Az Est, 1939. május (30. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-02 / 99. szám

Budapest. W3Ü> * Kfidd * május 2. XXX. évfolyam *99» szám. 8% VA >/л Előfizetési Ari émmpro ........................... P»bj< gyes szám ára 10 fillér. Telefon *145-339. *146-41» . Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR 1910—1933 ^JNTÉirr^) Szerkesztősig is kladthloatals VII. kér.. Rákóczi út 54. Jegypénstár. hirdetéstelé fisé. tésl.. Utasén-, 4* kőnyvonsdlyt VII.. Erzsébet körűt 18-30. A magyar államférfiak Berlin nagy májusi ünnepén EnyhUlt az olasz-francia feszültség London, május A Financial Times diplo­máciai levelezője szerint nemsoká­ra tárgyalások Indulnak meg Franciaország és Olaszország között. A va­sárnap este Londonba érkezett hí­rek az olasz-francia fe­szültség enyhüléséről ad­nak hírt és azt mutatják, hogy az utóbbi napokban mindkét kor­mányban megvolt a hajlandóság az olasz követelésekről tárgyalni. Az olasz kormány követelései a következők: 1. Két tagság a Szuezi-csatorna Igazgatótanácsában. ‘ 2. Szabad körzet Dslbutl kikötő­ben. 3. Rendelkezés az Addisz-Abeba —Dslbutl vasút olasz területen át­vezető szakaszával. 4. Az 1893. évi egyezmény vissza­állítása Tuniszban, amely egyez­mény bizonyos előjogokat ad a tu­niszi olaszoknak. A francia kormány nem hajlandó ugyan a 4. számú követelést az utolsó betűig teljesíteni, de kész kiegyezései megoldásra és általában meg van győződve arról, hogy az összes olasz köve­telések megoldhatók barátságos úton. (MTI) Berlin, május 1 (A* Bit kiküldött munkatársának telefonjelentése) IJájus elseje a Harmadik Birodalom egyik legnagyobb népi ünnepe; nem­zeti hódolat a természet, az emberi munka megváltó erejének. Egyúttal az ifjúság ünnepe. Az ifjúság, az erő, a szépség és a fegyelem jegyében zajlott le ma kora délelőtt a május elsejei ünnepség- sorozatok első része, a berlini ifjúság óriási arányú ünnepélye az olimpiai stadionban, ahol gróf Teleki Pál és gróf Csáky István is megjelent Hitler vezér és kancellár páholyában. Én háromnegyednyolckor értem ki a stadionba. Az embernek szeme-szája eláll, ami­kor belép és egyszerre maga előtt látja a gigászi amfiteátrumot, ame­lyet szinültig megtöltöttek a Hitler­jugend, a Jungvolk és a német lá­nyok szövetsége barna és fekete egyenruhás alakulatai, csupa lány és ifjú, valamennyi tizenhat éven alul. Lent a zöld mezőnyön végesvégig zöld, barna és fekete egyenruhás for­mációk egymás mellett, tíz-tizenöt embernégyszög. A maratoni kapu be­járatánál és az ellenkező oldalon há­rom-három vitorlázó repülőgép, sze­mélyzetévelAz egész front egyik oldalán ifjúsági motorkerékpárosok, arccal a stadion belső oldala, tehát a magyar vendégek és Hitler felé. Az egész térséget egyenletesen be­tölti az állandó moraj, a 132D00 gye­rek beszélgetése, nevetgélése. Csicse­reg az egész stadion. Köröskörül éles gerezdekben válnak ki a stadion kő­lépcsőjéről az egyes csoportok. Mielőtt a vendégek megérkeztek, nyolc óra előtt óriási megafon kiáltja túl a gyerekek zsivaját. Próbákat ren­del el az utolsó pillanatban. Többek között bekiáltja a végtelen térbe, hogy a lányok vessék le felsőkabátjukat. A lányok a stadion egyik felét töltik meg. Én közvetlenül a führeri páholy felett állok a magyar újságírókkal. Csodalatos látvány, amikor a saikla- wuszerű szemközti oldal barna és rózsaszín ^ierengése egyszer csak pillanatok alatt Sifehéredik, mintha a sziklafal valahogyan hir­telen behavazódnék: a levetett barna kabát alól előtűnik hetvenezer lány fehér blúza. További végső próbagyakorlatok során megfelelő helyeken bizonyos ülőcsoportok ismét magukra öltötték kabátjukat, úgy hogy a ruhák, szí­nek játékából vezényszóra másod­percek alatt kiformálódott ez a há­rom szó: »WIR GEHÖREN DIR«, — magyarul: A tieid vagyunk. Nem részletezhetem a valóban im­pozáns _ és magával ragadó tömeg- mutatvá.nyokat. Zenekari számolt, harsonajelek követték egymást. Nyolc óra 20 perckor feltűnt a vezéri pá­holyban gróf Teleki Pál és Csáky külügyminiszter. Ekkor már bevo­nult a maratoni kapu mellett levő lépcsőn lefelé a hétszáz nagy és nyolcszáz kis lobogó. Félkilenckor érkezett Gübbels biro­dalmi miniszter Baldur von Schirach birodalmi ifjúsági vezérrel. Jelentés- tetelek után a vezéri páhollyal szem­közt megszólaltak a Hitler Jugend harsonái, majd Baldur г>ои Schirach beszelt, utána Göbbels birodalmi mi­niszter. Alig tudott szóhoz jutni az ellenzéstől. A Heil néha még rossz, illetve felesleges helyen is felharsant. Ilyenkor az amfiteátrum másik fele elnevette magát, úgy hogy az egész spártai jellegű ünnepség egyúttal tel lesen családias színezetű is lett. A legnagyobb tapsot és nevetést az a kijelentése kapta, hogy az öregek­kel szemben mindig a fiataloknak van igazuk. Nyolc óra 43 perckor felhúzták a vezeri páholyra a Führer Standarte- .lát és ebben a pillanatban a mara­toni kapun lassan begördül Hitler autója. A Führer barna egyenruhá­ban allva haladt végig a mezőnyt környező elipezis megfelelő részén a páholya felé. Érkezése alatt zene szolt, de az egész olimpiai stadion mennydörgőit és zúgott az ifjúság éljenzésétől. Baldur von Schirach je­lentést tett neki. hogy 132.000 berlini tiszteleg most előtte, ugyanekkor há­rom kislány szaladt hozzá és virág­csokrot nyújtott át. Hitler kezet- íogott velük. A Führer ezután felment a magyar vendégekhez és a többi előkelőségek­hez a vezéri páholyba. Percekig üiine pelték. Hadd említsem meg itt közbe vetőleg, hogy éppen az én hátam niö gött ültek kettős sorban a kckruli t* berlini magyar leventék vezetőjük kel. Hitler kilenc óra előtt a szónoki emelvényre lépett és abban a pilla­natban, amikor megkezdte beszédét, az amfiteátrum leány-oldalán a vet- kőzés és öltözés színjátékéból egy­szerre csak megjelentek a fél stadiont betöltő óriási fehér betűk: A tieid va­gyunk. Hitler beszéde után a magyar urak eltávoztak, nemzeti daloktól, himnuszoktól és ifjúsági énekektől zengett az egész aréna még akkor is, amikor én elmentem. A miniszter- elnök az ifjúsági ünnepélyt délben követő lustgarteni ünnepségen is részt írsz majd. A két ünnepség kö­zött a birodalmi kultúrkamara tart ma délelőtt ülést. A német biroda­lomnak ezen a rendkívüli jelentő­ségű és vidám, bájos ünnepén és ezen az ülésen hirdetik ki, hogy kik az 1939-es nemzeti film- és könyvdíj kitüntettjei. A két nyertes: fírem költő és Karl Fröhlich filmdrama­turg. Sgabó Lóriul

Next

/
Thumbnails
Contents