Bőripari Szemle, 1921 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

Bőripari Szem le A bőrgyártás, a tímár-, bőráru-, cipő- és keztyü-ipar, készbőr, nyersbőr, szörmeáru, cserzóanyag és timársági melléktermékek kereskedelmének szaklapja. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: A belföldre 1 , Ausztriába /e*ész évre K 200~ Külföldre egész évre. . K 200.— Egyes szám ára . . . . K 20.— Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., TERÉZ-KŐRUT 25. SZ. Magyar Postatakarékpénztár számla 16376. sz. a. HIRDETÉSI DIJAK: Egész évi hirdetések legjutányo- sabban számíttatnak. Hirdetések petit-sora . . 5 kor. Apróhirdetés minden szó 3 kor. Nyilt-tér petit-sora ... 10 kor. MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-én és 15-én. V Értekezések, ismertetések nonpareille-soronként: 10 K. — 5 márka. Telefon 104—66. Felelős szerkesztő és kiadó: HŰVÖS JAKAB Telefon 104—66. ' 1 Sürgönyeim : DISTICUS. —— Egyesületek, intézetek és kávéházak előfizetési dija 300.— korona. _____________________ __________________Háromnál több mutatványszámnak elfogadása fél évi előfizetési díj megfizetésére kötelez. XX. évfolyam. Budapest, 1921. január 1-én. 1. szám. Mai számunkban megjelent a „BŐRTECHNIKA“ szaktudomány-technikai mellékletének 1. száma, me lyet előfizetőink teljesen díjtalanul kapnak. A huszadik évfolyam. Huszadik évfolyamot írunk. Huszadik éve, hogy ol­vasóink seregének biztatására megindítottuk szemlénket, hogy érdekeinek hathatós védelmet nyújthassunk. Ez a húsz esztendő szoros kapcsolatba hozott nemcsak a bőr­iparral, hanem mindama szakágazatokkal, melyek termé­keit a bőripar feldolgozza és azzal az ágazattal, mely a bőrtermékeket értékesíti. Még alig volt eset, hogy a cen­trifugális erők oly bizonyosággal találkozzanak kétheten­ként oly szerv körül, mint amilyen szerv a mi szemlénk. Nemcsak találkozva, hanem egyre több híveket maguk­kal hozva, segítenek táborunkat erőssé, hatalmassá tenni. Midőn húsz évvel ezelőtt zászlót bontva, megjelentünk a szintéren, ideges mozgás, felszisszenés fogadott bennün­ket. Azt, hogy húsz életévet ily intakt módon átuszszunk, azt ellenfeleink mégcsak álmodni sem merték. Jól ismer­vén magunkat, tudtuk, ha egyszer zászlót bontunk, azt egyhamar nem fogjuk bevonni. Láttuk az űrt, amely be­töltésre várt. Láttuk timáriparunk elhagyottságát, láttuk mily hamiskásan intézték ennek ügyeit. Láttuk, mily ha­lálosan lemondóan iparkodtak rajta, fölötte napirendre térni . . . Nem úgy mi. Két évtized óta, majd minden számá­ban e szemlének hirdettük timáriparunk jövőjébe vetett hitnek jogosultságát. Hirdettük a fejlődés szükségességét és a fejlődés lehetőségét. Hirdettük a timártelepeknek gépekkel való felszerelését. Az iparfejlesztésnek állami akcióját sikerült elhagyatott timáriparunk felé irányítani. Az ország összes timártelepeit meglátogatva, hathatós mó­don szereztünk érvényt az 1907. III. t.-c.-nek, olyannyira, hogy alig van már timártelep, hol egy vagy több bőr­ipari gép ne volna. A timárszakiskola ügyéért folytatott harc is csak az­óta hegyeződött ki, mióta abba a mi hitünket, a mi tör­hetetlen erélyűnket vittük belé. Egy világförgetegnek kel­lett jönnie, hogy ez a kérdés egyidőre a napirendről le­kerülhessen. Annál erőteljesebben hirdetjük ezentúl, hogy minden bőriparos erkölcsi kötelessége, fiát valamelyik külföldi timárszakiskolába járatni! A modern cserzési el­járások elsajátításánál fontosabb kérdést nem ismerünk. A közelmúltban még nem mindenkinek anyagi erejéből tellett volna ez, ma azonban a legkisebb zugban élő ti- máriparosnak is módjában áll megtennie ! Rajta leszünk, nehogy a jövő timáripari nemzedék technikai felkészült­ség hijján vegye át elődei örökét. E célt szolgálva, már ez év derekán megjelenik egy oly szakkönyv, mely be­pillantást enged a legféltékenyebbül őrzött cserzési eljá­rások titkaiba és ezáltal is csak fokozni kívánjuk az amugyis fogyatékos szakismereteket. Amidőn tehát mindent elkövetünk, hogy a jövő timárnemzedék fennmaradását biztositsuk, egyben ép e cél megközelítése érdekében kötelességünknek ismerjük az üzleti életről oly tudósításokat leadni, melyek minden vállalkozásnak csak irányitóul szolgálhatnak. A bel- és külföldi piacok helyzetéről szóló tudósításaink elolvasása után minden bőriparosnak, kész- és nyersbőrkereskedő­nek, valamint egyéb terményekkel foglalkozóknak kell, hogy tisztában legyen a világeseményekkel. A gyakori árhullámzások és irányváltozások közepette, biztos kéz­zel vezetjük szakmánk hajóját a cél felé. A jelszó itt: minél kisebb rázkódtatások mellett a kitűzött célt meg­közelíteni. Nem elég tehát a termelés folytonosságának biztositása, hanem elengedhetetlenül szükséges a termelés értékesítésének és a nyersanyagok beszerzési idejének okos megválasztása. A helyzeteknek okos, körültekintő kihasználása bir oly nagy horderővel, akárcsak bőripari telepeink tökéletes műszaki eszközökkel való felszerelése! Gyakorlott kereskedelmi tapasztalatokkal felvértezetten

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents