Az Est, 1939. július (30. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

ч Ära 10 fillér Előfizetési Ars *r» hémaprm ....... . 3 pm« Egyes szám ára iO fillér. Teletem *t45-559, *146419 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR 1910—1933 (. /й/ггч-'Ж-' UcrV7 JzerketztStég és kladéktüotmt9 ül!. *er., Rákóczi út 54. Jegypénztár. hirdetésié, elóttxem tésime utazási», és könyoosztálys VII,, Erzsébet körút 14*20. óriási jelentőségű események a világpolitikában Autőkatasztrófa érte Vargha Imre számszéki elnököt és feleségét Az asszony meghalt, Vargha súlyos állapotban került kórházba •— 'Az Est tudósítójától — Péter-Pál napjának délutánján autókatasztrófa érte dr. Vargha Im­rét, a legfőbb állami ezámszék elnö­két és feleségét. Autójuk a balatoni országúton belerohant egy előtte ha­ladó kocsiba. A száinszéki elnök BR 220 rendszámú Mercedes gyárt­mányú kocsiját Mocsári/ Károly sofőr vezette. Vargha Imréné a mentőautóban belehalt sérüléseibe. Vargha Imrét a székesfehérvári kórház­ban megoperálták, állapota sú­lyos, de nem életveszélyes. A szerencsétlenség délután egynegyed ötkor történt Siófok és Lepsény között E 103-as kilométerkő után következő 250-es kőnél. Négy órakor indult el a számvevőszék elnöke és felesége Ba- latonföldvárról. Előzőleg meguzson­náztak a földvári Kupa-szálló étter­mének teraszán. Úgylátszik az el­nöknek rossz előérzetei lehettek fe­leségével kapcsolatban, mert felesége tréfásan panaszkodott egyik földvári barátnőjének, hogy férje nem akarta magával hozni Balatonföldvárra, ar­ra hivatkozva, hogy neki este hét órakor amúgyis Budapesten kell lennie. — Imre nem akart magával hozni. *— mondta a kegyelme« asszony — de Ián ragaszkodtam hozzá. Hát nem lett Í>olna kár, ha Budapesten maradok ebben a gyönyörű időben? Kevéssel egynegyedet után motor- kerékpáros csendőr robogott a siófoki fürdőtelepre. A siófok* mentők sofőr jét azonnal Saller Aladár községi fő orvoshoz küldte azzal, hogy menjenek a lepsényi országúira, mert egy miniszteriális úrral, akinek a nevét egyelőre nem tudja, súlyos szerencsétlenség történt. A mentőautó sofőrje. Varga Ferenc, tudta, hogy Saller Aladár a fürdő­telepen tartózkodik, a mentőautóval ezért egyenesen a fürdőtelepre robo­gott, felvette az orvost és elindulták Lepsény felé. A 103-as kilométerkő után követ­kező 250-es kőnél nagy fekete csukott autót találtak kereszibeállva az úton, nem messze tőle a bal árokban egy kisebb személyautó feküdt, féloldalt dőlve. Áz úttest mellett a pázsiton két véres test. Ezek voltak Vargha számvevőszéki elnökék. Kisebb cso­port állott körülöttük, azoknak az autóknak utasai, akik részben Buda­pestről, részben Siófok felől jövet előbb érkeztek oda, mint a mentő­autók. Első segélyben részesítették a sebe­sülteket. Egy Budapestről haladó autónak az utasa szigorló orvos volt, injekciókat adott a sebesülteknek. Sallér Aladár azonnal megállapítot­ta, hogy az asszony sérülései életveszélye­sek, állapota reménytelen. A férfi igen súlyos, erősen vérző sebeket szenvedett az arcán, de sérü­lései nem látszottak közvetlenül élet- veszélyeseknek. Ezért az asszonyt látta el először kötéssel, majd mind­kettőjüket beemelték a mentőautóba. Megindultak Székesfehérvár felé. Dr. Sallér ekkor már tudta, hogy a két sebesült Vargha Imre, a legfőbb ál­lami számvevőszék elnöke és fele­sége. Az elnök eszméleténél volt, fele­sége egy pillanatra sem tért magá­hoz. Nehezen lélegzett, nemsokára hörögni kezdett, mert légzőizmai bénulást szenvedtek. Beszéltünk a helyszínen az összes szemtanukkal. Beszéltünk a mentő- műtő sofőrjével, Vargha Ferenccel, úgyszintén a másik autó sofőrjével is. Hogyan történt a szerencsétlen­ség? Á beszélgetések adataiból a követ­kezőkben állapítottuk meg a szeren­csétlenség lefolyását: A miniszteri autó előtt haladt az AD 111. rendszámú Wanderer-kocsi, amely Galambos Dezső Feíeiiciek- tere 4. szám alatti textil kereskedő tulajdona. Lázár Rezső sofőr vezette, aki 23 éves. Ez az autó körülbelül negyven kilométeres sebességgel ha­ladt Budapest felé. Utána Vargháék autója jóval nagyobb sebességgel. Meg akarta előzni ä Wanderert. Ugy- látszik azonban, hogy túl közel ment hozzá, mert amikor a Wanderer hir­telen minden jelzés nélkül fékezett, majd megállóit, már nem tudta A székesfehérvári vámnál kiszen- vedett Vargha Imréné. Amikor a kórházba értek, előbb Vargha Imrét emelték ki. Ekkor így szólott: — Miért nem a feleségemet viszik be először a kórházba? Vagy neki talán már úgyis mindegy? Nem kapott feleletet. kikerülni, hanem hátulról bele* ' rohant. ‘ Körülbelül egy méter mély horpadás látszik a Wandereren. Az összeütkö­zés pillanatában Vargha Imre és fe­lesége a hátulsó ülésről előreesett, neki a sofőrülést az utasoktól elvá­lasztó falnak. Az üvegszilánkok összeszabdalták arcukat, de Varghá- né az elválasztófalt két részre osztó fémlécnek is nekiesett, mert koponya­alapi törést szenvedett. Halálát végül szívbénulás okozta. A sofőröknek nem történt bajuk. Beszéltem a Wanderer sofőrjével, Lázár Rezsővel. A következőket mon­dotta: — Meg akartam állni, hogy szétnéz* zek. Alighogy lefékeztem, óriási ütést éreztem, az autón. A következő pilla1 natban már az árokban voltam. Nagy* nehezen kikászolódtam a kocsiból é4 a másik autó sofőrjével kihúztuk ék Hogyan történt a katasztrófa? Budapest» ЛУЗУ» * SzOtTlhdt * julius t. X X Xt évfolyam * /47• szűnt.

Next

/
Thumbnails
Contents