Az Est, 1938. december (29. évfolyam, 261-285. szám)

1938-12-01 / 261. szám

ára IQ Budapest, 1938. * Csütörtök * december Előfizetési ár: Egy hónapra pengő Politikai napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal r VII. kér., Rákóczi út 34. Egyes szám. ára iO fillér. Telefon *145-559, *146*419 Főszerkesztő: Miklós Andor 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési•, előfizet tésie, utazásle, és konya osztály: VII,, Erzsébet körút 18-20. MEGBUKOTT a nagy francia sztrájk • ' ' f i : \ . :■ , : Győztek Daladier erélyes intézkedései Súlyos válság gyötri és rázza Franciaországot. Nem lehetünk annyira elfoglalva saját gondjainkkal, hogy ne érde­kelne mélyen az, ami ott történik. 'A polgári rend küzd a derekára csavarodott vörös óriáskígyóval. Két esztendővel ezelőtt kezdődőt' a baj, azóta nincs vége a szélsősé­ges terroriszfikus cselekmények­nek. A megszálló sztrájkok mind­untalan fellángoltak e két év alatt es lehetetlenné tették a nyugodt termelést. Folytatólagos hatása károsította a kereskedelmet s az egész bonyolult, érzékeny gazda­sági életet. Természetesen a sú­lyos politikai következmények sora fokozta még a bajt. A boldog és gazdag Franciaország felett egyre jobban beborult az ég. A világ­ikiállítás megbukott, összezsugoro­dott a nagy idegenforgalom, meg­betegedett a frank, elmenekült az «országból az arany, aggódni, szen­vedni, nélkülözni tanult meg a szorgalmas, takarékos francia pol­gár. így érkezett el a mái nap, lamelyen döntő ütközetét akarja megvívni a kormány és a vörös íront. A rend és a rendetlenség. Nem lenne az ellentét a két tábor között talán áthidalhatatlan, ha volna egészséges életösztön és elég józan nyugalom a sztrájk szerve­zőiben, belátnák, hogy apróság az, amiért ezt a nagy válságot ilyen naggyá mérgesítették. Az erkölcsi lés az anyagi kár, amely így éri Franciaországot, ezerszer nagyobb, mint lenne a baloldal nyeresége, ha győzne is. Ekkora árat őrültség [kockáztatni egy csekélységért. Senkinek haszna és öröme nincs lés nem lesz a francia események­ből, csak a moszkovitizmusnak. A bolsevisták bizony dörzsölhetik a kezüket és ihatnak vutki-áldornást, mert Európának egy gazdag, bol­dog, művelt, békés társadalmát dúlták fel, s lobbantották lángra. Párizs az egész világ Párizsa volt, azok az eszmék és ideálok, melyek a fény városában lobogtak, a vi­lág haladásának adtak világossá­got. Most ezt a nagyszerű fáklyát vihar fújja, s néha rémülten úgy Étzí az ember, hogy eloltja. Végte­len kára volna ez az emberiségnek. Kergessük el ennek az eshetőség­ek gondolatát. Bízzunk az erei vés lolaúri védekezés sikerében. Re- néljiik, hogy ennek a krízisnek '■‘zajlásávnl jön a gyógyulás kor­szaka, s visszatér a régi szép éW. .bért az egészséges Franciaország­ba szüksége van a világnak. Párizs, november 30 (Az Est párizsi szerkesztőségének • telefonjelentése) Ma éjszaka figyelő füllel hallgatta a munka zaját a francia polgár. Időn­ként rendőrpatrullok portyáztak vé­gig az utcákon és csendőrlovak pat­kóinak csattogása hallatszott. Ezt a kissé ijesztő és fenyegető zajt azon­ban, amely általános sztrájkot hirde­tett, ma reggel kellemesebb zajok vál­tották fel: a figyelő párizsi polgár örömmel fedezhette fel a szemeteskocsik jelleg­zetes dübörgését. Hét óra körül pedig az induló autó­buszok kalauzainak csenge­tését és általában mindazo­kat a zajokat, amelyek arról értesítették, hogy úgy lát­szik normálisan indul meg a mai nap és az általános sztrájk nem bénította meg az ország él étét. Kimegyek a fürdőszobába. Van víz. A konyhába. Van gáz. Az ajtó előtt ott áll a tejesüveg. A házmes­terem örömmel újságolja, hogy min­den rendben van. Az újságos- kioszkban találok francia lapokat, noha csak a jobboldaliak közül néhá­nyat és redukált terjedelemben. Mindezek azt mutatják (és a ma reggeli lapok is azt erősítik meg), hogy a nagy vita és a nagy harc után nagymértékben erősén lecsök­kent az általános sztrájk mérete. A kormánynak erélyes fellépésével sikerült elhárítani ka­taszrofális és közvetlen hatását. — A délelőtt során, természetesen, nem lehet ítéletet mondani arról, hogy a mai nap milyen nyug­talanságra ad okot. Egyelőre biztatók a hírek. Egyes vidéki váro­sokban, főleg az északi bányavidé­ken, kisebb verekedések vol­tak. Egyébként jó hírek érkez­nek a vidékről. A legtöbb helyen rendesen megindult a munka. Avas- út, a posta mindenütt műkö­dik. Csak nagyon kevés sztrájkot jelentenek az országból. Az egyetlen aggodalmas momentum az egész összképben az, hogy a munkásság nagyon el van keseredve. Párizs, november 30 (Az Est és a United Press tudósilójától) Az első vonat, amely ma reggel Pá­rizst elhagyta, pontosan menet­rend szerint indu 11 Nantes- j b a a St. L a z a i r c pályaudvar- I r óh A mozdonyvezető és a fűtő, aki­Egyrészt a vezetőket okolják azért, hogy belevitték őket ebbe az értelmetlen és rosszul sike­rült sztrájkmozgalomba, másrészt pedig attól tartanak, hogy a muukaadók vérszemet kapva, túl­ságos mohósággal kezdik kihasználni az új szociális helyzetet. Néhány belátó jobb­oldali politikus és publicista is utal már arra, hogy a társadalmi béke é& nemzeti egység megóvása érdekében erőt kell venniök a munka­adóknak mohóságu kon és nem szabad a másik végletbe esve, a végsőkig elkeserí­teni a munkásokat és esetleg kétségbeesett cselekedetek­re indítani őket. Á.L. két tudósítójuk megszólított, így vá­laszolt a kérdésre: — Természetesen indu­lunk, hiszen tegnap óta mozgósított katonák va­gyunk. Ez a válasz jellemzi a helyzetet a Szuronyok védőimében megindult a vasúti forgalom

Next

/
Thumbnails
Contents