Az Est, 1938. január (29. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Ara IO fillér Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhloatai/ VII. kér., Rákóczi át 54. Jegypénztárt hirdetésig előfizet tésl*t utazási•, és könyvosztályp VII,, Erzsébet kőrút 18.20. c Új olajkincset leltek Magyarorszáaon A Kisalföld óriási olajmezőiről nyilatkozik Papp Simon főgeológus A világpiac nagy szállítója lesz Magyarország Előfizetési ár. Zgy hónapra 3 pengd Egyes szám ára 10 fillér. Telefon 1-455-59 (soromat) 1*464*19 (toromat) A hetes helyett a nyolcas következik, de egyáltalán nem közönséges esz­tendőnek jön ez a harmincnyolcas, ha annak is nevezi a kalendárium. Mennyire rettegve s mennyire epekedve pillant az ember az Idők végtelenjén most soron következő 1938 számú év elé. Mit fog ez a tavasz hozni, ki tudná, az illatos ibolya meg a fecsegő fecske mellé. Vagy már a február, talán már a január, irgalmas Ég légy hozzánk irgalmas. Tengerek kaptak hajba, földrészek akarják roncsolni egy­mást. Felbőszült fajták és orszá­gok, megalázott pépek, elkínzott es felizgatott **? •sadaitóoR. Kime­rülőben az idegzet, lankádéban a felelősség mely vigyáz e világra hogy vesztébe ne rohanjon, el ne temesse az ember minden szépsé­gét és boldogságát. Jaj könyörög­ni kell Istenhez és emberhez, hinni kell hogy a népek megtorpannak a szakadék előtt Hinni kell, hinni, hogy jóra fordul majd a világ dolga 1938 ban, hiszen a baj na­gyobb már nem lehet, azt el se le­het és el se szabad képzelni. Őrü­let, a ronda bombáért, förtelmes azért csak nem adja oda a mo- ern világ a sikerült házakat, a rádiót, a mozit, a strandot, az álomszép hajó- és autóutakat, annyi csodás kényelmét és mulat ságat a létnek. De minket a világ minden érdekessége közt a leges- legjobban érdekel ez a mi egyet­lenegy árva kis országunk. A Min­denségitől ez izgat a leglázasabban, ez nekünk a legfontosabb, a leg féltenivalóbb, a legbecsesebb; leg­szebb legszentebb nekünk az egész csillagrendszernek az az atomja ami Magyarország. Új e«z: tendőt várunk, igazán újat. Új Magyarországot várunk ettől az 1938-as esztendőtől, Véiv levegő, ájulás kell ennek az országnak a százados kórságtól rongvolt testé be. Végzetes, ünnepélyes esztende­je a magyarnak az 1938. Megnyíl­hatnak végtére kapui a nemzet szavának, hogy szive szerint való törvényt szabjon életének. Böl­csességet, emberséget adjon a Min­denható nekünk, az életdöntő vá­lasztói törvény azoknak a testvé­reinknek se adjon okot siralomra, akik még nem engedtetnek az ur­nához. Minden gyászaink és ál­maink tetejébe tűzessék a magyar jövendő lobogója, mely becsületet, szabadságot, igazságot, egészséget hirdet. Erősödést, virágzást. Víg esztendőt e népre, mely a költő fohászos szava szerint megbűnhöd- te a múltat s jövendőt. Lispe. december $! (As Est kiküldött tudósítójától »Egy év múlva a lispei olajkutak annyi olajat fognak termelni, hogy az egész ország szükségletét ellátják: nem kell többé külföldről benzint, olajat vásárolnunk.« Papp Simon főgeológus mondotta ezt nekem tegnap a lispei hármas számú fúrótoronynál. A hatalmas, negyvenegy centiméteres átmérőjű fúró harsogva forgott, harapta, vájta, morzsolta a föld mélyét, Mr, Wilsbn, az amerikai munkavezető Lispe, ez a délzalai hegyi falucska, néhány hét óta világhírre tett szert- A térképek szerint ott van Nagykani­zsa közelében, valójában azonban tá­volabb attól, mint Budapesttől Lon- don, Párizs, vagy Berlin. Amikor Nagykanizsán autót akarok bérein: hogy Lispére menjek, csodálatos mó­don mindegyik kanizsai bérautó »el­romlott*. Végre akad egy vállalkozó szellemű sofőr, aki vállalja a fuvart. Az újságíró tolla tehetetlenné vá­lik, mikor le akarja írni ezt az utat. Együtt indulok Papp Simon főgeoiógussal, Tassonyi Ernő ipar­ügyi miniszteri tanácsossal és Faludi Béla bányatanácsossal. Papp Simon átülteti sofőrjét az én bérautómba s én az ő 95 lóerős Ford kocsijában kí­egy-ogy kézmozdulattal adott utasí­tást a magyar munkásoknak gőzgé­pek robaja, karvastagságú aoéllán cok lármája közepette. Bőgött a gőz, mely kilövelt egy tömlőből, hogy le­mossa, leégesse a húszl'okos hideg­ben a fúróesövekre fagyott kőke­mény agyagot, dohogtak a földgáz­zal fűtött kazánok: néhány hét múlva itt egy újabb kút fogja ontani az olajat, amely ma talán nagyobb kincs az aranynál is, melyért világ­részek keverednek harcba, melyből milliók élnek s amelyért milliók pusztulnak eb sérelem meg Lispe megközelítését. Az autó ugrik, félmétereket zuhan, imbolyog az út egyik oldaláról a má­sikra, pedig úgyszólván lépésben ha­lad. Ilyen út elképzelhetetlen! Láttam egy herny-ótalpas traktort, beleragad­va a fagyott rögbe. Harminc munkás csákányozta az utat, hogy kiszaba­dítsák. Az indulástól alig telt el fél­óra s egy elhagyott nagy csukott autó mellett döccenünk el. Tengely­törés. Sormás, Becsehely, Letenye egy­másután maradnak el mögöttünk. A letenyei járásban vagyunk, arról ne­vezetes ez, hogy az egész járásban nincs egy méter vasúti sin. Murarátka, Szentmargitfalva, szép magyarnevű faluk, de nyomorúságos viskókban laknak itt, a legtöbb ház­nak kéménye sincs. Nagyot zökken az autó s végleg megáll. Erdőkátáig jutottunk, énnél tovább autó nem vergődhet eL Hosszúszőrű muraközi lovakat fognak az autók elé s vontatni kezdik azokat Ortaháza felé. Mi szánra ülünk, de nem sokáig szenvedjük a száuutazást, mert csak­hamar kiborít a szörnyű út a hóba­Az út utolsó szakaszát csak gyalog lehet megtenni. Végre Lispén va­gyunk, oO—40 kéménynélküli, viskóból áll a falu, néhány száz méterrel tá­volabb pedig Ott merednek az ég félő a fúrótornyok 70 méter magas acél- vázakezek. Vájjon miként tudták ide­szállítani ezeket a sokmázsás acél­gerendákat? Lispén most fúrják a harmadik olajkutat. Az első kút fúrása 1936 jú­liusban kezdődött. Érdekes, izgalmas története van annak, miként fedezték fel a lispei olajmezőket. Évekkel ezelőtt az Europea Qas et Electric Company megállapodott aa államkincstárral, hogy a Dunántúlon olaj után fog kutatni, A vállmat mögött a Standard Oil áll, amerikai tőke, a Bockefeller-csopoft. Előzőleg angolok próbálkoztak olajkutatással Magyarországon, de kutatásaik nem jártak sikerrel Messze van Lispe

Next

/
Thumbnails
Contents