Az Est, 1938. február (29. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

Ara IQ fittén Előfizetési ár • Egy hónapra 3 pengő Egyes szám ára ÍO fillér. Telefon 1-455-59 (sorozat) 1-464-19 (sorozat) Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhloatait UH. kér., Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetési•, előflze* tésl•, utazási#, és könyoosztály» UH,, Erzsébet körút 18*20* Már ott tartana a szélsőség elbizakodottsága, hogy ezt az egész 1938-as esztendőt ma­gának akarja lefoglalni! Gróf Sig- ray Antal mondta veszprémi be­szédében, hogy röpcédulákat osz­togattak, amelyekben 1938-at a maguk évének hirdetik. Nem és ezerszer nem! — mondja Sigray, de ezt mondja minden magyar em­ber, akár legitimista, akár nem, akár politizál, akár nem! Annyira komolyan persze nem vesszük — mert egyáltalában nem vesszük komolyan — ezt a kocsiszíni komé­diát, hogy rendre megmagyaráz­zuk neki: a magyar élet nagy előjegyzési naptárában nemhogy egy egész év, de még egy egész másodpere sem jut számára. Ez az esztendő nem bujósdi kalandvá­gyak jelszavaiban emelkedik ki az időből, ez az esztendő Szent István nevének világtörténelmi valósá­gában és fényében emelkedik ki. S mert minden jogkiterjesztésben és minden szociális továbbfejlődés­ben hat a szentistváni lélek örök erőforrása is tovább, Szent István éve ez, mint egy olyan választó­jog! reform éve is, amely a meg­ingathatatlan szentistváni épít­mény alapjain fejleszti tovább ősi alkotmányunkat; és Szent István éve: a szociális alkotásokban, amelyekre a Darányi-kormány ké­szül. De a szélsőség demagógiáját pern érdeklik olyan részletkérdé­sek, mint a választójog, mint a szo­ciálpolitika — az ő számegységük egy egész év és a legkisebb, amire politikában néznek, a »hatalom«. A »hatalom átvételéről« úgy be­szél ez a kerge, kótyagos demagó­gia, mint egy ajánlott levél átvé­teléről. Ezt komolyan venni! — nem, nem. Még csak a »politikum« rangjára sem emelkedik ez az egész kalandregény, a maga Bőr- harisnyaszerű színvonalával, szel­lemének sötétségével, titokzatos ponyva romantikájával, jelszavai­nak — ármértékével, kisiklott kar­rierjeivel, bujósdi ambicióival, be­rozsdásodott és k!csorbult pennái­val, vagy sokszámú — egyetlen vezérével és egy-két főnyi töme­gével. Hiba volna: törődni az egésszel, mint politikával. De még nagyobb hiba volna: nem törődni vele, mint földalatti nyugtalaní- tással. Hogy egy ilyen mozgalmas- dit csak egy másodperc ezredré­széig is komolyan lehessen venni, ahhoz az kellene, hogy az egész ezeréves magyar élet ne vegye komolyan múltját, jelenét és jö­vőjét. De erre soha, de soha nem kerülhet sor. JULIANA Leánya született Julianának 9 óra 51 perckor Amszterdam, Január 31 Ma reggel 9 óra 51 perckor közölték, hogy Juliana trön- örökösnő egy leánygyermeknek adott életet. Amszterdamban és egész Hollandiában leírhatatlan lelke­sedéssel fogadták az örömhírt. Az uccákat ujjongó tö­megek lepték el. A hercegnő megszületését 51 ágyúlövés jelezte. Baarn, Socstdijk mellett, január 31 (Az Est és a United Press tudósítójától) Leírhatatlan izgalommal várta már hetek óta egész Hollandia a soestdijki királyi kastélyból érkező híreket. Ma reggel végre megszületett a várva-várt gyermek: egy kisleány. Már karácsony után várták az örven­detes családi eseményt az orániai ház­ban és minden előkészület megtörtént, hogy méltó fénnyel és pompával üd­vözöljék a holland trónörökös pár gyerekét. ^ Hetek óta készenlétben állt az a tüzér üteg. amely a díszlövéseket vég­re ma reggel leadhatta, amikor meg­jött a hír a királyi kastélyból, hogy Juliana trónörökösnő egészséges lány­gyermeknek adott életet. A holland rádió szintén hetek óta készenlétben állt, hogy ünnepi műsort adjon egész nap. A művészek, akik karácsony óta vártak a végszóra, most az éter szárnyán adják tudtára a világnak Hollandia örömét. Éjjel- nappal ezrekre menő tömeg táboro­zott a soestdijki kastély körül és az emberek egetverő éljenzéssel fogadták az örömhírt. Ez a nap ünnep Hollan­diában: már előzőleg elrendelték a munkaszünetet a trónörököspár gyer­mekének születésnapjára. Hollandiá­val együtt az egész világ ünnepli Ju- liana trónörökösnő és Bernát herceg gyermekének megszületését. Mámoros öröm Soestdijk. iannál 31 (Az Est és a United Press tudósítójától) Heroldok lóháton, előttük kürtösök száguldoznak végig Soestdijkon és hirdetik a népnek, hogy Juliana trón­örökösnőnek leánya született. Itt Soestdijkben nem ágyúznak, nehogy zavarják a gyermekágyas trónörö­kösnő nyugalmát, de dörögnek az ágyúk Hágában, Amszterdamban és minden helyőrségi városban, a hadi­hajókon a honi vizeken és a gyarma­tokban. Soestdijk népe az első örömhírre ki- csődült az ucrára, táncol és énekel, a templomban hálaadó jstÄitiszteletet tartanak, minden ház fel van lobogóz­va, a vörös-f ehér -kék nemzeti lobogó­val, amelyre az orániai ház tiszteleté­re narancszínű kis zászlócska van erősítve. Már hordják a máglyáikat a közterekre, hogy este örömtüzeket gyújtsanak. Ä városokban általános kivilágítás lesz. Jó egy órahosszat tartott, míg a hírnökök és a kürtösök bejárták a Soestdijkot, a környékbeli falvakba is elmentek, azután visszatérlek a kastélyba. Egy órával a szerencsés születés után két ápolónő bevitte az újszülöt­tet és rövid időre a, boldog anya karjába vette. Az .első ingecske, amelyet az újszülöttre adtak, egy 102 éves- parasztasszony csipkemun­kája. A matróna kérte, hogy ebbe öltöztessék aaz újszülöttet és kérését teljesítették. Holnp egész Hollandiában és a hollandi gyarmatokon nemzeti ünnep lesz. A hír Budapesten A modern technika dicsősége, hogy a soestdijki kastélyban középeurópai időszámítás szerint 10 óra 31 perekor történt eseményt Budapesten már negyedóra múlva líirülhozta a rádió távirógépe. Az Est tudósítója ponto­san ugyanebbéív a percben jelentette telefonon szerkesztőségünknek az eseményt. Párizsban a rádióhullá­mokkal dolgozó Helle rendszerű táv- irógép két nap óla üzemen kívül van, mert a nagy vihar ledöntötte az an- tennatornyot. A hírt így előbb Berlinbe kelleti, meglelcfonálni és a berlini Hello gép röpítette azután szárnyra. Budapest' tel egyidejűleg érkezett Párizsba, To-

Next

/
Thumbnails
Contents