Az Est, 1938. április (29. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Budapest, ■y," A»a IO nitér 1038. * Péntek * április /. *ts ma ’ 1. t Jyt ! AwrxjrV'Vj - ’ ‘ 'c' i? “■ ­XXIX, évfolyam */ö, szám. Előfizetési ár: Zg, hónapra ........3 pengé Egyes szám ára tO fillér. Telefon *145-559, *146-419 Politikai napilap Szerkesztőség és kiadó hivatal» VII* kér,, Rákóczi út 54. FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JiNDOR 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési•, előfize­tésit, utazási•, és könyoosztályt Vlf,, Erzsébet körút 18*20. Nagy események ( i izzó leliellete csap felénk minden í égtájról, az egész magyarság sor­osáról van szó a világban. Súlyos interpellációk hangzanak el az an­gol alsóházban a csehországi ma­gyar kisebbség dolgában és sú­lyos interpellációra: súlyos kor­mányválasz jön. Interpelláció hangzik el Londonban arról is, miért maradt holt betű a népszö­vetségi alapokmány 10. szakasza, amely az igazságtalanságok orvos­lásáról gondoskodna, és erre az interpellációra maga Chamberlain ad olyan választ, amelyet az egész .világon, meg fognak hallani. S közben világgá száll a eseh- sz’ovákiai magyai pár: kiált­ványa a felvidéki és kárpát­aljai magyarsághoz, a magyar öntudatnak, jognak és igazság­nak ez a remek manifesztációja. Egységet hirdet és egységet köve­tel a kiáltvány minden magyar­tól, »Hívunk minden magyart, osz­tály és felekezeti különbség nél­kül«. S mi itt... igen, most az a nagy kérdés, hogyan felelünk mi itt a magyar sors világjelenségei­re? Vájjon világnézeti lampiono­kat gyujtunk-e, mikor a világtör­ténelem világító tornyai lobognak ^előttünk? Vájjon építkezési ak­ciót folytatunk-e... válaszfalak­éból, amikor ellenkezőleg, le kell 'bontani minden válaszfalat? Nem, nem, erre gondolni sem lehet. A magyar politika az ösztönében, az idegeiben érzi, hotgy mit követel e világtörténelmi fordulópontokon a helyzet. Elég, ha Bethlen István, Eckhardt Tibor, Rassay Károly beszédeire utalunk és elég, ha arra utalunk, milyen kevés vagy semmi ellentmondás fo­gadta a kormánypárton is az ellenzék vezérpolitikusainak ha­talmas és megrendítő felhívá­sait. A helyzet válaszúira ért. Rég túl vagyunk már azon, hogy jobboldaliságuk vagy baloldalisá- guk szerint ítéljünk meg embere­ket, mikor egyetlen mérték csak az lehet: hogy magyarul érzel-e vagy nem érzel magyarul? Ma senki sem lehet semleges, olvassuk a csehszlovákiai magyar párt kiált­ványában, ma mindenki felelős. Igenis, mindenki felelős. Ezt a felelősséget nem lehet áthárítani. Ma kártékony, sőt bűnös minden politika, amelynek számegysége az egész magyarság helyett a párt, a világnézet, a válaszfal, az ellen­tét. Kívánja és várja DARÁNYI NYILATKOZATÁT a politikai világ — 'Az Est tudósítójától — A képviselőház ma folytatta a vá­lasztói törvényjavaslat, vitáját- Az eddigi felszólalások úgyszólván kivé­tel nélkül az általános politikai hely­zettel foglalkoztak, a választójogi ja­vaslat szakszerű fejtegetésébe úgy­szólván egyik szónok sem bocsátko­zott, miután pártkülönbség nélkül úgy érzik a politikusok, hogy e pillanatban a választói jog kérdése mögött meghúzódó nagyjelentőségű poli­tikai problémák megoldására kell helyezni a legnagyobb súlyt. Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg Eckhardt Tibornak, a független kisgazdapárt vezérének felszólalását. Eckhardt a kisgazdapárt részéről a záróbeszédet fogja elmondani és az általános politikai helyzet szempont­jából különös jelentőségűnek ítélik a független kisgazdapárt vezérének zá­róbeszédét. A pártok vezetőszónokai egyébként olyan általános jelentőségű kérdése­ket érintettek felszólalásaikban, ame­lyekre mindig ás minden körülmé­nyek között válasz szokott elhang­zani a legilletékesebb kormányzati részről is. Gróf Bethlen István, Ras sag Károly, de a többi szórtok is. mind olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre nemcsak a politikai pártok, hanem az egész ország közvéleménye feleletet vár első­sorban Darányi Kálmán minisz­terelnöktől. A álasztójogi javaslat vitájának záróbeszédét Széli József belügymi­niszter mondja el, de tekinteitel arra, hogy a választójogi javaslat megsza­vazásával a miniszterelnök nagy köz­jogi koncepciója, a harmadik alkot­mánytörvény érkezik végállomásához, valószínű, hogy maga Darányi miniszterelnök is fel­szólal és reflektál a vita során felvetett kérdésekre. A Nemzeti Egység Pártjának ve­zető köreiben ma délelőtt azt hangoz­tatták Az Est munkatársa előtt, hogy a miniszterelnök valószínűleg már a ma esti pártértekezleten nyilat­kozik a legégetőbb problémákról és kijelentései válaszul szolgál­nak az ellenzék vezéreinek a par­lament előtt felvetett intő szavai­ra, aggodalmaira. a belső helyzet alakulását illetőleg. A kormánypártban is meg vannak győződve arról, hogy most már vol­taképpen nem nyilatkozatokra van szükség. Szavakkal, kijelentésekkel nem lehet megoldani a nagy kérdése­ket. Cselekedetet várnak a kormány- elnöktől, — olyan elhatározásokat, amelyek minden körülmények között alkalmasak a belső helyzet tisztázá­sára, annak a nyugodt politikai lég­körnek a megteremtésére, amelyre a miniszterelnök a győri program meghirdetése alkalmával mint elen­gedhetetlenül szükséges kellékre maga is hivatkozott. Jól tájékozott helyről szerzett infor­mációink szerint a sok aggodalmasko­dással szemben Darányi miniszterelnöknek az az álláspqntja, hogy nem engedi magát befolyásol­tatni a. különböző híresztelésektől és idegességektől. A kormányelnök ki­tűnő idegzettel és biztosságérzettel rendületlenül halad tovább a maga útján. A Nemzeti Egység Pártjának egyik jelentős csoportja, amelyben szélső- jobboldali képviselők is résztvesznek, már ma meg akarja foniimlázni az e kormányzati lépéseik megindítására vonatkozó kívánságokat. Pontokba alkarja foglalni ezeket az óhajokat, rá akarja bírni a miniszterelnö­köt arra, hogy a kormány most már a leggyorsabb ütemben fog­jon hozzá mindazoknak a refor­moknak a megvalósításához, afne* lyek a szélsőséges törekvések bé­kés levezetésére alkalmasak. Az úgynevezett Bárczay-csoport tagjai ma este külön értekezletet tar; tanak ebben a tárgyban. Ennek az értekezletnek az anyaga függ a NÉP ma esti értekezletétől, a miniszter­elnöknek ott várható esetleges kije­lentéseitől. ^ A pártéytekczlet hét órakor kezdő­dik, a kormány valamennyi tagja megjelenik. A mai pártértekezietnek a Nemzeti Egység Pártja körében nagyobb jc< lentőséget tulajdonítanálc, mint az el- múlt rendes pártkonferenciáknak, Ma kerül megválasztásra az a külön bizottság, amelynek feladata volna a zsidókérdés tanulmányozása. E bi­zottság elnöke most már valószínűség szerint Tasnádi-Nagy András, a párt

Next

/
Thumbnails
Contents