Auto-Traktor, 1933 (4. évfolyam, 9-12. szám)

1933-09-01 / 9. szám

r I AUTO-TRAKTOR MOTORIZM US, TOURIZM US, FUVAROZÁS, ÚTÜGYEK, AVIATIKA ÉS VIZIMOTORSPORT A FOLYÓIRAT MEGJELENIK HAVONTA. Előfizetési ára egy évre 2 pengő. Egyes szám ára 16 fillér. Felelős szerkesztő és felelős kiadó WEILER ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal Redaction & Administration Budapest, IX., Lónyay-utca 18/A. Telefon: 85-3-96 Sir Stenson Cooke kitüntetése A Kormányzó Űr ŐfÖméltó­sága Sir Stenson Cookenak, az Angol Automobile Associa­tion ügyvezető főtitkárának, a magyar idegenforgalom fellendítése terén szerzett ér­demeinek elismeréséül a II. osztályú érdemkeresztet ado­mányozta a csillaggal. Olvasóinknak nem kell Sir Stensont :és a vezetése alatt álló hatalmas egyesületet be­mutatunk, mert hiszen hasáb­jainkon ismételten foglalkoz­tunk ezzel a tökéletesen ki­épített és kifogástalanul mű­ködő hatalmas szervezettel, melynek megteremtése Sir Stenson nevéhez fűződik és inely a világ összes autósai­nak szemében valóságos foga­lommá vált. Kevésbbé ismertek azonban azok a megbecsülhetetlen szolgálatok, melyeket Sir Stenson a magyar autós- turisztika ügyének tett. Országunk iránt őszinte rokonszenvvel viseltetik, me­lyet minden kínálkozó alka­lommal kifejezésre juttat. A magyar autósidegenfor­galom érdekeit mindenkor a legnagyobb jóindulattal és megértéssel karolta fel és a Magyar Touring Clubnak ide­vágó javaslatai és kívánságai nála kivétel nélkül lelkes, ön­zetlen és erényes támogatásra találtak. Segítségével a legelterjed­tebb autós folyóiratokban ter­jedelmes illusztrált cikkeket sikerült elhelyeznünk hazánk­ról és fővárosunkról, az A. A kitűnő turisztikai kiadványai pedig mindig kellő terjede­lemben és megfelelő helyen foglalkoznak autós turisztikai viszonyainkkal. Ugyancsak Sir Stensonnek köszönhetjük, hogy az Alliance Internationale de Tourisme, a Magyar Touring Clubot a szo­kásos 3 évi tagsági ciklus le­telte előtt hívta meg igazga­tóságába és így á magyar idegenforgalmi érdekeket kép­az angol Automobile Association vezértitkára, akinek a Kormányzó úr érdemei elismeréséül a II. osztályú érdem­keresztet a csillaggal adományozta. I Comme reconnaissance des services précieux rendus au tourisma automobiliste en general et célúi de la Hongrie en particulier Son Altesse le Rég ent a conféré ä Sir Stenson Cooke, Secrétaire Général de l’A. A. la Croix de Mérite II. classe avec la plaque. viselethez juttatta a világ leg­nagyobb autósforgalmi szerve­zetének legfelső intéző szer­vében. A legnagyobb és legmara­dandóbb szolgálatot azonban Sir Stenson a magyar autós­idegenforgalomnak a transz­kontinentális út kérdésében tette, melynek kezdeményezése elválaszthatatlanul összefor­rott az ő nevével. Az ő határozott és megalku­vást nem ismerő állásfoglalá­sának köszönhetjük elsősorban, hogy a jövőbeni hemzetközi autósforgalom ezen főerének vonalvezetését illetőleg más­irányú nagy szívóssággal for­szírozott törekvésekkel szem­ben az Alliance Internationale de Tourisme teljes egészében magáévá tette, a Magyar Touring Club által képviselt magyar álláspontot és főváro­sunkat kifejezetten az út legke­letibb elágazási pontjának és a rajta lebonyolódó autósforga­lom legalkalmasabb elosztó­állomásának jelölte ki. Ezáltal az A. I. T. egy régi, de mindezideig -sajnos, csak általunk hirdetett igényünket ismerte el és tette magáévá, ami autósidegenforgalmunk jö­vőbeni fejlődésének hatalmas perspektívájától teljesen elte­kintve, már most is igen je­lentős kézzelfogható előnyöket jelent számunkra, amennyiben abban a hatalmas méretű saj­tókampányban, melyet az A. A. a transzkontinentális út eszméjének terjesztése és nép­szerűsítése érdekében az egész világ angolnyelvű lapjaiban folytat, hazánk és fővárosunk igen prominens helyen szere­pelnek és ezáltal nagyarányú idegenforgalmi propagandához jutnak. Meg vagyunk tehát győ­ződve, hogy az egész magyar nutóstábor és idegenforgalmi érdekeltségek érzelmeit tol­mácsoljuk, midőn Sir Stenson- nak érdemei jól megérdemelt magas elismeréséhez legmele­gebben gratulálunk. SIR STENSON COOKE

Next

/
Thumbnails
Contents