Bőripari Szemle, 1912 (11. évfolyam, 1-36. szám)

1912-01-01 / 1. szám

hirdetési dijaK: Cgész éVi hirdetésen legjutá- nyosabban számittatnaH. hirdetésen petit-sora . 1 nor. Apró hirdetés minden szó 4 hl. jtyilt-tér petit sora . . 1 nor. Mclenil; minden hónap 1.. 10. és 20-án. Értekezések, ismertetések nonpareille-soronként: 5 korona 5 márka. Sürgönyeim: D1STICUS. Egyesületek, intézetek és kávéházak előfizetési dija 24.— korona. Háromnál több mutatványszámnak elfogadása fél évi előfizetési dij megfizetésére kötelez. xo. évfolyam. Budapest, 1912. január hé 1. 1. szám. £lőfiz?tési árán: A belföldre , egész évre K 16 Ausztriába ' fél „ K 9 Külföldre egész „ K 24 Sgyes szám ára_. . 70 fillér Szernesztöség és Kiadóhivatal: VI., Teréz-nörut 25. sz. M- nir. postatanarénpénztár számla 1 6376. sz. a. Szterényi a bőriparról, a tímár-szakiskoláról és a kisipari-segélyről. Szteréryi József v. b. t. t. volt kereskedelemügyi államtitkár, az illusztris közgazdász és államférfiu, la­punk főszerkesztőjéhez intézett levelében foglalkozik az Országos Iparegyesület bőripari szakosztálya legutóbbi ülésének tárgyával és érdekes kijelentéseket tesz úgy a timár-szakiskoláról, mint a kisipar segélyezéséről. Adjuk a fölötte érdekes és bizoDynyal tág körökben feltűnést keltő levelet annak egész terjedelmében : Tisztelt Szerkesztő úr ! Fogadja köszönetemet becses lapja december 20-iki számának megküldéséért, melyből érdek­lődéssel olvastam az Országos Iparegyesület bőr­ipari szakosztályba legutolsó üléséről szóló rész­letes tudósítást. Igazán csodálkozom azon, mennyit beszél­nek nálunk újabban ismét a kisipari akciókról, a melyek — nincsenek. Hát hiszen lehet — sőt bizonyos — hogy7 a kisipari gépadománymzási akció, amelyért szívesen vállalom és viselem a felelősséget, nem mindenben vált be és van­nak annak hézagai is. Minden uj iránynak vannak ily hiányai és minden emberi alkotás­nak hézagai. De az eredményeivel bőséges okunk van teljesen megelégedetteknek lenni. Még hiányai és hézagai dacára is. Épen a bőriparban értünk el ezzel az ak­cióval igen szép eredményeket, egész sorozata a kisebb üzemeknek vált életérőssé, amelyek e támogatás nélkül lassú elseny7vedésnek néztek volna elébe. Őszintén sajnálom magam is, — sőt talán én legjobban — hogy iparoktatásunk kitűnő szervezetét nem sikerült egy bőripari szakisko­lával kiegészítenem s hogy ezt az ügyet nem tudtam dűlőre vinni. Kizárólag az anyagi esz­közök hiánya okozta, mert egy modern, az igényeknek megfelelő ily szakiskola oly nagy Összeget igényelne, aminőre akkor nem szá­míthattunk. Kiváló tisztelettel: Szterényi József. Budapest, 1911. december 26. A közvetítő borkereskedelem válsága. Irta: Heinrich Imre, a Wolíher Gyula és Társa cég tisztviselője. Az „Országos Iparegyesület“ bőripari szakosztálya a minap tartotta meg ülését, melynek főtárgyát a Lajta Pál ur által kidolgozott 1911—12. évi munkaidényre szóló programm képezte. Magával az ülés lefolyásával foglalkozni nem kívánok, nem is tartozik tárgyam kö­rébe, csupán egynéhány reflexiót kívánok fűzni az elő­adói elaborátumhoz, mely külön lenyomatban is meg­jelent. „Bőriparunk jövője“, ezen sokatmondó címet hordja fején a munkaprogramra. Csak a bőriparról szól, de a borkereskedelemről, nevezetesen a közvetítő borkeres­kedelemről, szó nincs. Az ok érthető, hiszen az Ipar­egyesületben adatott elő a dolgozat, de csodálkoznunk Lapunk mai száma 18 oldalra terjed. Bőripari §>wm A bőrgyártás, a tímár-, bőráru-, cipő- és H^ztyii-ipar, Készbőr, nyersbőr-, szőrmeáru, cserzőanyag és timársági melléktermékeH Kereskedelmének szaKlapja.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents