Bőripar, 1906 (13. évfolyam, 1-36. szám)

1906-01-05 / 1. szám

XIII. ­Jahrgang Budapest, 1906. január 5*én. OjjSÖRVWt Nr. I. síi«. kir. muz. v !H á n a k a& rische ixcrbcr-Zcihinq] Első magyar-német Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének h:vatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Erstes ungarisch-deutsches fachblatt für £eier-3niustrie u. Ijandel. Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler“ und des Landesverein derAngestelltenderungarischenLederöranche Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: Magyarország és Ausztria ) egész évre kor. 12.­) fél 6.­Németország . ) egész évre M. 12.— ' ) «1 „ „ 6.­) egész évre Frc. 16.— •) fél „ „ 8.­a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasen8tein és Vogler hirdetési ügy­nökségek által. Más országok . . Hirdetések felvétetnek Szerkesztő és kiadó : Redacteur und Herausgeber: MELLER JEROME. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaction u. Administration: Budapesi, VII., Erzsébet~körut I. Abonnements-Preise : Ungarn und Oesterreich j ^ Deutschland . . . j ^ £= Andere Länder . . . > FCS 'q~ ) halbjährig „ 8.— Inserate werden aufgenommen : In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon- cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasenstein & Vogler. Magyar borkereskedők országos egyesülete. A legközelebb megtartandó rendes évi Ifi^^yülé- sen egy indítványt fognak előterjeszteni, mély az egye­sült'! vezetésének módosítását czélozza, amennyiben az alapszabályok értelmében rendesen megválasz- tandó választmány mellé egy 5—6 tagból álló igaz­gatóság választassák. Ezen indítvány az által látszik indokoltnak, hogy az utóbbi években a választmány, daczára hogy 32 tagból áll és határozathozatalra csak 10 tag jelenléte szükséges, mégis ismételve nem volt határozatképes. Ezáltal az egyesület azon kellemetlen helyzetbe jutott, hogy gyakran fontos kérdésekben nem bírt dönteni, hanem a döntést elhalasztani kellett. Ezen sérelem most orvosolható volna, amennyiben fontos ügyekben a csak néhány tagból álló igazgatóság a választmány utólagos jóváhagyása mellett — azonnal összeülhetne és intézkednék. Természetesen az igazgatóságba olyan tagokat kel lene választani, akik eddig is élénkebb érdeklődést ta­núsítottak az egyesület tevékenysége iránt és akikre ennélfogva a jövőben is némi biztonsággal számítani lehel. Különben az indítvány felett majd a legköze­lebbi közgyűlés lesz hivatva határozatot hozni. * Felhívás Az alkalmazott-osztály tagjai felhivatnak, mísze- rinl a hátralékos tagsági dijakat legkésőbb 1906. ja- n u á i* tőig az egyesületi pénztárosnál, Rosen­Landesverein ungarischer Lederhändler. Für die demnächst stattfindende ordentliche Ge neralversammlung wird ein Antrag vorbereitete wonach in der Leitung des Vereines insoferne eine Aenderung eintreten soll, als nebst dem statutengemäss zu wäh lenden Ausschuss eine Art Direktion, bestehend aus 5—6 Mitgliedern gewählt werden möge. Begründet er scheint der Antrag dadurch, dass der Ausschuss in den letzten Jahren, trotzdem er aus 32 Mitgliedern besteht und zur Beschlussfassung die Anwesenheit von nur 10 Mitgliedern erforderlich ist, dennoch sehr hau fig nicht beschlussfähig war. Dadurch kam der Verein in die unangenehme Lage, oft in wichtigen Angelegen beiten die Entscheidung verschieben zu müssen und soll daher diesem Uebelstand nun dadurch abgehol fen werden, dass in dringenderen Angelegenheiten die aus wenigen Personen bestehende Direktion unter nach fraglicher Genehmigung der nächsten Ausschuss- Sitzung ihre Beschlüsse fassen wird. Selbstredend müssten in die Direktion solche Mil glieder gewählt werden, die auch bisher für die Thätig- keit des Vereines lebhafteres Interesse bekundet ha ben, so dass man auf deren Theilnahme auch in Zukunft mit einiger Sicherheit rechnen kann. Die Ent Scheidung über diesen Antrag wird selbstverständlich der Generalversammlung vorbehalteil bleiben. * i Aufforderung. Die Mitglieder der Auges teil ten-Sekt ion werden

Next

/
Thumbnails
Contents