Az Ojság, 1930 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-05 / 1. szám

ln /-z 4~ ‘ Ш 't-HUjérsrl ЬГ-tf,309 Butapest, 1930 / x Január 5 XI. évfolyant Szerkesztőség: VI., Ó-utca 12 NAGY IMRE VICCLAPJA j AZOSZERKESZTO- SÉG: GANEFPEST У1. KRACHTOGÓN-. TÉR 8. TELEK0HN' AUT. 222—14 ; 5 0 8 0 5 ,$ra 40 fillér Ausztriában 50 Gr. 1. szám Kiadóhivatal: VI., Ó-utca 1} I BEADOHIVATAL: JUDAPEST V. SEM- MITSE MSZAB АП- SДО-TÉR ti TELEKRAUS 222-14 tJj év a régi gondokkal. Uj re­mények a régi romjain és újévi cikkek a régi frázi­sokkal. Az egyik optimista: re­mélni kell. A másik nem hisz a sa­ját szavának se. Mit mondhat itt egy vicclap? Szilveszter van. Igyunk. Hányadik már a pohár, csak ötödik? Igyunk, ki tudja, med­dig ihatunk. A régi frázisok. De amit megiszunk, az legalább biztos. Befújja, a (benzin) kntat a hó 3 Opcionista népdal :с^спг:йппдсаарорпгэтпппстаррпзаодоаороорсо.' Politikai Szinnáí Talpig nurimto trriedrscH Istvánná? a címszerepben Te nem ismered G lJ| Egy gyáva isidé ulévi mleftmacholása Beijedt ellenzékiek és ) egyéb Hadik grófok hó­napok óta festik az ördö­göt a falra, hogy Gömbös Gyula diktátor akar lenni és üres óráiban diktatúrát készít elő. Hát nyájas pol­gár, ha ezt te feltételeznéd Gyuláról, akkor te nem is­mered Gyulát. Pro primo (di Rivera) ő maga is kijelentette, hogy esze ágában sincs dikta­túrát csinálni. De hát ez még sem volna megnyug­tató, mert ha ez az esze ágában sincs, lehetne eset­leg az esze tarsolyában, mi­velhogy most a világ min­den vezérkari századosa az esze tarsolyában hordja a diktatúrát. De pro secundo Gömbös nem. az az ember, aki el- rontója volna annak a sok jónak, amit a mai parla­menti forma nyújt. Ha itt diktatúra lenne, fel kel­lene oszlatni a mai par­lamentet és kampec lenne az ellenzéknek. Már pedig, nyájas polgár, ha feltété- - lezed Gyuláról, hogy elle­ne törne ennek a megma­radt kis politikai humor­nak is, akkor te nem is­mered Gyulát. Gyula nagyon jól tudja, hogy ez a mai ellenzék úgy kell itt, mint a falat ke­nyér, már pedig a- falat kenyér ugyancsak kell. Az egész politikái életnek nem volna színe, ha a parla­menti üléseken Esztergá­lyos János nem kérné már korán reggel a tanácskozó­képesség . megállapítását, ha Podmaniczky báró nem tudna mőricozni, ha P,as­say nem tartaná a magas és Friedrich az alacsony -nívóig ha Gaa! Gaszisnr nem ostorozhatná a bürök* ráciát és Meskó egy másik- viccel ne vágna vissza ne­ki, ha Propper Sándor az oln 5k napi rend i vi táj á vn 1 szemben nem Ir.dR - mym .. ná, hogy a munkanélküli-' séget tűzzék ki tárgyalás­ra, ha Fábián nem inter­pellálhatna a hadifoglyok­ról és Györki nem mond- ( hatná el naponta Jnisszbr, \ hogy Scitovszky mondjon le. Ha azt hiszed, nyájas polgár, hogy Gyulának nincs érzéke az efajta hu­mor iránt, akkor te nem ismered Gyulát. És végül, oh nyájas pol­gár, ha te azt hiszed, hogy az alkotás és a lázas mun­ka szeretekétől áthatott Gyula feleslegas munkát csinál és olyasminek a megvalósítására vállalko­zik, ami már megvan, ak- . kor, öli nyájas polgár, te nem ismered Gyulát. Érnek-e valamit a Jtx év első fú vicce 1 tollár megbetegszik és helyette a feleségének- kell megtartani az órát. Mikor önagysága belép a tanterembe, a táblára ez ran felírva: „Én tudok a legjobban csókolni Nagy megrökönyödés és vizsgádat, hogy ki irta fel ezt e mkmerösé- get. Nem jelentkezik senki. — Már pedig addig nem megyünk el, mig meg nem tudom, hogy ezt ki irta ide, — mondja, a tanárnő. ) Végül is nincs más hátra,. Mопека jelentkezik, hogy ö irta. —- óra után bejössz a tanári, szobába. — Igenis. Móricka óra. után bemegy a tanári szobáiba és ott van vagy egy fél­óráig. A többi gyerekek izgatottan várják az ajtónál, ahol végre Móricka jdhevülten, pirosán, izgatottan megjelenik. — Nos, nos, mi volt? — rohanják meg a pajtások. — Gyerekek, én csak annyit mondok, — mondja Móricka — egy jó . h'detésnek mindig megvan az eredménye. A Bölcs Rabi véleménye ban az újévi gratulációk ? Kohn újévkor a következő névjegyet küldi konkurensé­nek, Grünnek: Mire a következő névkártyát kapja Grüntól: * * а I 4 I TE BELÉD iS! вгйп Adolf

Next

/
Thumbnails
Contents