártunk, találkoztunk az angolokkal. Ezzel Chautemps azt akarta ki­fejezni, hogy a világpolitika összes kérdéseiben teljes egyetértés uralkodik az angolok és a franciák között. — Természetesen nem mond­hatok most önöknek részlete­ket, de boldog vagyok, hogy kijelenthetem: minden egyes kérdésben teljes megegyezésre jutottunk brit kollegáinkkal. Még nagyobb örömünkre szol­gál, — bár ezt előre tudtuk — hogy megállapíthatjuk a két kormány teljes szolidaritását»

Next

/
Thumbnails
Contents