Aluminium, 1953 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1953-01-01 / 1. szám

S' ALUMINIUM AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI > * Ég kohászati egyesület, fémkohászati szakosztálya -* ÉS A FÉMIPARI KUTATÓ INTÉZET -FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ : VAJ К PÉTER SZERKESZTŐ : DR. DOBOS GYÖRGY FELELŐS KIADÓ : S O L T. S ANDOR SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, V., SZALAY-U. 4 TELEFON: 129-696 V -f Alu minium;- i . Gyenesné dr. Holló ‘Mária: Alumíniumötvözetek vizsgálata feszültség; a alatti korrózió módszerével ................................... ... ...... 1 K öves Elemér: Könnyüfémlemezek és' -szalagok hldéghVngérfesének szúrásterve ........... ................................... ... .... ,....... .......... 11 I i. - ' , . , ‘ ' ■ • * \ Dr. Domony Anitas: Üj alumínium előállítási éljárás kisüzemi meg­valósítása .. ............ ................:.......... .................... ...........................■ 18 G aray László; a Fémkohászati Szakosztály titkára 1 beszámolója 21 Hírek ...........' ..... '.... .....- ..... ..... .................._____ ' ........... :.. . -22 • ' '• 1 - : : > ' ' ' .. ; Különlenyomat a Kohászati Lápok 1953. évi január hó 1,0-i számából ■ í , KIADJA A NEHÉZIPARI KÖNYV-, ÉS f О L Y 6 IR AT КД A D Ó VÁLLALAT Kiadóhivatal: Budapest, Vv, Nagy Sándor-atca 6 •— Telefon : .111-091 ■Megjelenik havonta'-- Előfizetési díj egyesületi tagok részére egy évre 24.— Ft, egyes példányok ára 2.50 Ft 15491/1.1)02 - Kévai-nyomda Budapest V, Vadáei-utba 15— Felelés verető: Nyáry Dezsű ■>

Next

/
Thumbnails
Contents