Az Est, 1938. július (29. évfolyam, 146-171. szám)

1938-07-02 / 146. szám

Szombat, 1938. Julius 2, 11. oldat Súlyosan elítélték a vasgárda vezetőit Bukarest, július 1 (Az Est külön tudósítójától) Hat napig éurtö főtárgyalás után a ka­tonai törvényszék, miután egész éjjel Ulé- aazett, ma hajnalban hirdetett íté­letet a vasgárdist a-m o z g a- I o m 21 főbbvezetője fölött M államvédelmi törvény alapján. Tizen­négy vádlottat, köztük Clime mérnököt, a vasgárdistákból alakítotf Mindent a Hazáért című párt volt elnökét az ál­lam rendje ellen irányuló titkos mozga­lom ég politikai szervezkedés miatt 7 é v 1 börtönre, 20.0(10 lej pénzbüntetésre és 6 évi polgárjogvesztésre, két vádlottat, köztük a megszökött Oantaeuzlno Sándor hereeget egyenkint I évi bőr. t ö n r e, 20.000 lej pénzbüntetésre és 0 évi jogfosztásra, 3 vádlottat i évi fogház­ra, Oaorgescn lelkészt, aki a tárgya­láson bünbánőan viselkedett és minden közösséget megtagadott a vasgárdisták­kal, csupán egyévi fogházra és 10.000 lej pénzbüntetésre ítélte, Őrig- t e s e u egyetemi teológiai tanárt ugyan­ilyen enyhítő körülmény tekintetbevételé­vel pedig felmentette a katonai törvényszék. (T) TUDJA ÖN, HOGY Ml A ROHAMKAJA? 'Jintér ^enő főigazgató összegyűjti az iskolai zsargont Péntek A D 1 július 1 Schönbrunni orgonák Hallgassa meg ma! BUDAPEST 1,1 5.00 Farkas Zoltán elő­adása. — 5.30 Rauchwerger Livi*. Lisot- müveket zongorázik. — *45 Cigányzene. — 7.30 Basilides Mária énekel. — 8.00 »Sehönbrunni GFgonák«. Kulinyi Ernő és Kemény Egon zenés hangjátéka — 9.20 Laozkovieb János orgonái. —; 0,35 Katona- zene. — 11.00 Angol és fran&ianyeWü hírek. — 11.10 Cigányzene. BUDAPEST II.: 6.45 Závadszky Zoltán énekel. — 7.15 Cigányzene. 7.30 Szabó István előadása. — 8.00 Tánelemezok. Jarmila Novotna énekel Berlin: »Bohémélet«, Puccini operája (8.00). Bukarest: »A bűvös vadán«, Weber operája (8.00). Midland Reg.; Händel-est (8.15). Milánó: Szimfonikus hangverseny a Massenzio bazilikából (9.30). Stockholm: Rzkar. Jarrail* No­votna énekesnővel (9.05). Strassburg: Hívőire: »Volt egyszer egy pá sztori eány«, mesejáték batte# zenéjével (9.80). Kailund- borg: KeJeti zene (10.30). London Reg.: • Ambrose-jazz (20.25), „Wjíí miaoltuMcm óéttődae fmdulnaá el a magyai föld A'zolgálatátál“ i— Ziz Est tudósítójától — — Gyerekek, ki tudja, mi az a kaja? Ezt a szokatlan kérdést a katedráról intézték nemrégen több budapesti polgári és elemi iskolában a padokban szorongó pesti lányok, fiúk felé. A gyerekek, a ta­nár meglepetésére, váratlanul sokan jelentkeztek a válasszal. Ugyancsak rengetegen nyújtogatták vi­dám nevetés kíséretébe^ felfelé két ujjú­kat, amikor a pesti ueca zsargon nyelv­járásának több ilyen kifejezését kellett magyar nyelvre lefordítani. Sőt, a leg­jobban nevelt fiúk jelentették versengve, hogy új, friss, a tanár úr által eddig nem is ismert uccanyelv-kifejezéseket tudnak. A pesti iskolák tanárainak érdeklődése természetesen tudományos célt szolgált. Mégpedig egy feltűnően érdekes tudo­mányos célt, amely azt lesz hivatva meg­állapítani, hogy a pesti ucca jassznyelve, zsargonja mennyiben ismeretes és hasz­NINCS KÁNIKULA TÖRÖK ELEMER * A LEVEGŐ SZABÁLYOZÁSA című könyvében a szellőztetés, a levegő hűtése, hűtőberende­zések, a léghűtés és levegő- tisztítás legmodernebb problé. máit tá igyál ja, Nélkülözhetetlen mérnökök építé­szek és a nagyközönség számára Ára 8 pengő ATHENAEUM Kapható minden könyvesboltban II nálafos o budapesti iskolák tanuló ifjú­sága körében? A kutatást dr. Pintér Janő királyi tan­kerületi főigazgató, a neves irodalom­történész kezdeményezésére indították meg több budapesti iskolában. Az ismert és használatos jasszkifejezéseket kis szelet papirosokra íratták a gyerekekkel a azó magyar értelmezésével együtt. Az egyes osztályokban összegyűjtött anyagot most dolgozzák fel és így juttatják el Pintér Jenőhöz, aki a Tudományos Akadémián fogja be­mutatni az érdekes munka eredményeit. A pesti gyerekek zsargonnyelv vizsgá­lata során kiderült, hogy az ucca nyelve és az iskolásgyerekek által, az iskolai élet egyes jelenségeire kreált nyelv kö­zött erős rokonság van. ízelítőül bemutatjuk az iskolákban összegyűjtött anyag szó jegyzékének kis részét. íme s Bunyó =5 verekedés Balek == ostoba , Bicaj kerékpár Coka s= négyes vagy ötös a bizonyít­ványban Csurbli 3» táncolás Citerázás “ remegés a feleletnél Dűli = iskola Guba = pénz Csuka rs= cipő Kaja =s ennivaló (Rohamkaja -= is­kolai népkonyhaebédl Linkóci ss megbízhatatlan Mászéról =m heárul Műfűre == bamba Manu st = férfi Pint — pince Rühél =a szégyel Sós — üt Stika s* titok Spiné sv asszony Zabos == mérges Zrikál = bosszant A kiragadott néhány szó csak elenyésző része annak a hatalmas anyagnak, ame­lyet már eddig összeszedtek az iskolák­ban. A gyerekek ugyanis nagy szorga­lommal tettek eleget a felszólításnak, hogy ezeket a kifejezéseket írják öasse. Cl deäiecetti veHta* az ifjúság új feladataitól Debrecen, július 1 (Az Est tudósitójától) A debreceni egyetem csütörtökön tartotta tanévzáró, utolsó doktorává tó ülé­sét. Tizennégy fiatal doktort avatott fel a hagyományos ünnepélyes módon dr. Csxkesz Sándor egyetemi rektor. Az új doktorok között volt dr. Baltazár László: Debrecen, péhai nagynevű ref. püspökének fia. aki államtudományi doktor lett. Csikesz rektor nagyhatású avató beszédében, mélyenszántó szavakat mondott a tudományosan képzett magyar ifjúság feladatairól. — Nálunk azok is, akik a falvakból az anyaföld kebléről jöttek be az iskolák városába, — mondotta — húzódozva, fa­nyalogva, szégyenkezve és úri mivoltukban sértődve fordulnak el a magyar föld szolgálatitól. A sportőrület rekordokra, a szervezetet végsőkig rongyoló erőfeszítésekre kész­teti a magyar ifjúságot és elfordulnak a legszebb, legősibb magyar sporttól, amelynek rekordja és ösztönzó ereje a régi nóta: Vágok olyan rendet, mint te! — Meg kell szűnnie a magyar ifjúság tartózkodásának a termőföldtől. Új kor­szaknak kell kezdődnie, amelyben, ha csak egy kertecske erejéig is, minden nagykorú magyar részt kér • föld műveléséből. Önök, ifjú doktortársaim, kapcsolódjanak be úgy a magyar föld szolgálatába, hogy ennek ne csak hdebérlöi, zsellérei, prole, tár árendásai legyenek, hanem adják a maguk erőfeszítését is a magyar föld gazdagításához, a magyar jövő biztosítá­sához. — Különös öröm számomra, hogy ezeket most mondhatom el, amikor egyetemünk alapítójának, nagy barátjának és disz- daktorának, Baltazár püspöknek önmagát saját erejéből felküzdött fia is itt áll önök között. A nagy püspök ugyanolyan forró lélekkel szerette a kollégiumot és az abból kisarjadt egyetemet, mint a szent magyar földet és népét, amelynek jobb jövendőjét munkálta odaadóan ha­láléig. A negyedik évszázad és a hétszáza­dik szemeszter lezárásánál forró óhajtásunk, hogy az Alma Mater és a magyar föld népe újabb dicsőséges évszázadokra egyesüljön Isten és a ma­gyar haza szeretetében és szolgálatában. Az ünnepség előkelő közönsége per­cekig lelkesen ünnepelte a rektort és az új doktorokat. Nyilttér P rovatban Üszőitekért nem villái felelősségei mm ■ szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Ebben a rovatban a hirdetések ára milliméter- sqronként hétköznap 70, vasárnap 80 fillér. A legkisebb hirdetés ára 7, illetve 8 pengő. Számos női bajnál gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez reg­gel, éhgyomorra egy félpobárnyi ter­mészetes »Ferenc József* keserűvíz azáltal, hogy a balek tartalmát gyor­san felhígítja és akadálytalanul ki­üríti, azonkívül pedig az emésztő­szervek működését lényegesen elő­mozdítja, Kérdezze meg orvosát. hűvös, gyönyörű függőkertja. Táncos 5 órai tea P 1,-, Elsőrendű vacsorák este 8-tól. Mlletln-Jazz. Bura Sándor cigányzanekara. 3-as és 14-es autóbuszmegálló. Elsőrendű bridzsszalón. Ideális hely garden-party k — bankettek — esküvők részéra MEGSZŰNIK A HŰSÉG »«ZAJTALAN 0SCILLAL0 NÉMA VENTILATOR-t VESZ Bemutatja: AEG Unió Magyar Vili. Rt., Budapest,V., Rudolf tér 5. T, 111-279 és az összes villamos szaküz letek ABBAZIA dr. Lakatos ssanatórium és Villa Jaaaatta Szanatóriumi és penzlós ellátásról felvilá­gosítás, szofearendelés Hetei Carlten, tel. 188^970, 380-122 ABBAZIA AUGUST PENZIÓ Felvilágosítást nyújt Auuust cukrászda és naponta délután 5—-7-ig Badegruber, Erzsébet körűt 88. (Rudolf Mossp hirdetövállalat). Telefon > 134-480 f

Next

/
Thumbnails
Contents