Bőripar, 1898 (5. évfolyam, 1-36. szám)

1898-01-05 / 1. szám

fjW f AJ évfolyam ’ • Jnhreane pwpippipiipippip np ...ppipppipippvip ■ I Budapest, 18S8. január 5»ép. Nr. 1. szám. /Jto? 4 arische wkr-ldiinq ■f -f cJ* Első magyar-német Bőripar és kereskedelmi szaklap, Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Brstes ungarisch-dexits«hen Fachblatt für Leder industrie ű. Handel. _ ■ ­Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler” und des Landesverein der Angestellten der ungarischen Lederbranche Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: ,, . . , , . ) egész évre írt 6. Magyarorszag es Austria ^ _ „ , ) egész évre M. 12.— Németország fjj > , 6.­... . ) egész évre Frc 16.— Mas országok . . , j f|, ? ? 8.— Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban, flösse líudoif és llaaseiisteiii és Vogler iiir­detési ügynökségek által. Szerkesztő és kiadó: MELLER JEROME Redacteur und Herausgeber. Hirdetési dilak. — Inseraten Tarii. '/, oldal — 7« Seite . . - fi- 12.— i _ í/ ... 7.— 1/ — IL ... - 4 — i 4 J> / fc y> ” n, i i/ ®— Abonnements-Preise : Ungarn und Oesterreich ( ) halbjährig , 3.— ) ganziähr. Rm. 12.— ) halbjähr. , 6.— ) ganzjähr. Frc. 16.— • ) halbjähr. „ 8.— Inserate werden aufgenommen: In der Admi- |> nistration unseres Blattes, sowie in den Annon cen - Breaux von Rudolf Mosse und llaasen- I stein & Vogler. Deutschland . . Andere Länder . Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Eransébet-körut 5ö. Redaction u. Administration Újévi köszöntés. A magyar bőrkereskedők országos egyesülete tág­jainak nagy része újév napján a titkár lakásán gyüle­kezett és onnan Márkus Zsigmond elnök lakására ment, a hol szintén már több tagtárs megjelent volt. Hirsch A. Jakah alelnök következő beszédet intézett az elnökhöz : Mélyen tisztelt elnök ur ! Ismét letűnt egy év a végtelenség tengerébe és tűnődve állunk egy uj év fátyola előtt, mely előttünk a jövő titkait elrejti. Mert az idők változatossága folyton uj viszonyokat és eshetőségeket hoz napfényre! — A folytonos múlandóság között csak egy az állandó és az az őszinte tisztelet és szeretet, mely az emberi szívben honol. Midőn számtalan tisztelői egy kis töredéke Íme megjelent otthonában, tettük ezt azért, hogy azon fér­fiút, kit a munkakörben megszoktuk bámulni, a családi körben, a gyöngéd feleség és ragyogó gyermekarczok közepette a családapát és mintaférjet tiszteljük ! És ezen ünnepélyes perczben áhitatos fohászunkat küldjük az Egek Urához, tartsa meg szeretett elnökün­ket a rajongásig szeretett családjának és szerény egye­Neujahrs Gratulation. Igija grosser Theil der Mitglieder des Landesverein ungaósbhér Lederhändler versammelte sich am Neujahrs- .tag^HLtier Wohnung des Vereinssecretärs und begab sich von dort in die Wohnung des Präsidenten Herrn Sigmund Márkus, woselbst gleichfalls schon mehrere Mitglieder versammelt waren. Vicepräsiclent Jacob A. Hirsch hielt hier folgende Ansprache an den Präsidenten : Sehr geehrter Herr Präsident! Abermals ist ein Jahr ins Meer der Ewigkeit versunken und sinnend stehen wir vor dem Schleier eines neuen •Jahres, welches die Geheimnisse der Zukunft vor uns birgt. Denn der Wechsel der Zeiten bringt stets neue Verhältnisse und neue Erscheinungen ans Tageslicht. In dem fortwährenden Wechsel ist nur Eins dauernd und zwar die aufrichtige Hochachtung und Liebe, die in den Herzen der Menschen wohnt. Indem dieser kleine Bruchtheil Ihrer zahllosen Ver­ehrer hier in Ihrem Heim erscheint, thun wir dies des­halb, um dem Manne, dem wir so oft während der Ar­beit bewunderten, in seinem Familienkreise, bei seiner zärtlichen Gattin und fröhlichen Kindern unsere Ver­ehrung auszudrücken. Und in diesem feierlichen Augenblick bitten wir den Allmächtigen, er möge unseren verehrten Präsiden­ten seiner ihn abgöttisch liebenden Familie und unserem

Next

/
Thumbnails
Contents