Az Ujság, 1912. március (10. évfolyam, 67-78. szám)

1912-03-21 / 69. szám

16 semmire sem viszi, a fia nem engedett. Es mégis, már tiz éves korában egy Beethoven és egy Mozart konczertet játszott zenekarkisérettel. Az anyja nagyon vigyázott rá és mint zongoraművészt alig engedte szerepelni. Inkább mint komponistát és ha zongorázott is a nyilvánosság előtt, akkor is a saját szerzeményét. * Az Operaházban holnap, csütörtökön, Lohengrin kerül színre Hafgten-Waag Lilly asszony vendégfellépé­sével. A művésznő Elzát énekli, a mely a kiváló Wagner- cnekesnőnek Bayreuthban többször előadott egyik leg­jobb szerepe. Ortrudot Haselbeck Olga, Lohengrint Anthes megbetegedése folytán Balta Károly, Telramundot Takáts Mihály, a királyt Ney B., a hirdetőt Várady S., a lova­gokat Pichler, Kertész, Kárpát és Ádám éneklik. Vezényel Ábrányi Emil karmester, rendező Alszeghy Kálmán fő­rendező. Az előadást hét órakor kezdik. (Évi bérlet 51. szám.) Pénteken ifjúsági előadás lesz (a 14-ik a mostani idényben). Színre kerül Humperdinck Jancsi és Juliskája. Jancsi szerepét Háber Gyöngyike énekli, ez alkalommal először. A többi szereplő Payer, N. Válent, R. Berts, Marschalkó és Várady Sándor lesz. A dalmű után ■Coppelia ballet kerül színre Nirschy Emilia, Koos M., Smeraldi, Brada és Pini fellépésével a főszerepekben. Az előadást hat órakor kezdik. (Bérletszünet 18. szám, olcsó helyárak.) i * Hangversenyek. A filharmonikusok márczius 27-ik Beethoven-estély ín előadják a Coriolgn-nyitányt és egyes részeket a Prometheus hallétből. Ez utóbbiban előfordul az Eroica-szimfónia utolsó tétele variácziós témájának ősalakja. Az est befejező száma a IX. szimfónia, melyben a magánszólamokat M. Medek Anna, N. Válent Vilma, Székelyhidy Ferencz dr., Takáts Mihály és Venczell Béla operaházi tagok éneklik, 'a karrészeket pedig a Magyar Nők Karének-Egyesülete és a Budapesti Karének-Egye­sület látják cl. Hétfőn, 25-ikén, mely ünnepnapra esik, délután y,4 órakor nyilvános főpróba lesz, melyen az egész műsort előadják mérsékelt árak mellett. Jegyek mind a két előadásra Rózsavölgyinél kaphatók. A Thornán—Szigeti—Vikár-trió e hónap 11-re hir­detett hangversenyét e hónap 21-re halasztotta. A jegyek megtartják érvényüket. A hangversenyen Haris Ervin, a kitűnő hegedűművész is közreműködik. A Zeneakadémia igazgatósága holnap, csütörtökön, este i/28 órakor zenekari hangversenyt rendez az intézet nagy hangversenytermében. * A Népopera hangversenyei. A Wiener Konzert­verein zenekara illusztris dirigense, Löwe Ferdinand vezetése alatt e hó 23-1 kán tartja hangversenyét a Nép­operában. Dohnányi Ernő előadja Beethoven G-dur hangversenyét. Az est koronája a IX. szimfónia lesz, melyet Förstel Gertrud, Leisner Emmy, Ritter József • és Mayr Richárd, továbbá a bécsi Singverein 350 tagból álló vegwskarának közreműködésével adnak elő. A Beethoveff müveiből összeállított este után vasárnap Wagner emlékének hódol a kev művészi testület, a Farsiralból adván elő részleteket. Schalk Ferencz karnagy vezetése mellett. * Színtársulatok állomáshelyei. A vidéki szintársu­latok legújabban a követkéző helyeken állomásoznak: Almássy Endre Szegeden, Erdélyi Miklós Nagyváradon, Fehér Károly Vulkánon, Fehér Vilmos Mezőberényben, Füredi Béla Pécsett, Halász Alfréd Szekszárdon, Heves Béla Szatmárott, Hidvéghy Ernő Csurgón, Kis Árpád Szászvároson, Komjáthy János Kassán, Kövesi Albert Gjvidéken, Könyves Jenő stagione társulatával Sziget­váron, Krasznai Ernő Pankotán, Krecsányi Ignáez Temes­váron, Krérner Sándor Szabadkán, Lászlóé V. Bódog Kapuváron, Mariházy Miklós Kecskeméten, Márffy Károly dr. Lőcsén, Mezei Béla Lúgoson, Mezei Kálmán Őzdon, Miklósi Gábor Békéscsabán, Molnár Gyula Körmenden, Neményi Lipót Nagykárolyban, Palágyi Lajos Miskolczon, Patek Béla dr. Győrött, Polgár Károly Pozsonyban, Rajcsányi István Bánffyhunyadon, Ráez Dezső Selmecz- bányán, Sajó Vilmos Pribón, Szabados László Nyírbátor­ban, Szabó Ferencz Nyitrán, Szálkái Lajos Székesfehér­váron, Szendrei Mihály Aradon, Szilágyi Dezső Székely­udvarhelyen, Thury Elemér Sopronban, Tompa Kálmán Oyergyószentmiklóson, Zilahy Gyula Debreczenben. A mai előadások: M. kir. Operaház: Lohengrin. (L Henrik: Ney. Lohengrin; Balta, Elza: Hafgren Waag, Gottfried her­ezeg: Almási S., Tclramund: Takáts, Ortrud: Hasel­beck 0., a király hirdetője: Várady.) Kezdete 7 órakor. Nemzeti Színház: A czárnő. (A czámő: P. Már­kus E., Soltikoff: Gál, Cserny: Beregi, Roncourt: Odry, Ronszky: Pethes, Kasumovszky: Rajnai, Mala- kofí: Sugár, Dimcff báró: Hajdú, Jasikoff gróf: Ga- ramszeghy, Jasikoff grófnő: Várady A., Marie: Rákos A.) Kezdete fél 8 órakor. Népopera: Forradalmi szerelem. (A király: Németh, Cőurtroy márki: Mátrai, Blanchefleure: Bazilidesz M., a kanczellár: Fehér, Brayole: Andor, Cleo: Legárd A., Fa vart: Szántó, Doris: Andrej ka M.) Kezdete %8 órakor. * Vígszínház: Csitri. (Maurice Delanoy: Hegedűs, Colette: Varsányi I., Nancy V.: Mészáros G., Simo- neau: Szerémy, a plébános: Vendrey, Aloide: Tanay, Aglaé: Haraszthy H., Hortense: Rónaszékyné, Pierre: Körmendy, Vergnaud: ifj. Ditrói, Leonie: Kende P., Suberville asszony: Komlóssy I.) Kezdete fél 8 órakor. Magyar Színház: A rablólovag. (Ferencz gróf: Törzs, László gróf: Sebestyén, Emma grófnő: Haraszti M„ Mihály gróf: Réthey, Margit grófnő: Forrai R„ Stefi gróf: Z. -Molnár, Anna: Gombaszögi Fr., Kürt: Bállá.) Kezdete Jól 8 órakor. Király-Színház : Leányvásár. (Harrison: Boross, Harrisonné: Erdei B., Lucy: Petráss Sári, Rottenberg gróf: Latabár, Fritz: Rátkai, Higgles: Király, Bessyi Fedák S., Sam: Dévényi.) Kezdete fél 8 órakor. Budapesti Színház : Bál az udvarnál. Kezdete fél 8 órakor. Uránia : Az Országos Szinmüvészeti Akadémia elő­adása. Kezdete fél 8 órakor; AZ TTJSAG TUDOMÁNY. IRODALOM. (-) A Néprajzi Társaság estélye."'Jól sikerült estélyt rendezett ma a Magyar Néprajzi Társa­ság a Nemzeti Muzeum dísztermében-^ Szálay Imre elnök melegen üdvözölte a nagy számban megjelent előkelő közönséget, majd Lambrecht Kálmán a népies magyar malmok ijfprajzi tanul­mányozásában elért eredményeinek egy részét mutatta be. A második előadó Roheim Géza volt, a ki a másvilág fogalmának eredetét fejtegette. Az ősember egyszerűen elhagyta halottait és uj hazát keresett magának. A kultúra haladtával ezt a szokást felváltja a halottüzés szertartása és az elűzött lelkek számára a természet-mythológia szolgál kész másvilággal —• ez ^természet szelle­meinek birodalma, tündérország. Az álomképek, a melyekben a halott megjelent, lassanként el­maradnak, ezt a mythosz úgy magyarázza, hogy a lélek bizonyára olyan helyre távozott, a honnan nem tud visszatérni. Iyülön istenségeket találnak ki, a kik lelket a másvilágba vezetik; visszafelé ezek nem segítik a lelket és igy nem tud megbir­kózni az ut nehézségeivel. Mindkét előadást a megjelent. nagyszámú közönség lelkes tapssal ho­norálta. (-) Grosschmid-emlékkönyv. Grosschmid Béni budapesti egyetemi professzor jogtanári működé­sének harminczadik évfordulójára tanítványai em­lékkönyvet szerkesztettek, mely a minap jelent meg a könyvpiaczon. A 48 ivre terjedő vaskos kötet 27 tanulmányt tartalmaz a magánjog és a vele rokon tudományok köréből. A könyv Rényi Károly bizománya; ára 20 korona. (-) A Nemzeti Irodalmi Társaság szépirodalmi osz­tálya e hó 21-ikén, csütörtökön, este V28 órakor a Magyar Tanítók Otthonában (IX., Kinizsi-utcza 16.) székfoglaló ülést tart. Tárgy: Nyáry Albert báró: A hegedű. Bekey Imre Gábor: Ifjúságom. Gegus Dániel: Költemények. Kuharszky László: Húsvéti tojásolp (-) A Galilei Kör történelmi cziklusa. A Galilei Kör márczius és április hónapokban négy részből álló történelmi eziklust rendez. Ez előadássorozat czélja, az iskolás tör­ténetírás jelszavas szempontjai helyett rámutatni a gaz­dasági erők történetformáló szerepére, az egyének törté­netéről a tömegek történetére irányitani a közfigyelmet. Az első előadást e hó 22-ikén, pénteken, este- félnyolez órakor Szende Pál dr. tartja a régi országháza nagytermé­ben Szent István alkotmánya czimmel. A további elő­adások a következők : Pogány JiVeef : Dózsa György és a magyar jobbágyság ; Ágoston Péter: A magyar bir- totauisztokráczia kialakulása, Jászi Oszkár: A magyar nemzeti állam kialakulása. (-) A betegápolásról újabban két becses füzet jelent meg Vay-Ibrányi Alice-tól, a Magyar Vöröskereszt ápoló­nőinek főnökasszonyától. A kisebbik füzet a betegápolás­ról szól s kivált a leányokat és anyákat érdekli. Ä másik Német és angol ápolónők czim alatt Miskolczon, Ferenczi B. kiadásában jelent meg, és az érdemes szerzőnek német és angol helyszíni tanulmányait tartalmazza. A tanul­mányokat helyes rövidségükön kívül a világos és szinte érdekfeszitö leírás ajánlja. A szerzőnő, a ki e kiváló női munkakörben sok szolgálatot tett s nálunk bátran a betegápolási ügy vezetőjének tekinthető, Drezda, Kiel, London és Becs intézeteit ismerteti, de különös részle­tességgel foglakozik több angol intézettel is, a melyeknek ügyvitelét és kezelését egészen gyakorlati módon Írja meg, hozzácsatolván az angol ápolónők 1910. évi gyűlé­sének rövid anyagát is. A 104 lapra terjedő füzet szinte mintája lehet annak, miképpen kell a hazai érdekeltek részére a külföldön tapasztalt tényeket úgy feldolgozni, hogy azt mindenki fáradság nélkül és haszonnal el is olvashassa. A ki hashajtók használatára van utalva, gyakran nemcsak sikertelenül pró­bálja a sok lármával dicsért különböző hashajtó készítményeket, hanem sokszor újabb bajokat is szerez általuk. Ezért különösen fontos a hasbajtószereknek gon­dos és 'óvatos kiválasztása. A székesfővá­rosi Szent Rókus-közkórház főorvosai már egy emberöltővel ezelőtt megállapították, hogy a temészetes Fes*encz József - keserüviz rendkívül kedvező vegyalkat- részeinél fogva nemcsak könnyen bevéhétő, hanem a többi keserű-gyógyvizekhez ké­pest kisebb mennyiség bevétele után még rövidebb idő alatt hoz kedvező eredményt, mint azok. Ezért mint igen hatásos has­hajtót a Ferencz József-vizet kiválóan ajánlják. Az olyan helyeken, .a hol az ás­ványvíz-kereskedésekben valódi Ferencz József-keserüviz nincs raktáron, legjobb a rendelést egyenesen a Ferencz József-for- rások szétküldési-igazgatóságához Buda­pestre intézni. * % Csütörtök, 1912. márczius 21. FŐVÁROS. (A központi vásárcsarnok.) A központi vásár­csarnok talán a legdíszesebb vásárcsarnoka a vi­lágnak, de rendeltetésének nem felel meg. A köz­ponti vásárcsarnok a helyett, hogy a nagykeres­kedelem otthona lenne, a kis ólelmiszerkereskedők tanyája lett. Nagy baja a vásárcsarnoknak a többi közt az is, hogy nincs elegendő vasúti vágánya, úgy hogy a tömegárut be sem lehet hozni a csar­nokba. A közélelmezési ügyosztály azt javasolta, hogy a síneket és rakodókat 181.000 korona költ­séggel bővítsék ki. A-vásárcsarnoki bizottság ma ehhez hozzájárult. Ez alkalommal Radoczá János felvetette az eszmét, nem volna-e itt az ideje annak, hogy a központi vásárcsarnokot kibővít­sék. Folkusházy Lafos tanácsnok azt válaszolta, hogy az ügyosztály rég foglalkozik e kérdéssel, a melyet úgy szeretne megoldani, hogy a központi vásárcsarnokból teljesen kitelepítené a nagykeres­kedelmet s ennek uj hajlékot emelne. A vásár- csarnoki vasúti személyzet fentartásákoz a város eddig 10.000 koronával járult. A kereskedelmi miniszter most 17.000 koronát kér.' Az ügyosztály javaslatára a bizottság ezt az összeget is meg­szavazta. (Hütő kocsik bérlete.) A város élelmiszer,ek szállítására eddig 12 tóitőkocsit bérelt. A bérletet most meghosszabbították. Ezek közül négyet nagy husimportőröknek adtak albérletbe. A vásár- csarnoki bizottság az ügyosztály e tárgyban tett javaslatát már elfogadta. (A Szent Gellért-kórház kibővítése.) A köz­gyűlés annak idején elhatározta, hogy a Szent Gellért-kórház területén három barakkot állítanák fel 50—50 ágygyal. A belügyminiszter a közgyűlése határozatát jóváhagyta. (Áthelyezések.) A polgármester Gergely Sándor főjegyzőt a III. kerületi elöljáróság vezetésével bízta meg és Kintzly Pál dr. tanácsjegyzőt %X. kér. elöljáróságból a VIII. kerületi elöljárósághoz helyezte át. Minthogy Kintzly Pál dr. a, X. kerület­ben anyakönyvi működést is fejt H, uj hivatalát csak akkor foglalhatja el, ha az anyakönyvi hiva­talban való helyettesítéséről gondoskodás törté­nik. A mig ez bekövetkezik, a polgármester ideig­lenesen Havass István dr. tanácsjegyzőt osztotta be a VIII. kér. elöljárósághoz. (Tornaudvarok az iskolában.) A tanács nagy súlyt helyez arra, hogy az iskolás gyerekek a torna- és szabadgyakorlatokat, a mennyire az időjárás és a helyi viszonyok megengedik, az iskolaépület udvarában, szabadban végezzék, hogy a gyerekek a friss levegőben végzett testmozgás jótékony hatását élvezzék. A főváros iskolái nagyobbrészt elég tágas és terjedelmes udvarokkal' bírnak, a melyek alkalmasok arra, hogy bennük á torna-' órákat megtarthassák. Gátló körülmény azonban az udvarok rendezetlensége és ezért felhívta a ta­nács az összes iskolák igazgatóit, hogy intézetük udvarát használható állapotba helyezzék és rend­ben tartsák. A mennyiben az udvarok rendezése a házi erővel nem volna elvégezhető vagy tetemesebb költséggel járna, az igazgató köteles jelentést tenni a tanácsnak és megjelölni a rendezés módját és költségeit. (Orvosi kinevezés.) A főpolgármester Megele Ödön dr.-t a dunabalparti közkórházakhoz segédorvossá ne­vezte ki. * KÉPZŐMŰVÉSZET. ** Svédország Velenczében. Csak a minap irtuk meg, hogy Francziaország külön paviliont építtetett művészete számára a velenczei nemzet­közi kiállítás területén. Most arról értesülünk,, hogy a tél folyamán Svédország is külön pavillont állít­tatott. A svéd pavillont Boberg Ferdinand, stock­holmi építész tervezte és kicsiny terjedelmű, de igen elegáns és kellemes épület. Többek között Boberg Anna, jeles svéd festőnek, az építész fele­ségének lesz benne megnyitóul gyűjteményes ki­állítása. ** A Műcsarnokétól. Az Országos Magyar Képző- művészeti Társulat igazgatósága és gazdasági bizottsága e hó 22-ikén, pénteken, délután %6 órakor a Műcsarnok­ban Jendrassik Jenő festőművész, helyettes-igazgató és Kokner Adolf dr. udvari tanácsos, a gazdasági bizottság helyettes előadójának vezetésével együttes ülést tart. Ezen az ülésen tárgyalják az 1911. évi zárszámadásokat, és megállapítják az 1912. évi költségvetést. Együttes ülés után az igazgatóság külön ülésezik.

Next

/
Thumbnails
Contents