Parvus, Alexander: Állam, ipar, szocializmus (Budapest, 1924)

I. FEJEZET. Korunk szociális problémája. 1. Termelés és fogyasztás a kapitalista társadalomban. Fogyatékos termelés föllendülés idején. — Tőkefölhalmozás és a termelés zavarai. — Túltermelés. — Uj piacok szerzése és a gyarmatok. — Társadalmi szükséglet és a tőkés árupiac. — Uj használati cikkek meghonositása. — A termelés válto­zásai és az árupiac. — A tőkés és a fogyasztó. A szocializmus már régen nem a nyomorgók és szii- kölködők problémája, hanem a termelés és a kultúra fej­lődésének égető szükséglete. A XIX. század története azt bizonyitja, hogy korunk gazdasági és szellemi fejlődésének szükségszerű előz­ménye volt a tulajdon és az ember megkötöttségének föl­szabadítása a hűbéri hatalom alól és a parlamentáris állam létesítése polgári jogszabályaival. A kapitalista fej­lődés egy évszázada után azonban, amely idő alatt a ter­melési viszonyok és a társadalmi együttélés gazdasági föltételei jobban megváltoztak, mint azelőtt egy ezredév folyamán, a birtokrendszer és az államforma immár me­gint csak akadályai a társadalom fejlődésének. A tőke által életre keltett társadalmi erők a társa­dalmi viszonyok uj rendjét követelik. Ez a követelés nemcsak gazdasági válságok idején hangzik föl parancsolón, de az ipari föllendülések idején is. A XX. századot bevezető forrongások különös élesség­gel juttatják ezt kifejezésre. Gazdasági válságok idején az 'áruk kelendőségének hiánya okoz bajt, föllendülés idején viszont csakhamar számolni kell a termelés hiányaival. Pótmüszakok ellenére hiány van munkaerőben, a szénbányák és vashámorok 3 í*

Next

/
Thumbnails
Contents