Bőripar, 1907 (14. évfolyam, 1-36. szám)

1907-01-05 / 1. szám

Első magyar-német bőripar és kereskedelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Börszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének b'vatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Erstes ungarisch-deutsches fachblatt für teder-Jndustrie u. JjajyteL Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler“ und des Landesverein derAngestelltenderungarischenLederbranche Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: . . , . ) egész évre kor. 12.— Magyarorszag es Ausztria ' ^ g ..... ) egész évre M. 12.— Németország . . . j f|j ^ >f 6 _ , . ) egész évre Frc. 16.— Mas országok . : 0 6 ) fel „ „ 8 — Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hirdetési ügy­nökségek által. Szerkesztő és kiadó : Redacteur und Herausgeber : MELLER JEROME Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaction u„ Administration: Budapest, V1., Felső Erdősor 1. sz. Abonnements-Preise : Ungarn und Oesterreich j haliqifhrig 1 ^6 Deutschland . . . J Rm‘ 'J- ) halbjährig „ 6.— Andere Länder . . . > f FcS '«•“ ) halbjährig „ 8.— Inserate werden aufgenommen : In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon- cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasenstein &. Vogler. Nyersbör-aukcziók. Az Országos Iparegyesület múlt év deczember húszadikán konferencziát tartott, amelyen a ke­reskedelmi miniszter felhívására afelett tanácskoztak, vájjon egy vállalkozó a nyersbör-aukcziók meghono­sításához állami támogatásban részesüljön-e vagy nem. A konferenczián mintegy 10—12 személy volt jelen, ezek között Wolfner József és Surányi Béla bőr­gyárosok, néhány nyersbőrkereskedő és bőrt feldolgozó iparos. Úgy mint annak idején 10 év előtt a budapesti kereskedelmi és iparkamarában, valamint a kereske­delmi minisztériumban e tárgyban rendezett ankétok alkalmával ezúttal is csak úgy általánosságban bántak el az aukcziók kérdésével. Nem csináltak különbséget marhabőr, borjubőr és oly czikkek közt egyrészt, ame­lyek a belföldi szükséglet fedezéséhez tartoznak és amelyek csak részben képezik csereviszony tárgyát Magyarország és Ausztria, Németország és más álla­mok közt és másrészt oly czikkek közt, mint például báránybőr, gödölyebőr, juhbőr, kecskebőr stb., ame­lyekben Magyarország a közvetítő szerepét játszsza a Kelet és a nyugati államok közt. Előbbi években ezen czikkekből óriási mennyiségek érkeztek a Balkán álla­mokból Budapestre, ahol viszont a nyugati államok­ból a vevők is nagyszámban megjelentek. A fővárosi nyersbőrkereskedők azonban nem értették meg a kor intelmét és igy a vevők idővel mellőzni kezdték a budapesti piaczot és maguk mentek el a keleti gócz- pontokra, minek folytán fővárosunk a hajdani forga­Rohleder-Auctionen. lm Landes-Industrieverein fand am 20. Dezember v. J. eine Conferenz statt, in welcher über Anfrage des Handelsministeriums darüber beraten wurde, ob einem Unternehmer zur Arrangierung von Rohleder- Auktionen eine staatliche Subvention bewilligt wer­den möge. Es waren im Ganzen 10—12 Personen an­wesend, darunter die Lederfabrikanten Josef von Wolfner und Béla Surányi, einige Rohlederhänd­ler und Leder verarbeitende Gewerbetreibende. Wie schon seinerzeit vor 10 Jahren bei den in der Budapester Handelskammer und im kgl. ung. Han­delsministerium veranstalteten Enqueten, wurde auch diesmal die Frage der Auktionen nur summarisch be­handelt und keinerlei Unterschied gemacht zwischen Rindshäuten, Kalbfellen und solchen Artikeln, die hauptsächlich zur Deckung des inländischen Bedar­fes dienen und nur zum Teil den Gegenstand eines Tauschverkehres mit Oesterreich und Deutschland bil­den und anderseits zwischen solchen Artikeln wie Lammfelle, Kitzfelle, Schaffelle, Gaisfelle etc., in wel­chen Ungarn den Vermittler zwischen dem Orient und den westlichen Staaten zu spielen berufen ist. In frü­heren Jahren kamen von diesen Artikeln enorme Quantitäten aus den Balkanstaaten nach Budapest, wo sich dann auch andererseits die Käufer aus den west­lichen Staaten einfanden. Die hauptstädtischen Roh- lederliändler verstanden es jedoch nicht, mit der Zeh Schritt zu halten und so begannen die Käufer mit der Zeit den Budapester Platz zu umgehen und er-

Next

/
Thumbnails
Contents