Az Est, 1939. szeptember (30. évfolyam, 199-224. szám)

1939-09-01 / 199. szám

Ях Osztálysorsjáték teljes gyo pslistáfát RőzőífüR T EISfixetfsl árt Egg bénapra........................S pengt НЛгот hónapra ................7 peng* Egye* szám ára tO fillér. Tat.fo» *145-539, *|4И1» Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ЯКВОЙ /9Ю—1933 Sz.rk.tztésig 4* klaáihteatatz VIl. kér., Rákóczi út 34. Jegypénztár, к tretet éti., »tefiz., tési-, utazdzi4* kbnycotztályt üli., Erzsébet körút 14.20. London kiürítése ma megkezdődik Kondon, oá gusztus 31 (Az Est és a United Press tudósítójától) A ma reggeli lapok diplomáciai (És politikai munkatársainak tudó­sításaiból sem lehet még tiszta ké­pet alkotni a nemzetközi helyzet­ről. Míg ugyanis az egyik részen árnyalati j a v ul á s t vélnek látni a tetőfokára jutott feszült­ségben, addig a londoni diplomá­cia köreiben h a t á ro z о 11 pesz- szi in izmus észlelhető. A News € h r on i c l.e-ban .Vernon Bartlett hiteles érte­sülésre hivatkozva azt jelenti, hogy a lengyel kormány nem fogadta el a né­metbirodalmi. kancel­lárnak az angol kor­mány által Varsóba eljuttatott javasla­tait. 'Általában megállapítható, hogy a ma reggeli londoni sajtó óvatosan tartózkodik minden erősebb hang­tól és egyértelműig azt a véle­ményét fejezi ki, hogy a legkö­zelebbi, talán már döntő lépésnek Berlinből kell jönni. Minden lap megismétli az angol kormánynak eleve elfoglalt állás­pontját, hogy Anglia erő­szakra erőszakkal fog vá­laszolni és semmiféle nyomást nem hajlandó g у а к »­rolni Lengyelország-* ra, hogy rakenyszerítse. a német köve­telések elfogadására. A Daily Telegraph vezető cikkéből való ez a kitétel: »Ha a német kormány nem b i z i к ügyének jogosságában annyira, hogy azt pártat­lan ítélőszék döntése alá bocsássa és ha arra a végső következtetésre jut, hogy igényeit csak fegyveres erővel tudja érvé­nyesíteni, akkor joggal fogja kér­dezni az egész világ, hogy ki fele­lős, ha Európa katasztrófába sod­ródik és éppen úgy fog válaszolni erre a kérdésre, mint 1914-ben. Amíg Németország nem fbgadja el a pártatlan közvetítést vagy nem terjeszt elő olyan megfelelő javaslatot, amely alkalmas a vitás kérdések becsületes és tiszteletre­méltó szabályozására, addig az Angliával szövetséges államok nem szüntethetik meg, de nem is korlátozhatják óvatossági intézke­déseiket. Viszont amíg még a dip­lomáciai jegyzékváltás tart, addig van remény, hogy nem lesz há­ború«. Egyes lapok kiemelik, hogy a németbirodalmi kormány szem elöl látszik téveszteni azt a meg­dönthetetlen tényt, hogy Anglia és , Franciaország lekö­tötték magukat Lengyel­ország támogatása mellé és szavukat minden kö­rülmények közöttál- 1 a n i fogják. Anglia és a vele szövetkezett álla­mok ké.s.zek ugyan béké- sen tárgy alni, de nem haj­landók Lengyelországra nyomást gyakorolni. Fantasztikus intézkedések Londonban London, aagnsztas 31 (Magyar Távirati Iroda) Az angol fővárosban 120 egészen új rendszerű ásó- gép dolgozik éjjel-nappal a homokzsákok meg- töltésén. Megkezdték a fagyasztott vér gyűjtését is és sok önkéntes jelentkezett, aki felajánlotta vérét fagyasztás céljaira. A különböző intézetekből 700 vak ember jelentke­zett vezetőnek arra az időre, ha teljesen elsöté­títik a várost. A vakok az erősen kifejlett tájékozóképessé gük révén teljes biztonsággal tudnák ellátni ezt a szolgálatot. Majdnem elpusztult ma reggel a londoni védőballonok gáztartálya tLondon, augusztus 5 i mi acélhálózat léggömbjeinek álló* (Az Est és a United Press tudósítójától) I másán Hydcbrook kerületében a légvédel-1 ma reggel hat óvukor nagy roh»

Next

/
Thumbnails
Contents