Az Est, 1939. február (30. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

Előfizetési ár: Zgy hónapra......................3 pangó Egyes szám ára 10 fillér. Telefon **45-559, *146-419 Politikai napilap Szerkesztéség és kíadóhluatat t UH. kér., Rákóczi út 54. Főszerkesztő: Miklós Andor 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési-. etóflze- téli-, utazási-, és könyoosztályi VII,. Erzsébet körút 18-20. Lényeges módosítások a zsidójavaslatban ii»MtmwwM%w*w*wnv%wwmwmwwwwwvwwww»WMmMwwiMwwimw»w>www9>niiMIÍ HITLER BESZÉDÉNEK HATÁSA A gyarmatokról Anglia és Franciaország hajlandé tárgyadni Fehér lap Mussolininak Hitler beszédének első hatása Londonban kedvező és megnyugtató London, január 31 volt. Politikai körök és a City megnyugvással fogadták a német vezér bókebiztosító kijelentéseit, noha nemi bizonytalanság elemeit találják abban, hogy Hitler voltaképpen fehér lapot adott Mussolininak, amelyet a Duee nyilván legközelebbi beszédében tölt ki és a helyzet így csak az olasz követelések végleges kör­vonalazása után alakul ki határozottan. Egyetlen felvidéki szellemet ismerek és ez: a szabadság. Szüllő Géza mondja ezt, akinek neve történelmileg el­választhatatlan a Felvidék húsz­éves szabadságharcától. »Jogosan hivatkozom arra, hogy az igazi felvidéki szellemet képviselem.« Ezt a jogot Szüllő Géza valóban húsz esztendő küzdelmeinek, erő­feszítéseinek, szenvedéseinek jo­gán vívta ki; a felvidéki szellemet ■— a szabadság szellemét képvisel­te Szüllő Benesék rémuralmává szemben, ezt a szellemet, a Felvidék szabadságszellemét képviselte az európai politikának, a nemzetközi közvéleménynek minden fórumán; ma már a történelemé az a vándor­út, amint Szüllő nyakába vette a világot, konferenciáról konferen­ciára utazott, szónokolt, tárgyalt, magyarázott, kapacitált, fáradha­tatlanul hirdetve az igazságot, Magyarország igazságát. Nem kis része, sőt nagyon nagy ré­sze van abban, hogy a világköz­vélemény meghódolt az igazság ereje előtt. »Mint eddig, most is azt hirdetem, hogy Magyarország teljes igazságát csak az alkotmá­nyosság, törvényesség, igazságos­ság fényében vívhatja meg«, hir­deti Szüllő Géza. Igen, ez a Fel­vidék szelleme, ez a magyar sza­badság szelleme. Ez a szellem volt az, amelynek lángja átizzította a Felvidék küzdelmét. Ez a szellem volt az, amely eleven örökségként maradt a Felvidékre is, letűnt idők dicsőséges szabadságharcaiból. Ez a szellem kovácsolta össze a magyarságot húsz esztendő önvé­delmi harcaiban; ezt az egységet örök magyar értékek teremtették meg, nem bonthatják meg tehát, utólag se semmiféle világnézeti vagy akármilyen politikai áramlat címén, nevében, vagy jelszavaival. »Egyetlen felvidéki szellemet is­merek és ez a szabadság.« Alap­igazság ez, de olyan időket élünk, mikor épp az alapigazságokat nem lehet eléggé hirdetni; amikor sok­szor épp a legtermészetesebb igaz­ságok, a legismertebb tények szo­rulnak arra, hogy hangoztassák és hirdessék őket. A Felvidék szelle­me magyar szellem, rendületlenül, megingathatatlan hűségben, töret­lenül, örököltén és dicsőségesen magyar: tehát a szabadság szelle­me. Szüllő Géza valóban a Felvi­dék nevében beszélt. Ez a Felvi­dék hangin. Ez a Felvidék levegő­je. E- a Felvidék szelleme. Ez és semmi más. London január 31 (Az Est londoni szerkesztőségének teletV m,jelentése > Chamberlain miniszterelnök percekkel Hitler beszéde után meg­kapta a beszéd hiteles angol fordítá­sát és a miniszterelnöki palotában Halifax külügyminiszterrel együtt hosszasan tanulmányozta azt. A két államférfi tanácskozása' késő éjsza­káig tartott és előkészítette Chamber­lain in a délután elmon­dandó parlamenti beszé­dét. Az alsóház külpolitikai vitája ma délután kezdődik, egyidejűleg a par­lament ülésszakával. Chamber­lain miniszterelnök vála­szolni fog Hitler ne k egyút­tal beszámol római útja eredményéről is. Hivatalos he­lyen a beszédet általában meg­nyugtatónak ítélik és újabb békés tárgyalások lehetősé­gét fedezik fel benne. Ugyan­csak megkönnyebbülés mutatkozik az angol sajtóban is, amely külön­féle hírek hatása alatt nagyfokú idegességgel várta a Führer tegnapi megnyilatkozását Ez a nyugtalanság idézte elő a 1 o n- doni tőzsde többnapos na­gyon lanyha hangulatát, amely azonban már tegnap délutánra engedett. Ma az egész angol sajti

Next

/
Thumbnails
Contents