Az Est, 1938. szeptember (29. évfolyam, 197-208. szám)

1938-09-02 / 197. szám

Előfizetési ár: Zgy hónapra ........3 pengi Egyes szám ára ÍO fillér. Telefon *145-559, *146-419 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JÍNDOR 1910—1933 Szerkesztésig és kiadóhtuatats ült. kér., Rákóczi út 54. Jegypénztáré hirdetési•, etöflze• tésé», utazási•, és könyoosztályt VII,, Erzsébet körűt IS.'20. Uj nagyhatalom ÖSSZEHÍVJÁK a német birodalmi gyűlést a nürnbergi pártgyűlés alatt Hitler nyilatkozik középeurópai álláspontiáról Berlin, szeptember I (Az Est és a United Press tudósítójától) Megbízható értesülés szerint a nürnbergi birodalmi párt­gyűlés tartama alatt a német birodalmi gyűlést is össze fogják hívni, hogy meghallgassa Hitler ve­zér és kancellár fontos külpolitikai nyilatkozatát. A beavatot­tak úgy tudják, hogy a középeurópai válság te­kintetében le fogja szegezni a Németbiro- dalom álláspontját, amiről Hitler kancellár tudva­levőleg május 21-ike óta nem nyilatkozott. Politikai körökben már hosszabb idő óta van forgalomban a birodalmi gyűlés összehívásának híre és mértékadó helyen figyelemreméltónak mondják, hogy 1935-ben történt utoljára, hogy a birodalmi pártgyűléssel egyidejűleg a biro­dalmi gyűlés is összejött, amikor tudvalevőleg tető alá juttatta a nürnbergi törvényeket. Berlin véleménye az új helyzetről »Szubjektív enyhülés« jelentkezik a világ fejében és szívé­ben, csupa harccal és küzdelemmel, harccal a nyugtalanítás ellen, harccal a hisztéria ellen, harccal a fatalizmus ellen. Ez az új nagy­hatalom a józanság és ez a harc :épúg,y kifejezésre jut a belső éle­tünkben, mint a világpolitikában. Ezt fejezi ki a tokaji választó- kerület képviselőjelöltjének — gróf Teleki Pálnak beszéde is, amelyet a kerület küldöttségéhez intézett. »Vissza kell térni a ma­gyar józanságra, — hirdeti a kul­tuszminiszter — hogy a magyar nép széles rétegeit jobban eggyé- kovácsoljuk és megszüntessük az ellentéteket a műveltségben. Le kell szokni a hisztériáról.« Az út­jelző táblára, amely a kor káo­szain és viharain keresztül vezet, azt írta rá a kultuszminiszter, az ország első tanítója, hogy: a jó­zanság útja. Ez a józanság köve­teli a magyar hagyományok érvé­nyesítését, ez a józanság követeli a harcot minden néven nevezendő közéleti hisztéria ellen. Ez a hisz­téria megvan — az egész világon megvan. Nem látjuk-e a nemzet­közi életben, ahol mint világpoli­tikai rémhírterjesztés is jelentke­zik, az a bizonyos világsajtón kí­vüli világközvélemény ez, amely­nek éposza a pletyka, célja a nyug­talanítás. Ez ellen száll Síkra az Egyesült Államok londoni nagy­követe, aki rádiónyilatkozatában »hidegvért és nyugalmat« ajánl, hangoztatva, hogy most a fődolog, »hogy Amerika és Európa ne ve­szítse el a fejét«. A lehető legjobb tanács — de vájjon micsoda világ az, amelyben két világrészt — hi­vatásuk szerint a civilizáció minta­uradalmait, a kultúra tündérkert­jeit óvni kell attól, hogy ne veszít­sék el a fejüket, mint valami szé­dült magánember. A világ békét akar. Békét az igazság által és igazságot a béke nevében is. Ezt is csak a józanság adhatja meg, amelyről Teleki Pál szólt, az a hidegvér és nyugalom, amelyet az amerikai diplomata ajánl. Teleki Pál új népvándorlás koráról is beszélt — igen, új népvándorlás kora ez, összkomforttal és rádióval. De az új népvándorlás mégsem íogja elborítani az emberi civili­zációt, ha hallgatunk a jognak, igazságnak — és annak a józan­ságnak szavára, amely most egy­szerre szólal meg a világ külön­böző tájain. Berlin, szeptember 1 (Az Est külön tudósítójától) Azok a rendkívüli körülmények, amelyek Henderson berlini angol nagykövet londoni útját kísérték, el­sősorban az, hogy őt is belevonták az összkormány tanácskozásába, de az is, hogy szerdán, közvetlenül mi­előtt repülőgépre szállott, hogy vi$z- szatérjen Berlinbe, külön tanácskozott lord Halifax külügyminiszterrel. nagy figyelmet érdemelnek. Meg kell állapítani, hogy egyelőre nincs tár­gyalási alap a német birodalmi kor­mány és Anglia között. Hitler kan­cellár pedig még mindig Berchtes« gadenben tartózkodik. Amíg Henderson nem tárgyalt a német államfővel, addig a helyzetet változatlannak kell tekinteni. Berlini mértékadó he lyeken hangsúlyozzák, hogy »rt pro­blémák eddigi teljes komolyságukban és minden horderejűkkel ma is fenn­állónak és beszélni sem lehet arról, hogy már sikerült megtalálni a ki­bontakozás alapját«. Beavatott körökben »szubjektív fel­fogásnak«. mondják, ha külföldön a feszültség enyhüléséről esnek nyilat­kozatok. Annyi bizonyos, hogy német illetékes helyen megelégedéssel fogadták az angol sajtó legutóbbi kommentárjait és különösen nagyfontosságúnak tartják a Times követelését, hogy a csehszlovák köztársaság állami auto­ritását teljes egészében át kell ruház- ni a különböző nemzetiségekre, meri ezt a prágai kormány nem utasíp hatja vissza azzal az ürüggyel, hogy az állambiztonság menne veszendőbe. Az angol sajtó legutóbbi heves tá' m adásai után megelégedéssel kell tu' do másul venni — így nyilatkoztai

Next

/
Thumbnails
Contents