Alföldi Iparlap, 1889 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1889-01-01 / 1. szám

mmmmm VI7T'ik évfolyam. 1889. v c fni$ Wíül lé 1-ső szám. JlJf v. ■ ■ J ,/y Szeged, január 1-én. Előfizetési föltételek: helyben, házhoz hor­dással vagy vidékre posta utján. Negyed évre . 1 frt. Fél évre . . . 3 frt. Egész, évre . . 4 frt. Egyes szám ára 8 kr. Kapható a kiadóhivatalban. ALFÖLDI IPARLAP. A SZEGEDI S TÖBB HAZAI IFARTESTŰLET ÉS IFJÚSÁGI EGYLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ' JELIGE: MUNKA ÉS TUDOMÁNY. Hirdetések 16-od oldal . . 1.— 8-ad „ . . 2.— 4-ed „ . . 3. Fél „ . . jjr­A 4 hasábos petit­sor ára soronként 4 kr. Bélyegdij mindenkor 30 kr. Szerkesztői iroda: Felelős szerkesztő Bakay Nándor. Kiadóhivatal: Templom-tér, 8-ik szám, a „Szegedi Ipartestület“ háza, hova a kéziratok küldendők. Főmunkatárs: Babos Elek. Engel Adolf könyv- és könyomdája, hova az előfizetési pénzek küldendők. Igazságot és világosságot kérünk! Tehát elérkezett az időpont, hogy az országos iparos-szövetség eszméje és czéljai körül csoportosult iparos polgárok ezrei próbáját adják azon nagykorú alkotmányos közérzületüknek, a melylyel nehéz ügyük­ben eddig is mindazon köztekintetek iránt viseltettek, a mit a józan, eszes polgárnak mindig szeme előtt kell tartania. Erre nézve most következnek el a legfőbb megpróbáltatás napjai. Alább egy a köznyilvánosságnak szánt emlék­iratot vesznek — e lapok utján — az országos ipa­ros-szövetség tagjai, a mely emlékirat az országos iparos-szövetség eddigi legfőbb pártfogójához, nagy- méltóságu báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter úrhoz van intézve, s a mely emlékirat — külön lenyo­matban — megküldetett a képviselöház és a kormány több tagjainak is. Ezen emlékiratban összegezve vannak mindazon irományok és okmányok, a melyeknek egy részük az ellenünk készülődő országos iparegyesülettel ezen előre láthatólag kitörendő válság esetére visszatartat­tak. Ezen okmányok elsőinek' egyikéből, t. i. a bécsi cs. kir. hadügyminisztériumnak hozzánk intézett első leveléből világosan kitűnik, hogy a cs. kir. hadügy­minisztérium egyrészt soha nem volt még komolyan elhatározva arra nézve, hogy a közöshadseregi ruhá­zatok szállítására nézve fönnálló jelenlegi rendszerrel szakitson; de az is kitűnik, hogy erre a delegácziók által sarkaltatott és sarkaltatik. S hogy a delegácziók ezen eljárásának támoga­tására szövetségünk mennyi támpontot nyújtott, ezt nem illenék nekünk érintenünk, hahogy egy másik országos testület, az országos iparegyesület az ő ellenkező, lenéző, gúnyolódó modorával azon nézetnek nem szolgált volna támaszul, a mely az ország kézmü- ipárosainak érdeke ellenében áll. Hisz csak legközelebb is szövetségünk „szegedi­nek neveztetik egyik nagy ellenzéki lap által. Ezen emlékiratra nem lett volna szükségünk, ha a fővárosi sajtóirodalom terén az ez által keresve ke­resett napi botrányok iránti hírlapírói figyelem köré­ben szövetségünk ügyei kellő méltatásra találtak volna. Ezen emlékiratra nem lett volna szükségünk, hogy ha a szövetségünk egyik fővárosi vezetője által megkeresett némely fővárosi napilap soronként 2 fo­rintot nem kér a mi közleményeink fölvételéért. Tehát a midőn látjuk, hogy azon egyesület, a mely hivatva lett volna ezen ügyet fölkarolni, kész azt a sárba tiporni, s a magyar közvélemény hófehér palástba öltözött nagyszavu erkölcsbiráinak köpenyege alól a megfizetés lólába lóg ki, kénytelenek vagyunk harczba menni az ilyen közérdekű (?) egyesülettel s az ilyen erkölcsbirákkal. S hogy ezen harczot még mindig a mérsékelt modor által megkövetelt törvényes utón küzdjük és azon is fogjuk folytatni, ezt ne tulajdonítsák ellenfe­leink az ő köztekintetet nem érdemlő képzelt hatalmuk­nak, hanem azon körülménynek, hogy nemes küzdel­münk modorával nem akarjuk az ügy magasan álló barátait visszatartóvá tenni. Mire nézve iparos barátainkhoz, az országos iparos-szövetség tagjaihoz ezúttal azon jelszavunk van : Összetartás! Kitartás ! Nyugodt vér! Önmérsék­let és ügybuzgóság! Nekünk most létesítenünk és szerveznünk kell a közvállalkozó egyesülést a börnemü szállítmányok el- nyerhetésére nézve oly alakban, hogy ez ellen semmi jogos kifogás ne lehessen. Ha ez meg lesz, úgy győzni fogunk. De történjék bármi, az országos iparos-szövetség eszméjét, elvét és végleges megalkotását nem szabad elejtenünk, ha csak alá nem akarjuk irni Magyarország kézmü-iparosainak végrendeletét s az országos ipar­egyesület által alkotandó konzorczlium — mostani nagy- vállalkozók — kegyelemmorzsáját nem akarjuk Ézsau örökségeként elfogadni. Mielőtt bezárnám jelen soraimat, szabadságot veszek még magamnak arra nézve, hogy megérintsem, miszerint most a főváros iparosain van a sor, hogy lapunk egy más helyén a „Budapesti Hírlap“-ból át­vett és a főváros egyik derék gyakorló iparosa, Csepreghy János ur tollából folyt czikk értelmében ítéljenek és tegyenek. A mely szerint fönt a fővárosi sajtó ellen mon­dott ítéletem a nevezett lapot nem is illetheti. Mind e mellett ne támaszkodjunk mi kézmü ipa­rosok a fővárosi napilapokra, hanem társuk fönn to­vábbra is ezen szerény közlönyünket, az „Alföldi Iparlap M-ot. Egészben tehát itt az ideje, hogy sorakozzunk az 1884-ik évi XVII. t.-cz. értelmében alkotott testületek által ezen lap és az országos iparos-szövetség körül. Bakay Nándor, az „Alf. Iparlap“ szerkesztője. Emlékirat Nagymeltóságu báró Fejérváry Géza m. kir. honvédelmi Miniszter úrhoz. (Az országos iparos-szövetség és az ennek keretében alkotandó közvállalkozó egyesülések tárgyában.) Nagyméltóságu Miniszter Ur ! Kegyelmes Uram ! Jelen alázatos emlékiratommal a midőn az országos iparos-szövetség nevében bátor vagyok Nagyméltóságodhoz járulni, engedje meg Nagyméltóságod, hogy a cs. kir. közös hadsereg ruházati tárgyainak szállitása érdemében ki­írandó legközelebbi versenytárgyalásnál, különösen a bőr- nemü iparczikkek elkészithetésére irányzott szövetségi tö­rekvéseink iránt tanúsított eddigi magas pártfogásáért há­lás köszönetünket nyilvánítva, ezen magas és kegyes párt­fogást szövetségünk részére továbbra is a szokott alázattal és tisztelettel kikérjük. A mely kérelmünk támogatására és az országos iparos-szövetség álláspontjának bővebb földerí­tésére nézve vagyok bátor a következő fölterjesztést tenni:

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents