Az Est, 1938. augusztus (29. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

Előfizetési ár: Egy hónapra .......................3 PengŐ Po litikai napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal s VII. kér., Rákóczi út 54. Egyes szám ára 10 fillér. Telefon *145-559, *146-419 Főszerkesztő: Miklós JInbor 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési*, előfízes tési*, utazási•, és könyoosztály: VII,, Erzsébet körút t&*20. ( Sokat látott, Háborús összeütközés az orosz-japán határon A japánok kiverték az oroszokat Mandsűriáből Az oroszok határátlépéssel vádolják a japánokat A helyzet igen komoly Kommunista-lázadás tört ki a japán uralom alatt levő Jeholban A japán vezérkar főnöke megszakította szabadságát Condon, augusztus 1 Tokióból jelentik a Reut er-Ír ódának: Kanin herceg, a japán császári nagyvezérkar főnöke meg­szakította szabadságát és visszatért Tokióba. Kanin visszatérése a csangkufengi eseményekkel áll ősz< szefüggésben. (MTI) I • ■ " . Tokiéi hadijelentés Tokió,, augusztus 1 (Az Est és a United Press tudósítójától) Az orosz-japán feszültség lényegesen kiélesedett egy újabb súlyos határincidens folytán, amely lényegesen jelentősebb volt, mint az eddigiek. A Kvantung hadseregnek Hszi likingben kiadott kommünikéje szerint Csangíukeng közelében vasárnapra vir­radó éjszaka orosz csapatok megtámadták a mandsu határőrséget. tapasztalt külföldi tanulmányút- ján az öntözésügyi Hivatal elnö­ke, Kállay Miklós, de sok tanul­ságot, sőt tapasztalatot kinálhat mindenkinek az elnök úr Pesti Napló-beli nyilatkozata. Megszív­lelheti az is, aki öntözéssel és ál­talában a földdel foglalkozik, de megszívlelheti az is, aki mással foglalkozik. Mert ha például a szarvasi kísérleti telepen termelt rizs, mint a nyilatkozat mondja, van olyan szép, mint amit az olasz föld terem, ez nemcsak egy kísér­letnek vagy kísérletügyi állomás­nak, módszernek sikere. De igen­is, a hozzáértés sikere. Az alapos­ságé. A munkáé, amelyet nem le­het abbahagyni, míg nem eredmé­nyes. Mert »véletlen siker«, az van talán a színpadon — a földön, a műhelyben, a gyárban nincs. Mert az ilyen nagy siker nem a rózsa­bokorban jön a világra. Meg kell szolgálni, meg kell dolgozni érte, végtelen türelem és végtelen ki­tartás kell hozzá. Azt mondja az Öntözésügyi Hivatal elnöke, hogy nem lehet a lassú haladás útjáról letérni, hogy nem lehet a gazdától azt kívánni, hogy azonnal állítsa át magát egy más rendszerre. A politikusnak könnyű — már mint a felelőtlen politikusnak, a jelszó­politikusnak. Nem hiába, hogy kedvenc jelszava az átállítás, meg átértékelés. De a föld nem »áll át«. A földnek megvannak a maga ősi törvényei — az a legmodernebb gazda, aki ezeket az ősi törvénye­ket legalaposabban fürkészi ki. A Jövő Század Regénye — nem! a Jqlen Század Valósága a földben érik. Meseszerű valóságok, mese­szerű kincsek várnak feltárásra a magyar földből, de általában, a magyar munkából. Ma már kivon­ják a kincseket a levegőből és ki­számítják, hogy a tenger hullá­maiban mennyi az arany. De a legtöbb kincs mégis csak a földben van. Feltárása nem varázslat, de tudomány. Tudomány és főleg munka, és legkevésbé szakma. Amit Kállay Miklós az öntözés si­keréről mond, az alapjában min­den munkakörben megáll. Még az is, hogy olyan szellem kell hozzá, amelynek alaptétele »soha másnak kárt nem csinálni, de mindent el­követni, hogy a többivel közösen vigyük előre az ország és a ma­gunk dolgát«. Igen. A magunk si­keréhez nem kell az, hogv a másik hoppon maradjon. A jó nem lesz jobb azáltal, ha másnak rossz. Az egyesült japán és mandsu csa­patok az első támadás után az oro­szokat visszavetették a határon túl­ra és visszafoglalták Csang- fu ken get és Saotsopinget, amelyeket az oroszok jog­talanul tartottak meg- s z á 11 v a. A kommüniké egyidejű­leg közli, hogy az oroszok K o j o és S o z a n koreai városokat, amelyek az északi határtól nem messze fek­szenek, bombázták. A határincidens­ről részleteket nem jelentenek. A japán sajtó hírei szerint a határ­incidens alkalmával az oroszok legalább 204 embert Vesztettek, 30 halottat hagytak a csata­téren. A japánok több tankot, gép­fegyvert és jelentős mennyiségű más fegyvert zsákmányoltak. A japá­nok is jelentékeny vesztesé­get szenvedtek. A határsértéssel összefüggésben To­kióban több fontos tanácskozás folyt le, amiből kiderül, milyen komolynak tartják ahely- z e t e t. 11 a g a k o hadügyminiszter tanáesko- zott K o n o j e herceg miniszterelnök­kel és K a z a m i- val, a kabinet titká­rával, valamint Nakamura tábor­nokkal és Tanaka ezredessel, a had­műveleti osztály vezetőjével, valamint In a da vezérkari ezredessel. A kül­ügyminisztériumban is tanácskozás folyt a határsértéssel összefüggésben és elhatározták, hogy Sigenicu moszkvai japán nagykövet u tas í t á st kap, nyújtson át Moszkvában újabb tiltakzást á határ­sértés miatt A tiltakozó jegyzék szövegéről nem tudódott ki semmi, de feltételezik, hogy hangja sokkal élesebb lesz, mint a legutóbbi határ­sértések ügyében átnyúj­tott tiltakozásoké volt. A Nisinisi című lap jelenti Csang- fukengből, hogy ma reggel a határvi­déken teljes nyugalom van, bár japán és mandsu csapa- i,

Next

/
Thumbnails
Contents