Az Est, 1939. augusztus (30. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-01 / 173. szám

Budapest, 1УЗУ, * Kfidd * augusztus I. XXX. évfolyam Ara IQ [Mér /73• szám. Előfizetési ár: Жег hónapra . ....... 3 mi> HÁron, hónapra ...... . 7 pangó Egyes sxám ára fO fillér. Tatafon *145-559. *146-419 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JfATDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kladóhioatat9 VIl. kér., Rákóczi út 54, Jegypénztár, hirdetésieiéfize• tésii. utazásié, és könyoosztdly* VII,, Erzsébet körút 18-20, ÚJ HŐHULLÁM FENYEGET Világfoiitos három kérdésről nyilatkozik ma Chamberlain 1. Moszkva. 2. Danzig. 3. Tokió i valószínűség: szerint november 16-án választatni akar. Chamberlain mai bejelentései London, Július 31 Áz alsóház ma! ülésén a külügyi tárca költségvetésének keretében Dalton a munkáspárti ellenzék ne­vében nagyfontosságú külpolitikai vitát fog kezdeni, amelynek során Chamberlain miniszterelnök rész­letesen áttekinti a nemzetközi hely­zetet Beszédében a következő főbb kérdéseket érintheti: 1. A moszkvai háromhatalmi tárgyalások. Chamberlain bizonyára bejelenti, hogy nemsokára angol-francia-szov- jet katonai megbeszélések kezdőd­nek Moszkvában a létesítendő szer­ződés harcászati vonatkozásairól. Közölni fogja a Moszkvába küldendő angol bizottság névsorát is. Egyéb­ként a miniszterelnök nyilatkozatá­nak idevonatkozó része Sir William Seeds moszkvai angol nagykövet legújabb jelentésétől függ, amely még ma bármely pillanatban Lon­donba érlcezhetik. 2. Danzig. Chamberlain újból hangoztatni fog­ja Anglia eltökélt szándékát, hogy feltétlenül beváltja Lengyelország­nak adott ígéretét és semmi befolyást sem akar gyakorolni a varsói kor­mány elhatározására, amelynek ma­gatartásával teljesen meg van elé­gedve. 3. A tokiói angol-japán kerék­asztal-ó rtekezlet. amely egyelőre a legújabb' japán kö­vetelésen akadt fenn. Chamberlain nyilván hangoztatni fogja, hogy az Arita-Craigie- féle elő­zetes megállapodás nem jelenti azt, mintha Anglia módosítaná távol­keleti politikáját és főként hogy nem hajlandó a kínai nemzeti kor­mány valutájának támogatásáról le­mondani. A helyzetet gyökeresen megváltoztatta az amerikai kormány legújabb lépése, amelyre Chamber­lain ugyancsak célozni fog. Szerdán ismét külpolitikai kérdé­sek kerülnek szóba, amikor az alsó­házban a kormány beterjeszti a parlamentet elnapoló javas­latot és közli a nyári szünet tartamát. Valószínűleg Winston Churchill javasolni fogja, hogy a Ház legkésőbb augusztus végén ül­jön össze a nemzetközi helyzetre való , tekintettel. A javaslatot az egész el­lenzék pártolni fogja. Cham­berlain ragaszkodik ahhoz az állás­pontjához, hogy a kormányra kell bízni annak megítélését, hogy szük­ség Van-e a Ház soron kívüli 1 összehívására. Ugyancsak külpolitikai kérdések szerepelhetnek a Ház pénteki ülésén az elnapolás! indítványról való dön­téssel kapcsolatban. Az indítványo­zott szünet szokatlanul rövid lesz, legfeljebb két hónapig tarthat, mivel Chamberlain, ha a nemzetközi viszo­nyok megengedik, ősszel, minden London, július 31 (Az Est és a United Press tudósítójától) Politikai körök értesülése szerint Chamberlain miniszterelnök mai alsóházi beszédében részletesen ki fog terjeszkedni az angol külpolitika valamennyi kérdésére. Így nyilat­kozni fog a miniszterelnök a szovjet tárgyalásokról és a tokiói angol- japán megbeszélésekről is. Különös érdeklődéssel várják, hogy bejelenti a miniszterelnök az angol katonai küldöttség összetételét. A lapok diplomáciai levelezői Vaudon, Július 31 iMagyar Távirati Irodai Ma reggel kilenc órakor kezdődött meg 12.000 tengerésztartalékos és nyugdíjas jelentkezése a porths- mouthi hadikikötőben. A hét folya­ngyanis úgy értesülnek, hogy ez tisz­tán attól függ, hogyan fogadja Moszkva a katonai küldöttség azon­nali elküldésének bejelentését. Az erre vonatkozó választ ma délelőttre várják. A News Chronicle úgy érte­sült, hogy a katonai delegáció veze­tőinek személyét illetőleg meglepe­tésre van kilátás, mert a moszkvai megbeszélések hosszú lefolyása miatt a jelenlegi helyzet nem engedi meg. hogy kiemelkedő katonai egyéniség huzamosabb ideig távol legyen hi­vatalától. mán kezd gyülekezni a honvédelmi, flotta és a tartalékhajóhad 13Э egy­sége minden békeidők legnagyobb hadgyakorlatára, amelynek kezdete előtt, augusztus 9-én, VI. György király megszemléli az egybegyult egységeket. „Minden idők legnagyobb ftottagyakorlata“

Next

/
Thumbnails
Contents