Az Est, 1938. november (29. évfolyam, 235-252. szám)

1938-11-01 / 235. szám

Előfizetési ár: Egy hónapra . ...............3 pangó Eg yes szám ára ÍO fillér. Telefon *145-559, *146-419 Ezek a napok most már valóban a döntés napjai, korszakalkotó napok. Németország és Olaszország elvállalták a döntő- bíráskodást és szerdán már össze is ülnek a két nagyhatalom képvi­selői. Húsz esztendeje vártunk ezekre a napokra, húsz keserves esztendő szenvedéstörténetének éj­szakájában. A magyar nép kezdet­től fogva az igr ágért küzdött és igazságának sorsát birodalommal tette le a két döntőbíró nagyhata­lom kezébe. Ezek a nagyhatalmak kezdettől fogva a népek önrendel­kezési jogát hirdették és képvisel­ték. Az örök jog és igazság magas­lati levegője áradt a müncheni egyezményből, amelynek világtör­ténelmi dicsősége nagyrészt Olasz­országhoz és Németországhoz fűző­dik. Mi a Felvidék felszabadításá­ban a müncheni békemű érvényesü­lését, betetőzését akarjuk és szent meggyőződésünk, hogy a Felvidék szenvedése most már nem tart, nem tarthat sokáig. A Felvidék népe nem lesz rab saját otthoná­ban, megszűnik az a rettentő és lehetetlen helyzet, hogy a káosz és terror sötét és véres árnyai le­selkednek, sőt garázdálkodnak a Felvidék magyarjának, szlovákjá­nak, ruszinjának tűzhelye körül. A cseli uralom haláltusájának szörnyű kísérő jelenségei alaposan próbára tették a magyarságnak világtörténelmileg példátlan ön­mérsékletét. »Türelmünk végső határához ért«, mondja Bethlen István egy olasz lapban megjelent nyilatkozatában, amely messze- liangzóan követeli az önrendelke­zés jogát a szlovák és rutén nép számára és rámutat arra, micsoda hallatlanul vakmerő játékot foly­tatott Prága a szlovák és^ ru­tén önrendelkezés kijátszására, a két népnek s az egész vi- lágk öz vél emén y n ek becsap á ? á r a. De mindez végül is hiábavaló, az erőtlenségnek ez az erőfeszítése nem tartoztathatja fel az igazság útját. A Felvidék felszabadul, az igazság győzni fog. amint ezt München szelleme és Európa ér­deke követeli. Szent hitünk és meggyőződésünk, hogy a jog és igazság, amely utat tört volna az urnákból, a népszavazás szavazó­céduláiból. diadalmasan érvényesül a döntőbíráskodás útján is, amely­nek eredménye elé jogának, igaz­ságának megingathatatlan tudatá­ban, nyugodt méltósággal néz az egész magyarság. Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JiNBOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhloatalt VII. kér., Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetési., elöflxe. tési., utazási., és konyvojztályt VII,, Erzsébet körút yooszlálys A ít 15-20. V I —l Hivatalos jelentés a bécsi döntőbírósági tárgyalásról Tömegvérengzés Munkácson, Beregszászon, Ungváron VoSosin ruszin miniszterelnök csendőrei 150 embert lőttek le Farsó, október ól (Az Est varsói szerkesztőségének telefonjelentése) Gyászos vasárnapja volt tegnap Ruszinszkónak. A lakosság és Volo- sin csendőrei között támadt összeüt­közések következtében több mint százötvenen es­tek el csendőrgolyótól találvaa ruszin lakosság soraiból. Mint Ungvárról jelentik, Volosin miniszterelnök találva a ruszin lakosság ország nagyobb vársai- ban saját maga tisztele­tére. ­Teherautókon szállították az ukrán szereplőket ezekhez a megrendelt rokonszenvnyilvánításokhoz, melye­ket azonban a lakosság mindenütt ellenségesen fogadott. Ungvár ruszin lakossága ellen- tüntetést rendezett, amelyen Bródy András volt ruszin minisz­terelnököt, Horthy Miklós ma­gyar kormányzót es a ma­gyar hadsereget él jen ezt e. A tüntető csoportok összeütközése el­kerülhetetlen volt. A csendőrség a megfizetett ukrán tüntetők védelmé­re kelt és a ruszin lakosságra több­ízben sortüzet adott. Munkácson a harcok há­rom és félórán át tartót- s t a k. Egyedül ebben a városban a halottak száma 17. a sebesülteké 41. Még több helyen voltak véres ösz- szeütközések vasárnap, úgyhogy Volosin a katonaságot is mozgósította. . A késő esti órákban ruszin kül­döttség indult Volosin miniszterel­nökhöz, hogy beavatkozásra kérje, de az nem volt hajlandó fogad­ni a küldöttség tagjait. Ekkor a , kárpátaljai haderők pa­rancsnokához. Svatek tábornok­J.lt - 1.K1 JXUcJL» Un > n _ V ex. -zo > ' n 1 c n n­itt is zart ajtókra talalt. Ungvár, Munkács, Beregszász és Kőrösmező házainak falán hirdet­mény jelent meg, amely tudtul adja a lakosságnak, hogy a katonai őr­ségek parancsot kaptak, lőjenek le f i g y e 1 m e zt e- tés nélkül mindenkit, aki este tíz óra után az uc- cára merészkedik. A lengyel lapok feltűnő betűkkel hozzák a fenti véres eseményekről szóló híradásokat és főleg azt a bátor kiállást emelik ki, amellyel a ruszin nép jo­gaiért kü z d. Nyilvánvaló, hogy a ruszin kérdés megoldása meggyorsí­tott ütemet kíván. Bár Lengyelor­szágot teljesen elfoglalják a novem­ber 6-án lezajló törvényhatósági tes­tületi választások, mégis felháboro< dottan figyel fel a lengyel közvéle1 mény a ruszinföldi eseményekre éi Volosint teszi értük fele* 1 ő s s é. * Slíllní T? O'/cl

Next

/
Thumbnails
Contents