Bőripar, 1899 (6. évfolyam, 1-36. szám)

1899-01-05 / 1. szám

XT T évfolyam ' J-* Jahrgang Budapest, 1899. január 5-én Nr. 1. szám E 1/k5 JÍii «X3 « r-n ém e t bőripar és^, kereskedelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Maavar Börszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. Inpriscfc febef-leihinq] Megjelenik minden hó 5. 15 és 25-én. Erstes ungariseh-deutscheii Fachblatt für Leder-Mnstrie n. Handel. Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler” und des Landesverein der Angestellten der ungarischen Lederbranche Előfizetési árak : Magyarország és Austria j 6Vre ^ a _ 3.— ) egész évre M. 12.— ) fél , . *6.­) egész évre Frc 16.— ) fél , , 8.— Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hir­detési ügynökségek által. Németország . Vfás országok Szerkesztő és kiadó: MELLER JEROME Redacteur und Herausgeber. Hirdetési diiaK. — Inseraten Taril. V. oldal — V, Seite . . .fl. 12.— 7= » - 7, . V« . - 7, , V, — */ TI 18 » o _ • • • TI -• Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Abonnements-Preise: Ungarn and Oesterreich Deutschland .... Andere Länder . . , ) ganzjährig fl. 6.— halbjährig „ 3.— ) ganzjähr. Rm. 12. — ) hal bj ähr. „ 6.— ) ganzjähr. Frc. 16.— ) halbjähr. „ 8.— Inserate werden aufgenommen: In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon cen-Bureaux von Rndolf Mosse und Haasen­stein & Vogler. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-körut 56. Redaction u. Administration Magyar borkereskedők országos egyesülete A legközelebbi választmányi ülés szombaton f. hó 14-én este fél 9 órakor az egyleti helyiségben (Holzer kávéháza, VI., Andrássy-ut 5. sz.) fog megtartatni. Mi­után ez lesz az utolsó ülés a közgyűlés előtt, a választ­mányi tagok felkéretnek teljes számban megjelenni. Lapunk legutóbbi számában közölt tagok név­sorából tévedésből kimaradt a rendes tagok közül Sonnenschein Miksa, Budapest. * * * Az egyesületbe újonnan belépett mint rendes tag : Rosenfeld Testvérek, Budapest. Mint pártoló tag : Winheim C. és A., Becs. Landesverein ungarischer Leder­händler. Die nächste Ausscbussitzung findet Samstag den 14. d. im Vereinslocale, (Café Holzer VI., Andrássy- strasse 5) Abends halb 9 Uhr statt. Nachdem dies die letzte Sitzung vor der Generalversammlung ist, werden die Herren Ausschussmitglieder gebeten, vollzählig zu erscheinen. Aus der in der letzten Numrrter dieses Blattes veröffentlichten Liste ist bei den ordentlichen Mitglie­dern die Firma Max Sonnenschein, Budapest irrthümlich ausgeblieben. * * * Dem Vereine sind neuerlich beigetreten, als ordentliches Mitglied : Brüder Rosenfeld, Budapest, . . ‘ ... als unterstützendes Mitglied: C. & A. Winheim, Wien. '.»-.VvK v:

Next

/
Thumbnails
Contents